Suplements Europass dels certificats de professionalitat

Europass és el marc comunitari únic per a la transparència de les qualificacions i competències establert per la Decisió 2241/2004/CE del Parlament Europeu i el Consell, per facilitar la mobilitat, tant amb finalitats d'aprenentatge permanent com amb finalitats professionals, entre països i entre sectors.

Europass està format per cinc documents, dos dels quals són emplenats directament pels ciutadans: el CV_Europass i el Passaport de llengües europees, i els altres tres són elaborats per les autoritats competents: el Suplement Europass al títol/certificat, el Suplement Europass al títol superior i el Document de mobilitat Europass. El responsable d'Europass a escala europea és el Cedefop (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional).

A Espanya, el Centre Nacional Europass té la seva representació en l'actual Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE, abans Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus - OAPEE).

Adreça:
General Oráa, 55.
28006 Madrid
Tel.: 915 506 768
Fax: 915 506 750
Adreça electrònica: europass@sepie.es

Més informació: http://www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Suplement Europass als certificats de professionalitat

El Suplement Europass és un document informatiu i institucional adjunt a una acreditació oficial de formació professional. El seu objectiu és fomentar la transparència i facilitar la comprensió a tercers, en particular a ocupadors o a institucions d'un altre país, del significat de les competències adquirides pel seu titular. El suplement Europass no és un substitut del títol oficial, sinó un complement informatiu en anglès i en altres llengües europees. Conté informació sobre: competències i resultats d'aprenentatge adquirits, conjunt de llocs de treball accessibles, organismes d'expedició i acreditació, formes d'obtenir el certificat o títol, nivell internacional d'aquest títol o certificat, requisits d'entrada i possibilitats d'accés a altres acreditacions oficials.

 • Família professional Activitats fisicoesportives (AFD)

  Família professional Activitats fisicoesportives (AFD)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  AFDA0109 Guia per itineraris amb bicicleta icona de baixada icona de baixada 226 kB Desembre 2013
  AFDA0209 Guia per itineraris eqüestres al medi natural icona de baixada icona de baixada 227 kB Desembre 2013
  AFDA0110 Fitnes en grup amb suport musical icona de baixada icona de baixada 293 kB Desembre 2013
  AFDA0210 Fitnes en una sala d'entrenament polivalent icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  AFDA0310 Activitats de natació icona de baixada icona de baixada 294 kB Desembre 2013
  AFDA0111 Fitnes aquàtic i hidrocinèsia icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  AFDA0211 Animació fisicoesportiva i recreativa icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  AFDA0311 Instrucció en ioga icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  AFDA0411 Animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  AFDA0511 Operacions auxiliars en l'organització d'activitats i el funcionament d'instal·lacions esportives icona de baixada icona de baixada 450 kB Juny 2015
  AFDA0611 Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  AFDA0112 Guia per barrancs secs o aquàtics icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  AFDA0212 Guia d'espeleologia icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013
  AFDP0209 Socorrisme en espais aquàtics naturals icona de baixada icona de baixada 226 kB Desembre 2013
  AFDP0111 Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  AFDP0211 Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics icona de baixada icona de baixada 252 kB Desembre 2013

  Família professional Administració i gestió (ADG)

  Família professional Administració i gestió (ADG)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals icona de baixada icona de baixada 340 kB Juny 2015
  ADGG0508 Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents icona de baixada icona de baixada 338 kB Desembre 2013
  ADGD0210 Creació i gestió de microempreses icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  ADGD0308 Activitats de gestió administrativa icona de baixada icona de baixada 268 kB Desembre 2013
  ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  ADGD0110 Assistència en la gestió dels procediments tributaris icona de baixada icona de baixada 209 kB Desembre 2013
  ADGG0108 Assistència a la direcció icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  ADGG0308 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  ADGN0110 Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  ADGN0210 Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  ADGN0108 Finançament d'empreses icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  ADGN0208 Comercialització i administració de productes i serveis financers icona de baixada icona de baixada 293 kB Desembre 2013

  Família professional Agrària (AGA)

  Família professional Agrària (AGA)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  AGAC0108 Cultius herbacis icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  AGAF0108 Fructicultura icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  AGAG0108 Producció avícola intensiva icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  AGAG0208 Producció cunícola intensiva icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  AGAH0108 Horticultura i floricultura icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  AGAJ0108 Activitats auxiliars en floristeria icona de baixada icona de baixada 342 kB Juny 2015
  AGAJ0109 Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals icona de baixada icona de baixada 291 kB Juny 2015
  AGAJ0110 Activitats de floristeria icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  AGAJ0208 Art floral i gestió de les activitats de floristeria icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  AGAJ0308 Gestió de la instal·lació i el manteniment de gespes en camps esportius icona de baixada icona de baixada 292 kB Juny 2015
  AGAN0108 Ramaderia ecològica icona de baixada icona de baixada 157 kB Juny 2015
  AGAN0109 Cura i maneig de cavalls icona de baixada icona de baixada 265 kB Juny 2015
  AGAN0110 Doma bàsica de cavalls icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  AGAN0111 Cures i manteniment d'animals utilitzats per a recerca i altres finalitats científiques icona de baixada icona de baixada 341 kB Juny 2015
  AGAN0112 Assistència als controls sanitaris d'escorxadors, establiments de manipulació de caça i sales d'especejament icona de baixada icona de baixada 405 kB Juny 2015
  AGAN0208 Cria de cavalls icona de baixada icona de baixada 403 kB Juny 2015
  AGAN0210 Ferrament d'equins icona de baixada icona de baixada 401 kB Juny 2015
  AGAN0211 Apicultura icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  AGAN0212 Realització de procediments experimentals amb animals per a recerca i altres finalitats científiques icona de baixada icona de baixada 483 kB Juny 2015
  AGAN0311 Gestió de la producció ramadera icona de baixada icona de baixada 401 kB Juny 2015
  AGAN0312 Cures d'animals salvatges de zoològics i aquaris icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  AGAN0411 Producció d'animals cinegètics icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  AGAN0511 Gestió de la producció d'animals cinegètics icona de baixada icona de baixada 402 kB Juny 2015
  AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes icona de baixada icona de baixada 226 kB Desembre 2013
  AGAO0308M Jardineria i restauració del paisatge icona de baixada icona de baixada 401 kB Juny 2015
  AGAP0108 Producció porcina de reproducció i cria icona de baixada icona de baixada 261 kB Juny 2015
  AGAP0208 Producció porcina de recria i engreix icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  AGAR0108 Aprofitaments forestals icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  AGAR0109 Gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles icona de baixada icona de baixada 252 kB Desembre 2013
  AGAR0110 Gestió d'aprofitaments forestals icona de baixada icona de baixada 286 kB Desembre 2013
  AGAR0111 Manteniment i millora de l'hàbitat cinegeticopiscícola icona de baixada icona de baixada 227 kB Desembre 2013
  AGAR0208 Repoblacions forestals i tractaments silvícoles icona de baixada icona de baixada 261 kB Juny 2015
  AGAR0211 Gestió dels aprofitaments cinegeticopiscícoles icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  AGAU0108 Agricultura ecològica icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013
  AGAU0110 Producció de llavors i plantes en viver icona de baixada icona de baixada 265 kB Juny 2015
  AGAU0111 Maneig i manteniment de maquinària agrícola icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  AGAU0112 Producció i recol·lecció de bolets i tòfones icona de baixada icona de baixada 160 kB Juny 2015
  AGAU0208 Gestió de la producció agrícola icona de baixada icona de baixada 403 kB Juny 2015
  AGAU0210 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  AGAU0211 Gestió de la producció i recol·lecció de bolets i tòfones icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  AGAX0108 Activitats auxiliars en ramaderia icona de baixada icona de baixada 265 kB Juny 2015

