Tinc més de 52 anys

Si teniu 52 anys o més i heu esgotat la prestació o el subsidi d'atur, coneixeu quins són els requisits que heu de complir i la informació necessària per sol·licitar un subsidi d'atur de major de 52 anys.

Nota informativa subsidi d'atur per a persones més grans de 52 anys

Nota informativa per a persones beneficiàries del subsidi d'atur per a persones més grans de 55 anys

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

 • Estar a l'atur.
 • Tenir 52 anys o més en la data en què s’esgoti la prestació d'atur o el subsidi d'atur, o tenir-los en el moment de complir els requisits per accedir a algun dels subsidis següents: per esgotament de la prestació contributiva, emigrant retornat o retornada, revisió per millora d'un invalidesa, alliberat o alliberada de presó o cotitzacions insuficients per a la prestació contributiva; també si feu els 52 anys mentre percebeu algun d'aquests subsidis.
 • Si en la data en què us trobeu en algun dels supòsits previstos en els apartats anteriors, no haguéssiu complert l’edat de 52 anys, però, des d’aquesta data, estiguéssiu inscrit o inscrita ininterrompudament com a demandant d’ocupació en els serveis públics d’ocupació, podreu sol·licitar el subsidi quan compliu aquesta edat.

 • Es considerarà complert el requisit d’inscripció ininterrompuda quan cadascuna de les possibles interrupcions en la inscripció com a demandant d’ocupació hagi tingut una durada inferior a tres mesos, no computant-se els períodes que corresponguin a la realització d’activitat per compte propi o aliè. En aquest últim cas, el treballador no podrà accedir al subsidi quan el cessament en l’últim treball fos voluntari.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació durant un mes des que s’esgoti la prestació que estàveu percebent (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l’últim cobrament de la prestació), i no haver rebutjat durant aquest mes cap oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. La inscripció s'ha de mantenir durant tot el període de percepció del subsidi.
 • Complir el compromís d'activitat que està inclòs en la sol·licitud.
 • Haver cotitzat per atur durant un mínim de 6 anys en el decurs de la vida laboral.
 • Complir en el moment de la sol·licitud tots els requisits, excepte l’edat, per accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social espanyola - Haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d’estar dins dels últims 15 anys -.
 • Estar inclosa o inclòs en alguna de les situacions següents:
   • Percebre un subsidi o tenir dret a percebre'l.
   • Haver esgotat una prestació contributiva o un subsidi d'atur.
   • Ser emigrant que ha retornat a Espanya (heu d’haver treballat com a mínim 12 mesos a l’estranger, en països no pertanyents a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu,des de la vostra última sortida d’Espanya) i no tenir dret a prestació contributiva d’atur.
   • Haver estat alliberada o alliberat de la presó sense dret a una prestació contributiva d'atur, quan la privació de llibertat hagi superat els sis mesos de durada.
   • Haver estat declarada o declarat plenament capaç o persona amb invalidesa parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per una millora de la situació de gran invalidesa, invalidesa absoluta o total per exercir la professió habitual.
   • Estar en situació legal d'atur i no tenir dret a una prestació contributiva d'atur perquè no s'ha cobert el període mínim de cotització (12 mesos), sempre que hàgiu cotitzat 3 mesos com a mínim.
 • Mancar de rendes pròpies de qualsevol naturalesa que en còmput mensual siguin superiors al 75 % del salari mínim interprofessional,exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
 • Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per percebre aquest subsidi només si s'han fet en països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals hi hagi conveni de totalització de períodes per a la protecció per atur, tant si els períodes són posteriors a l'entrada en vigor dels convenis, com si són anteriors.
 • Haureu de complir els requisits en el moment del fet causant i, a més, quan sol·liciteu el subsidi, les represes, en el moment de la presentació de la declaració anual de rendes i durant tot el temps en què percebeu el subsidi.

  Es considera data del fet causant aquella en què es compleixi el termini d'espera d'un mes o es produeixi la situació legal d'atur o finalitzi la causa que hagués provocat la suspensió d’aquest subsidi.

  Si no compliu el requisit de manca de rendes pròpies, podreu accedir al subsidi si acrediteu que el compliu dins del termini d'un any des de la data en què es va produir el fet causant.

  Aquest subsidi no serà aplicable a les persones treballadores fixes discontínues mentre mantinguin aquesta condició.

  Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Durada

La durada serà fins que arribeu a l’edat ordinària que se us exigeixi per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

Quantia

La quantia mensual del subsidi d'atur és igual al 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). (Quanties per a aquest any).

L'entitat gestora (Servei Públic d'Ocupació Estatal o Institut Social de la Marina) ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la jubilació. La base de cotització per jubilació serà el 125 % del límit mínim de cotització vigent en cada moment.

El pagament del subsidi es farà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediatament posterior al de la meritació. S'efectuarà, tret d'excepcions,mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular. 

 

Documentació necessària

La documentació que cal aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Document d’identificació de la persona sol·licitant, per comprovar les dades bastarà amb mostrar un dels següents documents:
  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/ciutadana de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
   • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'identitat d'estrangers/estrangeres (TIE) en què consti el NIE i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en què consti el número de compte del qual sigueu titular i on vulgueu percebre la prestació.
 • Només si el Servei Públic d'Ocupació Estatal ho demana, cal presentar el justificant de rendes.

Per mantenir el dret al subsidi, heu de justificar que seguiu complint el requisit de manca de rendes pròpies. Per a això, heu de presentar davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal una declaració de les vostres rendes cada dotze mesos, a comptar des de la data del naixement del dret al subsidi o des de la data en què el vau reprendre per última vegada. El termini per presentar aquesta declaració és de 15 dies a partir del moment en què es compleixin els dotze mesos.

Si no presenteu aquesta declaració en el termini indicat, s'interromprà el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social.

Si presenteu la declaració fora de termini, es reprendrà el cobrament del subsidi, però amb efectes des de la data en què lliureu aquesta declaració.

Les persones treballadores que percebin el subsidi de persones grans de 52 anys podran signar un Conveni Especial, a través de les Direccions Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per completar la cotització per jubilació que efectua el Servei Públic d’Ocupació Estatal.

 

Quan, on i com ho tramito

Si teniu 52 anys o més en el moment en què es produeixi alguna de les situacions descrites en els requisits anteriors, una vegada que passi un mes d’espera, heu de presentar la sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils següents. Excepte en el cas que hàgiu cessat en un treball i no tingueu dret a la prestació contributiva, que el termini és de 15 dies hàbils des del cessament o la fi del període de vacances retribuïdes i no gaudides, si escau.

Si compliu els 52 anys quan estigueu percebent algun dels subsidis esmentats, podeu sol·licitar el subsidi per a persona més gran de 52 anys a partir del moment en què compliu aquesta edat.

La data d'inici del subsidi, sempre que presenteu la sol·licitud dins de termini, dependrà de la via d'accés a aquest subsidi:

 • Si és per haver esgotat la prestació contributiva o per ser emigrant que ha retornat o per ser una persona alliberada de presó o per haver estat declarat o declarada plenament capaç o persona amb invalidesa parcial com a conseqüència d’un expedient de revisió per millora d’una invalidesa, en tots aquests casos el subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es compleixi el mes d'espera.
 • Si és pel fet d’estar en situació legal d’atur i no teniu dret a prestació contributiva per haver cotitzat menys de 360 dies, el dret naixerà l'endemà de la situació legal d’atur (causada pel cessament involuntari en el treball). Si l'empresa us ha abonat vacances pel fet de no haver-les gaudit abans del cessament, el subsidi naixerà a partir de l'endemà d'aquell en què finalitzi el període que correspondria a la durada de les vacances.
 • Si feu els 52 anys mentre esteu percebent un d'aquests subsidis i reuniu tots els requisits per accedir al subsidi per a persones més grans de 52 anys, se substituirà el subsidi inicialment aprovat per aquest subsidi. Haureu de sol·licitar-ho. Si ho sol·liciteu en el termini de 15 dies següents al compliment dels 52 anys, el subsidi de persones més grans de 52 anys naixerà a partir del dia en què tingueu aquesta edat. Si ho sol·liciteu fora d’aquest termini, els efectes naixeran a partir de l'endemà de la sol·licitud.

Si presenteu la sol·licitud fora de termini, el dret naixerà a partir de l'endemà de la sol·licitud.

Podeu presentar la sol·licitud a través de:

Podeu obtenir més informació al telèfon d'atenció a la ciutadania.

Documentació