ENPLEGU LAGUNDUA OHIKO LAN-MERKATUAN

Enplegu lagundua hauxe da: lanpostuan emandako orientazio eta laguntza indibidualeko ekintza multzoa, espezializatutako lan-prestatzaileek emandakoa. Horien helburua, laneratzeko zailtasun bereziak dituzten langile desgaituei euren gizarte- eta lan-egokitzapena laguntzea da, ohiko lan-merkatuko enpresetan jardun dezaten, antzeko lanpostuetan aritzen diren gainontzeko langileen baldintza berberetan.

 • Enplegu lagunduaren programen azken jasotzaileak Enplegu Zerbitzu Publikoetan enplegu-eskatzaile izena emanda duten langile desgaituak eta Enplegu Zentro Bereziek kontratatutako langile desgaituak izango dira, betiere, kasu bietan, ondoren deskribatzen diren egoeraren batean badira:

  • Garun-paralisia duten pertsonak, gaixotasun mentala edo desgaitasun intelektuala duten pertsonak, %33ko edo gehiagoko minusbaliotasun-gradua onartuta dutenak.
  • Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonak, %65eko edo gehiagoko minusbaliotasun-gradua onartuta dutenak.

  Langile horiek ohiko lan-merkatuko enpresek kontratatu beharko dituzte, kontratu mugagabearen edo gutxienez ere 6 hilabeteko iraupen mugatuko kontratuaren bidez.

  Enpresa horiek langile desgaituak kontratatzeko indarrean den araudian ezarritako hobariak jasotzeko eskubidea izango dute.

  Kontratatutako langile desgaitua Enplegu Zentro Berezi bateko lan-taldetik baletor, Zentro horretan borondatezko eszendentzia egoerara pasako da.

 • Ondoko erakundeek enplegu lagunduaren proiektuak sustatu eta dagozkien diru-laguntzak jaso ditzakete:

  • Irabazi asmorik gabeko elkarte, fundazio eta bestelako erakundeak, enplegu lagundua emango zaien langile desgaituak kontratatuko duen enpresarekin elkarlaneko-hitzarmena harpidetzen dutenak.
  • Enplegu Zentro Bereziak, zentro bereko edo beste enplegu-zentro berezietako lan-taldetik datozen langile desgaituak kontratatuko dituen enpresarekin elkarlaneko-hitzarmena harpidetzen dutenak.
  • Ohiko lan-merkatuko enpresak, langile autonomoak barne, ekintza horien onuradun izango diren langile desgaituak kontratatzen badituzte, betiere lan-taldean espezializatutako lan-prestatzaileak badituzte.

  Enplegu lagunduaren ekintzek, 6 hilabete eta 1 urteko iraupena izango dute, eta beste urtebetez luza daitezke.

  Halere, garun-paralisia duten pertsonen, gaixotasun mentala duten pertsonen edo desgaitasun intelektuala duten pertsonen kasuan, %33 edo gehiagoko minusbaliotasun-gradua onartuta badute, gehienezko 2 urteko epea beste 6 hilabetez luza daiteke.

 • Enplegu-ekintza lagunduak lan-prestatzaileek burutuko dituzte. Prestatzaile horiek gutxienez erdi-mailako lanbide-prestakuntzako titulazioa izan beharko dute eta pertsona desgaituen laneratzeko ekintzetan gutxienez ere urte betez aritu izana egiaztatu, lanpostuak berak eskatu eginkizunak burutzeko gaitasuna izateko.

  Lan-prestatzaileak langile desgaitu bakoitzari eskaini beharreko arreta-denbora zehazteko, uztailaren 2ko 870/2007 Errege Dekretuaren 7.2 artikuluan eta lehen xedapen gehigarrian ezarritakoa hartuko da kontuan.

 • Las subvenciones establecidas se destinarán a financiar costes laborales y de Seguridad social que se generen durante el periodo de desarrollo del proyecto de empleo con apoyo, derivados de la contratación de los preparadores laborales. Dicha contratación se podrá haber realizado tanto durante el desarrollo del proyecto como con anterioridad al inicio del mismo.

  La cuantía de dichas subvenciones será de:

  • 6.600 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.
  • 4.000 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33% e inferior al 65%.
  • 2.500 euros anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65% y en el caso de personas sordas y con discapacidad auditiva con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.

  Estas subvenciones se reducirán proporcionalmente en función de la duración del contrato de cada trabajador con discapacidad así como en función de su jornada en el supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial y se concederán por períodos máximos de un año, prorrogables en los términos establecidos en el artículo 5.2 del citado Real Decreto.

  En cualquier caso, la concesión de las subvenciones estará condicionada a la existencia de disponibilidades presupuestarias para dicho fin, según lo consignado anualmente en los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal.

 • Las solicitudes de subvención se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y deberán ajustarse a los plazos y procedimientos que se establezcan en sus respectivas convocatorias que aprueben los Directores Provinciales del SPEE de Ceuta, Melilla y País Vasco, que se publicarán en los Boletines Oficiales de cada provincia.

  En el resto de las Comunidades Autónomas, al tener asumido el traspaso de estas competencias, se estará a lo que se disponga en las convocatorias y a tal efecto se publiquen en los Boletines Oficiales de dichas comunidades.