  Família professional Arts gràfiques (ARG)

  Família professional Arts gràfiques (ARG)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  ARGA0110 Gravació calcogràfica i xilogràfica icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  ARGA0111 Litografia icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  ARGA0112 Gravat i tècniques d'estampació icona de baixada icona de baixada 485 kB Juny 2015
  ARGA0211 Enquadernació artística icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  ARGA0311 Serigrafia artística icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  ARGC0109 Guillotinada i plegat. icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  ARGC0110 Operacions d'enquadernació industrial en rústica i tapa dura icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013
  ARGC0112 Gestió de la producció en enquadernació industrial icona de baixada icona de baixada 402 kB Juny 2015
  ARGC0209 Operacions en trens de cosida. icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  ARGG0110 Disseny de productes gràfics icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  ARGG0112 Disseny estructural d'envasos i embalatges de paper, cartró i altres suports gràfics icona de baixada icona de baixada 403 kB Juny 2015
  ARGG0212 Il·lustració icona de baixada icona de baixada 401 kB Juny 2015
  ARGI0109 Impressió òfset icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  ARGI0209 Impressió digital icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  ARGI0309 Reprografia icona de baixada icona de baixada 261 kB Juny 2015
  ARGI0110 Impressió amb flexografia icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  ARGI0210 Impressió amb gravat al buit icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  ARGI0310 Impressió amb serigrafia i tampografia icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  ARGI0112 Gestió de la producció en processos d'impressió icona de baixada icona de baixada 403 kB Juny 2015
  ARGN0109 Producció editorial icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  ARGN0110 Desenvolupament de productes editorials multimèdia icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  ARGN0210 Assistència a l’edició icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  ARGP0110 Tractament i maquetació d'elements gràfics en preimpressió. icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  ARGP0112 Gestió de la producció en processos de preimpressió icona de baixada icona de baixada 402 kB Juny 2015
  ARGP0210 Imposició i obtenció de la forma impressora icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  ARGT0109 Trepatge icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  ARGT0111 Operacions de manipulació i finalització de productes gràfics icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  ARGT0112 Gestió de la producció en transformats de paper, cartró i altres suports gràfics icona de baixada icona de baixada 404 kB Juny 2015
  ARGT0211 Operacions auxiliars en indústries gràfiques icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  ARGT0311 Elaboració de cartró ondulat icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  ARGT0411 Fabricació de complexos, envasos, embalatges i altres articles de paper i cartró icona de baixada icona de baixada 227 kB Desembre 2013

   

  Família professional Arts i artesania (ART)

  Família professional Arts i artesania (ART)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  ARTA0111 Talla d'elements decoratius en fusta icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  ARTA0112 Elaboració d'obres de forja artesanal icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  ARTB0111 Elaboració d'articles d'argenteria icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  ARTB0112 Reposició, muntatge i manteniment d'elements de rellotgeria fina icona de baixada icona de baixada 265 kB Juny 2015
  ARTB0211 Reparació de joieria icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  ARTG0112 Manteniment i reparació d'instruments de vent-metall icona de baixada icona de baixada 265 kB Juny 2015
  ARTG0212 Manteniment i reparació d'instruments de vent-fusta icona de baixada icona de baixada 266 kB Juny 2015
  ARTG0312 Manteniment i reparació d'instruments musicals de corda icona de baixada icona de baixada 402 kB Juny 2015
  ARTG0412 Afinació i harmonització de pianos icona de baixada icona de baixada 403 kB Juny 2015
  ARTG0512 Regulació de pianos verticals i de cua icona de baixada icona de baixada 403 kB Juny 2015
  ARTN0109 Elaboració artesanal de productes de vidre en calent icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  ARTN0110 Reproduccions de motlles i peces de ceràmica artesanals icona de baixada icona de baixada 340 kB Juny 2015
  ARTN0111 Motlles i matriceria artesanals per a ceràmica icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  ARTN0209 Terrisseria artesanal icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  ARTN0210 Decoració artesanal de vidre mitjançant l'aplicació de color icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  ARTN0309 Transformació artesanal de vidre en fred. icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  ARTR0112 Restauració i reparació de rellotges d'època, històrics i autòmats icona de baixada icona de baixada 404 kB Juny 2015
  ARTU0110 Maquinària escènica per a l'espectacle en viu icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  ARTU0111 Attrezzo per a l'espectacle en viu icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  ARTU0112 Construcció de decorats per a l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals icona de baixada icona de baixada 406 kB Juny 2015
  ARTU0212 Assistència a la direcció tècnica d'espectacles en viu i esdeveniments icona de baixada icona de baixada 404 kB Juny 2015

