Certificats de professionalitat

Els certificats de professionalitat, regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg nacional de qualificacions professionals en l'àmbit de l'administració laboral.

Aquests certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional.

Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i pels òrgans competents de les comunitats autònomes.

S'obtenen a través de dues vies:

  • Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.
  • Seguint els procediments establerts per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

D'altra banda, el Reial decret 189/2013, de 15 de març, té per objecte introduir les modificacions de la regulació dels certificats de professionalitat en relació amb el nou contracte per a la formació i l'aprenentatge, amb la formació professional dual, així com en relació amb la seva oferta i implantació i amb aquells aspectes que donen garantia de qualitat al sistema. També normalitza els requeriments per a l'acreditació de centres amb oferta de teleformació, així com dels seus tutors-formadors, amplia la participació en l'oferta formativa als centres d'iniciativa privada i a les empreses, i estableix mesures per afavorir la gestió eficaç d'aquesta oferta i per millorar el seguiment de la qualitat en el desenvolupament de l'activitat formativa.

Documentació