Programa d'activació per a l'ocupació

Heu esgotat la vostra protecció per atur i ni el PREPARA ni cap de les vies s'adequa a la vostra situació?

Informeu-vos sobre el Programa d'activació per a l'ocupació

Es tracta d'un programa específic i extraordinari de caràcter temporal dirigit a persones aturades de llarga durada que comprèn polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral gestionades pels serveis públics d'ocupació amb la finalitat d'incrementar les oportunitats de retorn al mercat de treball i ofereix un ajut econòmic d'acompanyament gestionat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, vinculat a la participació en les polítiques d'activació per a l'ocupació esmentades.

Per ser admesos al programa i obtenir el reconeixement de l'ajut econòmic d'acompanyament, les persones aturades hauran de presentar, prèvia cita, la sol·licitud d'incorporació al programa, en model oficial, a l'oficina de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal entre l'1 de maig de 2017 i el 30 d'abril de 2018.

Només s'hi podrà accedir una vegada.

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

Podran ser beneficiàries del programa les persones aturades que, en la data de presentació de la sol·licitud d'incorporació, compleixin els requisits següents:

 • Haver transcorregut almenys un mes des de l'esgotament de qualsevol prestació o subsidi d'atur o ajut. No es considerarà esgotament l'extinció derivada d'una sanció o baixa en el dret per causa imputable al beneficiari.
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació en data 1 de maig de 2017 o haver estat inscrit l'1 de desembre de 2014 o l'1 d'abril de 2016. Aquest requisit s'entendrà complert en els supòsits que el treballador, encara que no estigués inscrit com a demandant d'ocupació en alguna d'aquestes dates, tingui interrompuda la inscripció a causa de la realització d'un treball per compte d'altri, sempre que la durada del contracte hagi estat per un temps inferior a 90 dies.
 • Haver romàs inscrit com a demandant d'ocupació durant 270 dies en els divuit mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud d'incorporació al programa.
 • Mancar del dret a la protecció contributiva o assistencial per atur o a la renda activa d'inserció.
 • Haver cessat involuntàriament en un treball per compte d'altri prèviament a l'esgotament de l'últim dret dels que es preveuen en el primer punt. A més, si s'ha treballat després de l'esgotament d'aquest dret, haver cessat de manera involuntària en l'últim treball.
 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa superiors en còmput mensual al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, i acreditar responsabilitats familiars. A aquest efecte no es tindran en compte les rendes derivades de les activitats compatibles amb l'ajut.
 • En cas que després de l'esgotament d'alguna de les prestacions o dels ajuts inclosos al primer punt d'aquest apartat s'hagi percebut qualsevol tipus de rendes mínimes, salaris socials o ajuts anàlegs d'assistència social concedits per qualsevol administració pública, haurà d'haver transcorregut un mes com a mínim des de la finalització de la percepció d'aquestes rendes abans de la sol·licitud d'aquest programa.
 • Complir les obligacions d'activació previstes en el Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre.

Pel que fa a l'accés al programa, no es considerarà aturat qui en la data de sol·licitud d'incorporació a aquest programa estigui treballant per compte d'altri a temps parcial.

 

 

Obligacions d'activació

Per incorporar-se i mantenir-se en el programa, les persones aturades hauran de complir les obligacions següents:

 • Subscriure en el moment de la sol·licitud un compromís d'activitat en virtut del qual duran a terme les diferents actuacions afavoridores de la seva inserció laboral. 
 • Acreditar davant el servei públic d'ocupació de la comunitat autònoma, en què es trobin inscrites com a demandants d'ocupació, que durant el termini d'un mes a partir de la presentació de la sol·licitud han dut a terme almenys tres accions de recerca activa de feina. L'acreditació s'haurà de fer durant els 10 dies hàbils següents al transcurs d'aquest termini d'un mes en el model que se'ls faciliti. Les agències de col·locació també podran emetre el certificat corresponent a la realització de les actuacions de recerca activa de feina.
 • Participar en les accions de millora de l'ocupabilitat i recerca activa de feina previstes en l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació que, amb caràcter previ a l'inici del programa, els hagin assignat els serveis públics d'ocupació.

Altres obligacions

 

 

 

Durada i quantia

Els treballadors, com a conseqüència de l'admissió i el manteniment en el programa, podran percebre un ajut econòmic d'acord amb el que estableixen els apartats següents:

Durada

La durada màxima de l'ajut econòmic serà de sis mesos, si bé les accions d'inserció previstes en el programa es podran continuar fent després d'aquest termini.

Quantia

La quantia de l'ajut serà igual al 80% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples mensual vigent en cada moment (Quanties per a aquest any)

L'ajut es començarà a reportar una vegada transcorregut el termini d'un mes des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud d'incorporació al programa, sempre que el sol·licitant acrediti la realització de les accions de recerca activa de feina.

Si transcorregut aquest període d'un mes, el servei públic d'ocupació competent no ha elaborat l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació, l'ajut només es reportarà a partir de la data en què quedi acreditat que el sol·licitant té assignat aquest itinerari.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal farà el pagament durant el mes següent del mes en què correspongui la meritació, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular.

Documentació necessària

La documentació que haureu d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud
 • Document d'identificació del sol·licitant (només cal ensenyar-lo per comprovar-ne les dades):
  • Espanyols: document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangers residents a Espanya:
   Comunitaris: certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
   No comunitaris: targeta d'identitat d'estranger (TIE) i passaport.
 • Qualsevol document bancari on figuri el número de compte del qual sigueu titular i on vulgueu percebre la prestació.
 • Només si l'entitat gestora ho sol·licita, justificant del fet que compliu els requisits d'accés al programa.
 • Formulari d'acreditació de recerca activa de feina.

Podeu obtenir més informació al telèfon d'atenció a la ciutadania 901 119 999 i cita prèvia al 901 010 210.

 

Quan, on i com ho tramito

La sol·licitud d'incorporació al programa s'haurà de presentar entre el 01/05/2017 i el 30/04/2018, en el model oficial de sol·licitud, a què s'haurà d'adjuntar la documentació acreditativa del fet que es compleixen els requisits exigits.

La sol·licitud inclourà, així mateix, el compromís d'activitat subscrit pel sol·licitant.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal resoldrà la sol·licitud en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació. Transcorregut el termini sense que s'hagi dictat resolució, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.

Contra la resolució adoptada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal es podrà interposar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional social en el termini de trenta dies des de la notificació de la resolució.

La sol·licitud es pot presentar:

Podeu obtenir més informació al telèfon d'atenció a la ciutadania 901 119 999.

Documentació