  Família professional Comerç i màrqueting (COM)

  Família professional Comerç i màrqueting (COM)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  COML0110 Activitats auxiliars de magatzem icona de baixada icona de baixada 375 kB Juny 2015
  COML0209 Organització del transport i la distribució icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  COML0210 Gestió i control del proveïment. icona de baixada icona de baixada 296 kB Desembre 2013
  COML0309 Organització i gestió de magatzems icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  COMM0110 Màrqueting i compravenda internacional icona de baixada icona de baixada 286 kB Desembre 2013
  COMM0111 Assistència a la investigació de mercats icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  COMM0112 Gestió de màrqueting i comunicació icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  COMP0108 Implantació i animació d'espais comercials icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  COMT0110 Atenció al client, consumidor o usuari icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  COMT0210 Gestió administrativa i financera del comerç internacional. icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  COMT0111 Gestió comercial immobiliària icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  COMT0211 Activitats auxiliars de comerç icona de baixada icona de baixada 339 kB Juny 2015
  COMT0311 Control i formació en consum icona de baixada icona de baixada 286 kB Desembre 2013
  COMT0411 Gestió comercial de vendes. icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  COMT0112 Activitats de gestió del petit comerç icona de baixada icona de baixada 265 kB Desembre 2013
  COMV0108 Activitats de venda icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013
  COML0109 Transport de mercaderies per carretera icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  COML0111 Trànsit de viatgers per carretera icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  COML0211 Gestió comercial i financera del transport per carretera icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013

  Família professional Edificació i obra civil (EOC)

  Família professional Edificació i obra civil (EOC)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  EOCB0108 Fàbriques de construcció icona de baixada icona de baixada 226 kB Desembre 2013
  EOCB0109 Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció icona de baixada icona de baixada 347 kB Juny 2015
  EOCB0110 Pintura decorativa en construcció icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  EOCB0111 Cobertes inclinades icona de baixada icona de baixada 268 kB Desembre 2013
  EOCB0208 Operacions auxiliars de paleta de fàbriques i cobertes icona de baixada icona de baixada 266 kB Juny 2015
  EOCB0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  EOCB0210 Revestiments amb pastes i morters en construcció icona de baixada icona de baixada 270 kB Desembre 2013
  EOCB0211 Paviments i feines de paleta d'urbanització icona de baixada icona de baixada 270 kB Desembre 2013
  EOCB0310 Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció icona de baixada icona de baixada 267 kB Desembre 2013
  EOCB0311 Pintura industrial en construcció icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  EOCE0109 Aixecaments i replantejaments icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  EOCE0111 Armadures passives per a formigó icona de baixada icona de baixada 267 kB Desembre 2013
  EOCH0108 Operacions de formigó icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  EOCJ0109 Muntatge de bastides tubulars icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  EOCJ0110 Instal·lació de placa de guix laminat i falsos sostres icona de baixada icona de baixada 268 kB Desembre 2013
  EOCJ0111 Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines icona de baixada icona de baixada 269 kB Desembre 2013
  EOCJ0211 Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, plafons i mampares icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  EOCJ0311 Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció icona de baixada icona de baixada 341 kB Juny 2015
  EOCO0108 Representació de projectes d'edificació icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  EOCO0109 Control de projectes i obres de construcció icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  EOCO0112 Control d'execució d'obres d'edificació icona de baixada icona de baixada 291 kB Juny 2015
  EOCO0208 Representació de projectes d'obra civil icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  EOCO0212 Control d'execució d'obres civils icona de baixada icona de baixada 292 kB Juny 2015

  Família professional Electricitat i electrònica (ELE)

  Família professional Electricitat i electrònica (ELE)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  ELEE0108 Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques icona de baixada icona de baixada 342 kB Juny 2015
  ELEE0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió icona de baixada icona de baixada 226 kB Desembre 2014
  ELEE0209 Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categories i centres de transformació icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  ELEM0111 Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  ELEM0311 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  ELEM0411 Manteniment d'electrodomèstics icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  ELEQ0111 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics icona de baixada icona de baixada 340 kB Juny 2015
  ELEQ0211 Reparació d'equips electrònics d'àudio i vídeo icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  ELEQ0108 Instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  ELES0111 Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions de base de telefonia icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  ELES0211 Muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  ELES0311 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  ELES0108 Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  ELES0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuit tancat de televisió icona de baixada icona de baixada 276 kB Desembre 2013
  ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electròniques i de telecomunicacions en edificis icona de baixada icona de baixada 339 kB Juny 2015
  ELES0209 Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  ELEE0110 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb finalitats especials icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  ELEE0210 Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de tensió baixa i alta icona de baixada icona de baixada 293 kB Desembre 2013
  ELEE0310 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  ELEE0410 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'intempèrie icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  ELEE0510 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'interior icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  ELEE0610 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  ELEM0110 Desenvolupament de projectes de sistemes d'automatització industrial icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  ELEM0210 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  ELEM0211 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  ELEM0511 Desenvolupament de projectes de sistemes domòtics i immòtics icona de baixada icona de baixada 286 kB Desembre 2013
  ELEQ0208 Gestió i supervisió de la instal·lació i el manteniment de sistemes d'electromedicina icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  ELEQ0311 Manteniment d'equips electrònics icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  ELES0110 Desenvolupament de projectes d'infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l'entorn d'edificis icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  ELES0210 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l'entorn d'edificis icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  ELES0411 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013

  Família professional d'Energia i aigua (ENA)

  Família professional d'Energia i aigua (ENA)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  ENAC0108 Eficiència energètica d'edificis icona de baixada icona de baixada 249 kB Desembre 2014
  ENAE0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques icona de baixada icona de baixada 382 kB Desembre 2014
  ENAE0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques icona de baixada icona de baixada 378 kB Desembre 2014
  ENAE0308 Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques icona de baixada icona de baixada 400 kB Desembre 2014
  ENAE0408 Gestió del muntatge i manteniment de parcs eòlics icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2014
  ENAE0508 Organització i projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques icona de baixada icona de baixada 407 kB Desembre 2014
  ENAL0108 Gestió de l'operació en centrals termoelèctriques icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2014
  ENAS0108 Muntatge i manteniment de xarxes de gas icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2014
  ENAS0110 Revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas icona de baixada icona de baixada 345 kB Desembre 2013
  ENAS0208 Gestió del muntatge i manteniment de xarxes de gas icona de baixada icona de baixada 399 kB Desembre 2013
  ENAT0108 Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2014

  Família professional Fabricació mecànica (FME)

  Família professional Fabricació mecànica (FME)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  FMEA0111 Muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes i equips d'aeronaus icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  FMEA0211 Fabricació d'elements aeroespacials amb materials compostos icona de baixada icona de baixada 274 kB Desembre 2013
  FMEC0110 Soldadura amb elèctrode revestit i TIG icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  FMEC0210 Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  FMEC0108 Fabricació i muntatge d'instal·lacions de canonada industrial icona de baixada icona de baixada 274 kB Desembre 2013
  FMEC0208 Disseny de caldereria i estructures metàl·liques icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  FMEC0109 Producció en construccions metàl·liques icona de baixada icona de baixada 249 kB Desembre 2013
  FMEC0209 Disseny de canonada industrial icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  FMEC0309 Disseny en la indústria naval icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  FMEE0208 Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  FMEE0308 Disseny de productes de fabricació mecànica icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  FMEF0108 Fusió i colada icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  FMEF0208 Emmotllament i noieria icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  FMEF0308 Producció en fosa i pulverimetal·lúrgia icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  FMEH0110 Tractaments tèrmics en fabricació mecànica icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  FMEH0109 Mecanització per arrencada de ferritja icona de baixada icona de baixada 267 kB Desembre 2013
  FMEH0209 Mecanització per tall i conformació icona de baixada icona de baixada 270 kB Desembre 2013
  FMEH0309 Tractaments superficials icona de baixada icona de baixada 268 kB Desembre 2013
  FMEH0409 Mecanització per abrasió, electroerosió i procediments especials icona de baixada icona de baixada 270 kB Desembre 2013
  FMEM0111 Fabricació per degollatge icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  FMEM0211 Fabricació per mecanització a alta velocitat i alt rendiment icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  FMEM0311 Fabricació d'encunys per a la producció de peces de xapa metàl·lica icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  FMEM0411 Fabricació de motlles per a la producció de peces polimèriques i d'aliatges lleugers icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  FMEM0109 Gestió de la producció en fabricació mecànica icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  FMEM0209 Producció en mecanització, conformació i muntatge mecànic icona de baixada icona de baixada 226 kB Desembre 2013
  FMEM0309 Disseny d'estris de processament de xapa icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  FMEM0409 Disseny de motlles i models per a fosa o forja icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013

  Família professional Hoteleria i turisme (HOT)

  Família professional Hoteleria i turisme (HOT)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  HOTA0108 Operacions bàsiques de pisos en allotjaments icona de baixada icona de baixada 379 kB Juny 2015
  HOTA0208 Gestió de pisos i neteja en allotjaments icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  HOTA0308 Recepció en allotjaments icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  HOTG0108 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments icona de baixada icona de baixada 293 kB Desembre 2013
  HOTG0208 Venda de serveis i productes turístics icona de baixada icona de baixada 293 kB Desembre 2013
  HOTI0108 Promoció turística local i informació al visitant icona de baixada icona de baixada 293 kB Desembre 2013
  HOTJ0110 Activitats per al joc en taules de casinos icona de baixada icona de baixada 269 kB Desembre 2013
  HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina icona de baixada icona de baixada 374 kB Juny 2015
  HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  HOTR0408 Cuina icona de baixada icona de baixada 268 kB Juny 2015
  HOTR0508 Serveis de bar i cafeteria icona de baixada icona de baixada 268 kB Juny 2015
  HOTR0608 Serveis de restaurant icona de baixada icona de baixada 379 kB Juny 2015
  HOTR0109 Operacions bàsiques de pastisseria icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  HOTR0209 Sommelieria icona de baixada icona de baixada 403 kB Juny 2015
  HOTR0309 Direcció en restauració icona de baixada icona de baixada 401 kB Juny 2015
  HOTR0409 Gestió de processos de servei en restauració icona de baixada icona de baixada 403 kB Juny 2015
  HOTR0509 Rebosteria icona de baixada icona de baixada 342 kB Juny 2015
  HOTR0110 Direcció i producció en cuina icona de baixada icona de baixada 401 kB Juny 2015
  HOTR0210 Direcció i producció en pastisseria icona de baixada icona de baixada 402 kB Juny 2015
  HOTT0112 Atenció a passatgers en transport ferroviari icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  HOTU0109 Allotjament rural icona de baixada icona de baixada 265 kB Juny 2015
  HOTU0111 Guarda de refugis i albergs de muntanya icona de baixada icona de baixada 265 kB Juny 2015

  Família professional Imatge personal (IMP)

  Família professional Imatge personal (IMP)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  IMPE0108 Serveis auxiliars d'estètica icona de baixada icona de baixada 342 kB Juny 2015
  IMPE0109 Bronzejat, maquillatge i depilació avançada icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  IMPE0110 Massatges estètics i tècniques sensorials associades. icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  IMPE0111 Assessoria integral d'imatge personal icona de baixada icona de baixada 340 kB Desembre 2013
  IMPE0209 Maquillatge integral icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IMPE0210 Tractaments estètics. icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  IMPE0211 Caracterització de personatges icona de baixada icona de baixada 294 kB Desembre 2013
  IMPP0108 Cures estètiques de mans i peus icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  IMPP0208 Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  IMPP0308 Hidrotermal icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  IMPQ0108 Serveis auxiliars de perruqueria icona de baixada icona de baixada 374 kB Juny 2015
  IMPQ0109 Perruqueria tecnicoartística. icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  IMPQ0208 Perruqueria icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  IMPQ0308 Tractaments capil·lars estètics icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013

  Família professional Imatge i so (IMS)

  Família professional Imatge i so (IMS)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  IMSE0111 Animació musical i visual en viu i en directe icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  IMSE0109 Luminotècnia per a l'espectacle en viu icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  IMSD0108 Assistència a la realització en televisió icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  IMST0110 Operacions de producció de laboratori d'imatge. icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IMST0109 Producció fotogràfica icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IMSV0108 Assistència a la producció cinematogràfica i d'obres audiovisuals icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  IMSV0208 Assistència a la producció en televisió icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IMSV0308 Càmera cinematogràfica, vídeo i televisió icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IMSV0408 Assistència a la direcció cinematogràfica i d'obres audiovisuals. icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  IMSV0109 Muntatge i postproducció d'audiovisuals icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  IMSV0209 Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013

  Família professional Indústries alimentàries (INA)

  Família professional d'Indústries alimentàries (INA)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  INAE0110 Indústries làcties icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  INAF0110 Indústries de derivats de cereals i de dolços icona de baixada icona de baixada 253 kB Desembre 2013
  INAH0109 Elaboració de vins i licors icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  INAH0110 Indústries derivades del raïm i del vi icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  INAH0209 Enotècnia icona de baixada icona de baixada 399 kB Juny 2015
  INAI0109 Indústries càrnies icona de baixada icona de baixada 252 kB Desembre 2013
  INAJ0110 Indústries de productes de la pesca i de l'agricultura icona de baixada icona de baixada 252 kB Desembre 2013
  INAJ0109 Peixateria i elaboració de productes de la pesca i l'aquïcultura icona de baixada icona de baixada 230 kB Desembre 2013
  INAK0110 Indústries de l'oli i greixos comestibles icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  INAQ0108 Operacions auxiliars de manteniment i transport intern de la indústria alimentària icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  INAV0110 Indústries de conserves i sucs vegetals icona de baixada icona de baixada 251 kB Desembre 2013
  INAD0108 Operacions auxiliars d'elaboració a la indústria alimentària icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  INAD0109 Elaboració de sucre icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  INAD0110 Fabricació de productes de cafès i succedanis de cafè icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  INAD0210 Elaboració de productes per a l'alimentació animal icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  INAD0310 Fabricació de productes de torrat i d'aperitius extrudits icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  INAE0109 Formatgeria icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  INAE0209 Elaboració de llets de consum i productes lactis icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013
  INAF0108 Fleca i brioixeria icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  INAF0109 Pastisseria i confiteria icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  INAI0108 Carnisseria i elaboració de productes carnis icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  INAI0208 Sacrifici, preparació de la canal i especejament d'animals icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  INAH0210 Elaboració de cervesa icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  INAH0310 Elaboració de refrescos i aigües de beguda envasades icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  INAK0109 Obtenció d'olis d'oliva icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  INAK0209 Obtenció d'olis de llavors i greixos icona de baixada icona de baixada 227 kB Desembre 2013
  INAV0109 Fabricació de conserves vegetals icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013

  Família professional Indústries extractives (IEX)

  Família professional Indústries extractives (IEX)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  IEXD0108 Elaboració de la pedra natural icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  IEXD0208 Extracció de la pedra natural icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  IEXD0109 Disseny i coordinació de projectes de pedra natural icona de baixada icona de baixada 302 kB Desembre 2013
  IEXD0209 Obres d'artesania i restauració en pedra natural icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  IEXD0308 Operacions auxiliars en plantes d'elaboració de pedra natural i de tractament i benefici de minerals i roques icona de baixada icona de baixada 265 kB Juny 2015
  IEXD0309 Desenvolupament i supervisió d'obres de restauració en pedra natural icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  IEXD0409 Col·locació de pedra natural icona de baixada icona de baixada 283 kB Desembre 2013
  IEXM0109 Operacions auxiliars en excavacions subterrànies i a cel obert icona de baixada icona de baixada 381 kB Juny 2015
  IEXM0110 Excavació subterrània mecanitzada d'arrencada selectiva icona de baixada icona de baixada 283 kB Desembre 2013
  IEXM0210 Excavació subterrània mecanitzada dirigida de secció petita icona de baixada icona de baixada 285 kB Desembre 2013
  IEXM0310 Excavació subterrània mecanitzada a secció completa amb tuneladores icona de baixada icona de baixada 228 kB Desembre 2013
  IEXM0209 Sondejos icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  IEXM0309 Tractament i benefici de minerals, roques i altres materials icona de baixada icona de baixada 228 kB Desembre 2013
  IEXM0409 Excavació subterrània amb explosius icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013
  IEXM0509 Operacions en instal·lacions de transport subterrànies en indústries extractives icona de baixada icona de baixada 273 kB Desembre 2013
  IEXM0609 Operacions auxiliars en el muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions i equips d'excavacions i plantes icona de baixada icona de baixada 382 kB Juny 2015
  IEXM0709 Muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions i equips semimòbils en excavacions i plantes icona de baixada icona de baixada 278 kB Desembre 2013
  IEXM0809 Excavació a cel obert amb explosius icona de baixada icona de baixada 226 kB Desembre 2013

  Família professional Informàtica i comunicacions (IFC)

  Família professional Informàtica i comunicacions (IFC)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  IFCD0111 Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió icona de baixada icona de baixada 300 kB Desembre 2013
  IFCD0112 Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IFCD0211 Sistemes de gestió d'informació icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IFCM0110 Operació en sistema de comunicacions de veu i dades icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  IFCM0111 Manteniment de segon nivell en sistemes de radiocomunicacions icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IFCM0210 Manteniment de primer nivell en sistemes de radiocomunicacions icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  IFCM0310 Gestió de xarxes de veu i dades icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  IFCM0410 Gestió i supervisió d'alarmes en xarxes de comunicacions icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  IFCT0109 Seguretat informàtica icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  IFCT0110 Operació de xarxes departamentals icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  IFCT0209 Sistemes microinformàtics icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  IFCT0210 Operació de sistemes informàtics icona de baixada icona de baixada 219 kB Desembre 2013
  IFCT0309 Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  IFCT0310 Administració de bases de dades icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  IFCT0409 Implantació i gestió d'elements informàtics en sistemes domòtics/immòtics, de control d'accessos i presència i de videovigilància icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  IFCT0410 Administració i disseny de xarxes departamentals icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  IFCT0509 Administració de serveis d'Internet icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  IFCT0510 Gestió de sistemes informàtics icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  IFCT0609 Programació de sistemes informàtics icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IFCT0610 Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013

  Família professional Instal·lacions i manteniment (IMA)

  Família professional Instal·lacions i manteniment (IMA)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  IMAI0108 Operacions de fontaneria i calefacció - climatització domèstica icona de baixada icona de baixada 449 kB Juny 2015
  IMAI0110 Instal·lació i mant. de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i protecció passiva contra el foc icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  IMAI0208 Planificació, gestió i realització del manteniment i la supervisió del muntatge de xarxes i sistemes de distribució de fluids icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  IMAI0210 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i contra el foc icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  IMAQ0108 Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  IMAQ0110 Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  IMAQ0208 Planificació, gestió i realització del manteniment i la supervisió del muntatge de maquinària, equips industrials i línies automatitzades de producció icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  IMAQ0210 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de manutenció, elevació i transport icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  IMAR0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013
  IMAR0109 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  IMAR0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció icona de baixada icona de baixada 226 kB Desembre 2013
  IMAR0209 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions frigorífiques icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  IMAR0308 Desenvolupament de projectes de xarxes i sistemes de distribució de fluids icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  IMAR0309 Planificació, gestió i realització del manteniment i la supervisió del muntatge d'instal·lacions frigorífiques icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  IMAR0408 Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  IMAR0409 Planificació, gestió i realització del manteniment i la supervisió del muntatge d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  IMAR0508 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  IMAR0509 Planificació, gestió i realització del manteniment i la supervisió del muntatge d'instal·lacions calorífiques icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013

  Família professional Fusta, moble i suro (MAM)

  Família professional Fusta, moble i suro (MAM)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  MAMA0109 Fabricació de taps de suro. icona de baixada icona de baixada 261 kB Juny 2015
  MAMA0110 Obtenció de xapes, taulers contraplacats i rexapats icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  MAMA0210 Fabricació de taulers de partícules i fibres de fusta icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  MAMA0310 Preparació de la fusta icona de baixada icona de baixada 264 kB  Desembre 2013
  MAMA0209 Serrat de fusta icona de baixada icona de baixada 221 kB  Desembre 2013
  MAMA0309 Fabricació d'objectes de suro icona de baixada icona de baixada 261 kB  Juny 2015
  MAMB0110 Projectes d'instal·lació i moblament icona de baixada icona de baixada 249 kB Desembre 2013
  MAMB0210 Muntatge i d'instal·lació de construccions de fusta icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  MAMD0109 Aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  MAMD0110 Organització i gestió de la producció en indústries del moble i fusteria icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  MAMD0209 Feines de fusteria i moble icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  MAMD0210 Planificació i gestió de la fabricació en indústries de fusta i suro icona de baixada icona de baixada 251 kB Desembre 2013
  MAMD0309 Projectes de fusteria i moble. icona de baixada icona de baixada 247 kB Desembre 2013
  MAMR0108 Muntatge de mobles i elements de fusteria icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  MAMR0208 Acabat de fusteria i moble icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  MAMR0308 Mecanització de fusta i derivats icona de baixada icona de baixada 232 kB Desembre 2013
  MAMR0408 Instal·lació de mobles icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  MAMS0108 Instal·lació d'elements de fusteria icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013

  Família professional Maritimopesquera (MAP)

  Família professional Maritimopesquera (MAP)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  MAPB0112 Activitats subaquàtiques per a instal·lacions aqüícoles i recol·lecció de recursos icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  MAPN0108 Confecció i manteniment d'arts i aparells icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  MAPN0109 Activitats auxiliars i de suport a vaixells al port icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  MAPN0110 Activitats en pesca amb arts de fons i marisqueig i en transport marítim icona de baixada icona de baixada 273 kB Juny 2015
  MAPN0111 Pesca local. icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  MAPN0112 Activitats d'extracció i recollida de crustacis adherits a les roques icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  MAPN0209 Organització de llotges icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  MAPN0210 Activitats en pesca de palangre, arrossegament i cèrcol i en transport marítim icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  MAPN0211 Operacions de coordinació a coberta i parc de pesca icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  MAPN0212 Govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  MAPN0310 Amarratge de port i monoboies icona de baixada icona de baixada 261 kB Juny 2015
  MAPN0312 Manipulació i conservació en pesca i aqüicultura icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  MAPN0410 Operacions en transport marítim i pesca de litoral icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  MAPN0412 Operacions de bombatge per a càrrega i descàrrega en vaixells icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  MAPN0510 Navegació en aigües interiors i properes a la costa icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  MAPN0512 Manteniment de màquines, equips i instal·lacions del vaixell icona de baixada icona de baixada 273 kB Juny 2015
  MAPN0610 Documentació pesquera icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  MAPN0612 Manteniment dels equips d'un parc de pesca i de la instal·lació frigorífica icona de baixada icona de baixada 265 kB Juny 2015
  MAPN0710 Observació de l'activitat i control de les captures d'un vaixell pesquer icona de baixada icona de baixada 290 kB Juny 2015
  MAPN0712 Operacions portuàries de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord icona de baixada icona de baixada 343 kB Juny 2015
  MAPU0108 Engreix de peixos, crustacis i cefalòpodes icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  MAPU0109 Engreix de mol·luscs bivalves icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  MAPU0110 Producció en criador d'aqüicultura. icona de baixada icona de baixada 220 kB Juny 2015
  MAPU0111 Gestió de la producció de viver en aqüicultura icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  MAPU0112 Manteniment d'instal·lacions en aquïcultura icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  MAPU0209 Activitats d'engreixament d'espècies aqüícoles. icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  MAPU0210 Gestió de la producció d'engreix en aqüicultura icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  MAPU0309 Activitats de cultiu de plàncton i cria d'espècies aqüícoles icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  MAPU0409 Producció d'aliment viu icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013

  Família professional Química (QUI)

  Família professional Química (QUI)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  QUIA0108 Assajos físics i fisicoquímics icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  QUIA0110 Organització i control d'assajos no destructius icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  QUIA0111 Anàlisi biotecnològica icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  QUIA0112 Organització i control d'assajos destructius de caracterització de materials i productes icona de baixada icona de baixada 405 kB Juny 2015
  QUIA0208 Assajos microbiològics i biotecnològics icona de baixada icona de baixada 293 kB Desembre 2013
  QUIB0108 Gestió i control de planta química icona de baixada icona de baixada 293 kB Desembre 2013
  QUIE0111 Organització i control de processos i realització de serveis biotecnològics icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  QUIE0108 Operacions bàsiques en una planta química icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013
  QUIE0208 Operacions en instal·lacions d'energia i serveis auxiliars icona de baixada icona de baixada 282 kB Desembre 2013
  QUIE0408 Operacions de moviment i lliurament de productes a la indústria química icona de baixada icona de baixada 269 kB Desembre 2013
  QUIE0109 Organització i control de processos de química transformadora icona de baixada icona de baixada 293 kB Desembre 2013
  QUIE0308 Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  QUIL0108 Anàlisi química icona de baixada icona de baixada 227 kB Desembre 2013
  QUIM0110 Organització i control de la fabricació de productes farmacèutics i similars icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  QUIM0210 Organització i control del condicionament de productes farmacèutics i similars icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  QUIM0109 Elaboració de productes farmacèutics i similars icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  QUIM0309 Operacions de condicionament de productes farmacèutics i similars icona de baixada icona de baixada 226 kB Desembre 2013
  QUIO0109 Preparació de pastes papereres icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  QUIO0110 Recuperació de lleixius negres i energia icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  QUIO0112 Fabricació de pastes químiques i/o semiquímiques icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  QUIO0212 Control del producte paster-paperer icona de baixada icona de baixada 290 kB Juny 2015
  QUIT0110 Organització i control de la transformació de polímers termoestables i els seus compostos icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  QUIT0109 Operacions de transformació de polímers termoestables i els seus compostos icona de baixada icona de baixada 227 kB Desembre 2013
  QUIT0209 Operacions de transformació de polímers termoplàstics icona de baixada icona de baixada 228 kB Desembre 2013
  QUIT0309 Operacions de transformació del cautxú icona de baixada icona de baixada 226 kB Desembre 2013
  QUIT0409 Organització i control de la transformació del cautxú icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  QUIT0509 Organització i control de la transformació de polímers termoplàstics icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013

  Família professional Sanitat (SAN)

  Família professional Sanitat (SAN)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  SANP0108 Tanatopràxia icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  SANT0108 Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes. icona de baixada icona de baixada 265 kB Desembre 2013
  SANT0208 Transport sanitari. icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013

  Família professional Seguretat i medi ambient (SEA)

  Família professional Seguretat i medi ambient (SEA)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  SEAD0111 Extinció d'incendis i salvament icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  SEAD0112 Vigilància, seguretat privada i protecció de persones icona de baixada icona de baixada 380 kB Juny 2015
  SEAD0211 Prevenció d'incendis i manteniment icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  SEAD0212 Vigilància, seguretat privada i protecció d'explosius icona de baixada icona de baixada 377 kB Juny 2015
  SEAD0311 Gestió i coordinació en protecció civil i emergències icona de baixada icona de baixada 294 kB Desembre 2013
  SEAD0312 Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  SEAD0411 Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  SEAD0412 Ensinistrament de base i educació canina icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  SEAD0511 Coordinació d'operacions en incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  SEAD0512 Instrucció canina en operacions de seguretat i protecció civil icona de baixada icona de baixada 290 kB Juny 2015
  SEAG0108 Gestió de residus urbans i industrials icona de baixada icona de baixada 261 kB Desembre 2013
  SEAG0109 Interpretació i educació ambiental. icona de baixada icona de baixada 291 kB Desembre 2013
  SEAG0110 Serveis per al control de plagues icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  SEAG0111 Control de la contaminació atmosfèrica icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  SEAG0112 Control de residus, vibracions i aïllament acústic icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  SEAG0209 Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials icona de baixada icona de baixada 290 kB Juny 2015
  SEAG0210 Operacions d'estacions de tractament d'aigües icona de baixada icona de baixada 221 kB Desembre 2013
  SEAG0211 Gestió ambiental icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  SEAG0212 Manteniment higienicosanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de microorganismes nocius i la seva disseminació per aerosolització icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013
  SEAG0309 Control i protecció del medi natural icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  SEAG0311 Gestió de serveis per al control d'organismes nocius icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013

  Família professional Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)

  Família professional Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  SSCB0109 Dinamització comunitària icona de baixada icona de baixada 482 kB Juny 2015
  SSCB0110 Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  SSCB0111 Prestació de serveis bibliotecaris icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  SSCB0209 Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. icona de baixada icona de baixada 265 kB Juny 2015
  SSCB0211 Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  SSCE0109 Informació juvenil icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  SSCE0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació. icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  SSCE0111 Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat icona de baixada icona de baixada 288 kB Desembre 2013
  SSCE0112 Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius icona de baixada icona de baixada 401 kB Juny 2015
  SSCE0212 Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes icona de baixada icona de baixada 291 kB Juny 2015
  SSCG0109 Inserció laboral de persones amb discapacitat. icona de baixada icona de baixada 292 kB Desembre 2013
  SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  SSCG0112 Promoció i participació de la comunitat sorda icona de baixada icona de baixada 290 kB Desembre 2013
  SSCG0209 Mediació comunitària. icona de baixada icona de baixada 399 kB Juny 2015
  SSCG0211 Mediació entre la persona sordcega i la comunitat icona de baixada icona de baixada 293 kB Desembre 2013
  SSCI0109 Treball domèstic icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  SSCI0112 Instrucció de gossos d'assistència icona de baixada icona de baixada 290 kB Juny 2015
  SSCI0209 Gestió i organització d'equips de neteja icona de baixada icona de baixada 290 kB Juny 2015
  SSCI0212 Activitats funeràries i de manteniment en cementiris icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  SSCI0312 Atenció al client i organització d'actes de protocol en serveis funeraris icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  SSCI0412 Operacions en serveis funeraris icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones al domicili icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013

  Família professional Tèxtil, confecció i pell (TCP)

  Família professional Tèxtil, confecció i pell (TCP)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  TCPC0109 Reparació de calçat i marroquineria icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  TCPF0109 Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  TCPF0111 Operacions auxiliars d'adob icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  TCPN0312 Operacions auxiliars de bugaderia industrial i proximitat icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015

  Família professional Transport i manteniment de vehicles (TMV)

  Família professional Transport i manteniment de vehicles (TMV)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  TMVB0111 Manteniment dels sistemes mecànics de material rodant ferroviari icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  TMVB0211 Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de material rodant ferroviari icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  TMVG0109 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles icona de baixada icona de baixada 302 kB Juny 2015
  TMVG0110 Planificació i control de l'àrea d'electromecànica icona de baixada icona de baixada 289 kB Desembre 2013
  TMVG0209 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles icona de baixada icona de baixada 375 kB Juny 2015
  TMVG0210 Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i eines icona de baixada icona de baixada 223 kB Desembre 2013
  TMVG0309 Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  TMVG0310 Manteniment del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  TMVG0409 Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars icona de baixada icona de baixada 224 kB Desembre 2013
  TMVI0108 Conducció d'autobusos icona de baixada icona de baixada 347 kB Juny 2015
  TMVI0112 Conducció professional de vehicles turisme i furgonetes icona de baixada icona de baixada 266 kB Juny 2015
  TMVI0208 Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera icona de baixada icona de baixada 265 kB Juny 2015
  TMVL0109 Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles icona de baixada icona de baixada 266 kB Juny 2015
  TMVL0209 Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  TMVL0309 Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles icona de baixada icona de baixada 230 kB Desembre 2013
  TMVL0409 Embelliment i decoració de superfícies de vehicles icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  TMVL0509 Pintura de vehicles icona de baixada icona de baixada 220 kB Desembre 2013
  TMVL0609 Planificació i control de l'àrea de carrosseria icona de baixada icona de baixada 287 kB Desembre 2013
  TMVO0109 Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic icona de baixada icona de baixada 405 kB Juny 2015
  TMVO0111 Tripulació de cabina de passatgers icona de baixada icona de baixada 375 kB Juny 2015
  TMVO0112 Operacions auxiliars d'assistència a passatgers, equipatges, mercaderies i aeronaus en aeroports icona de baixada icona de baixada 375 kB Juny 2015
  TMVO0212 Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en aeroports icona de baixada icona de baixada 405 kB Juny 2015
  TMVU0110 Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo icona de baixada icona de baixada 404 kB Juny 2015
  TMVU0111 Pintura, reparació i construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013
  TMVU0112 Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions icona de baixada icona de baixada 404 kB Juny 2015
  TMVU0210 Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  TMVU0211 Operacions de manteniment d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  TMVU0212 Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  TMVU0311 Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo icona de baixada icona de baixada 225 kB Desembre 2013
  TMVU0312 Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  TMVU0412 Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions icona de baixada icona de baixada 266 kB Juny 2015
  TMVU0512 Organització i supervisió del manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo icona de baixada icona de baixada 347 kB Juny 2015

  Família professional Vidre i ceràmiques (VIC)

  Família professional Vidre i ceràmiques (VIC)
  Codi Certificats de professionalitat Baixada suplement Mida Data
  VICF0109 Operacions bàsiques amb equips automàtics en planta ceràmica icona de baixada icona de baixada 264 kB Juny 2015
  VICF0110 Operacions de fabricació de frites, esmalts i pigments ceràmics icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  VICF0111 Organització de la fabricació de frites, esmalts i pigments ceràmics. icona de baixada icona de baixada 250 kB Desembre 2013
  VICF0209 Operacions de reproducció manual o semiautomàtica de productes ceràmics icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  VICF0210 Operacions de fabricació de productes ceràmics conformats icona de baixada icona de baixada 222 kB Desembre 2013
  VICF0211 Organització de la fabricació de productes ceràmics. icona de baixada icona de baixada 251 kB Desembre 2013
  VICF0311 Desenvolupament de composicions ceràmiques. icona de baixada icona de baixada 246 kB Desembre 2013
  VICF0411 Control de materials, processos i productes en laboratori ceràmic icona de baixada icona de baixada 226 kB Desembre 2013
  VICI0109 Fabricació i transformació manual i semiautomàtica de productes de vidre icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  VICI0110 Decoració i emmotllament de vidre icona de baixada icona de baixada 262 kB Juny 2015
  VICI0112 Assajos de qualitat en indústries del vidre icona de baixada icona de baixada 263 kB Juny 2015
  VICI0212 Organització de la fabricació en la transformació de productes de vidre icona de baixada icona de baixada 290 kB Juny 2015
  VICI0312 Organització de la fabricació de productes de vidre icona de baixada icona de baixada 290 kB Juny 2015
  VICI0412 Operacions en línia automàtica de fabricació i transformació de vidre icona de baixada icona de baixada 376 kB Juny 2015