Tinc més de 55 anys

Si teniu 55 anys o més i heu esgotat la prestació o el subsidi d'atur, coneixeu quins són els requisits que heu de complir i la informació necessària per sol·licitar un subsidi d'atur de major de 55 anys.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

 • Estar a l'atur.
 • Tenir 55 anys o més en la data d'esgotament de la prestació d'atur o del subsidi d'atur o tenir complerta aquesta edat en el moment de complir els requisits per accedir a algun dels subsidis següents: per esgotament de la prestació contributiva, emigrant retornat, revisió per millora d'un invalidesa, alliberat de presó o cotitzacions insuficients per a la prestació contributiva, o complir-la durant la percepció d'aquests subsidis.
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació durant el període d'un mes des de l'esgotament de la prestació (data en què finalitza la prestació concedida, la qual sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), sense haver rebutjat cap oferta de feina adequada, ni haver-se negat a participar, tret de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, des de l'esgotament de la prestació contributiva. La inscripció s'ha de mantenir durant tot el període de percepció del subsidi.
 • Subscriure el compromís d'activitat.
 • Haver cotitzat per atur un mínim de 6 anys al llarg de la vostra vida laboral.
 • Complir tots els requisits, excepte el d'edat, per accedir a qualsevol tipus de pensió de jubilació del sistema espanyol de la Seguretat Social.
 • Trobar-se en alguna de les situacions següents:
  • Percebre un subsidi o tenir dret a percebre'l.
  • Haver esgotat una prestació contributiva o un subsidi d'atur.
  • Ser emigrant retornat (haver treballat com a mínim 12 mesos a l'estranger, en països no pertanyents a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu, des de l'última sortida d'Espanya) sense dret a prestació contributiva d'atur.
  • Haver estat alliberat o alliberada de la presó sense dret a una prestació contributiva d'atur, quan la privació de llibertat hagi superat els sis mesos de durada.
  • Haver estat declarat plenament capaç o invàlid parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per una millora de la situació de gran invalidesa, invalidesa absoluta o total per exercir la professió habitual.
  • Estar en situació legal d'atur i no tenir dret a una prestació contributiva d'atur perquè no s'ha cobert el període mínim de cotització (12 mesos), sempre que s'hagin cotitzat 3 mesos com a mínim.
 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa superiors al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per a aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques es computarà per la diferència entre els ingressos i les despeses necessàries per obtenir-los. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per percebre aquest subsidi només si s'han fet en països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals hi hagi conveni de totalització de períodes per a la protecció per atur, tant si els períodes són posteriors a l'entrada en vigor dels convenis, com si són anteriors.

Els requisits s'hauran de complir en el moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, de les represes, de la presentació de la declaració anual de rendes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no compliu els requisits de manca de rendes o, si s'escau, de responsabilitats familiars, podreu obtenir el subsidi si durant el termini d'un any, des de la data del fet causant, acrediteu que els compliu.

Es considera data del fet causant aquella en què es compleixi el termini d'espera d'un mes o es produeixi la situació legal d'atur o la d'acabament de la causa de suspensió.

Encara que manqueu de rendes, si teniu cònjuge i/o fills menors de 26 anys, o més grans amb discapacitat o menors acollits, únicament s'entendrà complert el requisit de mancança de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar constituïda així, inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la formen, no superi el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per a aquest any).

Aquest subsidi no serà aplicable a les persones treballadores fixes discontínues mentre mantinguin aquesta condició.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Durada

La durada serà fins a arribar a l'edat de jubilació en qualsevol de les seves modalitats.

Quantia

La quantia mensual del subsidi d'atur és igual al 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). (Quanties per a aquest any).

En cas d'atur per pèrdua d'un treball a temps parcial, aquest import es percebrà en proporció a les hores treballades prèviament.

L'entitat gestora (Servei Públic d'Ocupació Estatal o Institut Social de la Marina) ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la jubilació. La base de cotització per jubilació és el límit mínim de cotització vigent en cada moment.

El pagament del subsidi es farà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediatament posterior al de la meritació. S'efectuarà, tret d'excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqueu, sempre que en sigueu titular. 

 

Documentació necessària

La documentació que cal presentar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud 
 • Document d'identificació del sol·licitant (només cal ensenyar-lo per comprovar-ne les dades):
  • Espanyols: document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangers residents a Espanya:
   • Comunitaris: certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
   • No comunitaris: targeta d'identitat d'estranger (TIE) en què consti el NIE i el passaport.
 •  Qualsevol document bancari on figuri el número de compte del qual sigueu titular i on vulgueu percebre la prestació.
 •  Si escau, llibre de família o document equivalent si sou estranger.
 • Només si l'entitat gestora ho sol·licita, cal presentar el justificant de rendes.

Per mantenir el dret cal acreditar que es manté la situació de manca de rendes. Per a això heu de presentar davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal una declaració de les vostres rendes cada vegada que transcorrin dotze mesos des de la data de naixement del dret o des de la data de l'última represa, en el termini dels 15 dies següents a aquell en què es compleixi el període assenyalat.

Si no es lliura la declaració en el termini indicat, s'interromprà el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social.

L'aportació de la declaració fora de termini implicarà la represa de la meritació del dret amb efecte a partir de la data en què s'aporti aquesta declaració.

Els treballadors perceptors del subsidi per a majors de 55 anys poden subscriure un conveni especial, a través de les direccions provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per completar la cotització per jubilació que assumeix l'entitat gestora.

Quan, on i com ho tramito

Si teniu 55 anys o més en el moment en què es produeixi alguna de les situacions descrites en els requisits anteriors, heu de presentar la sol·licitud en el termini dels 15 dies hàbils següents, una vegada transcorregut el mes d'espera, excepte en el cas que hàgiu cessat en un treball i no tingueu dret a prestació contributiva, ja que en aquest cas el termini serà de 15 dies hàbils a partir del cessament o de l'acabament del període de vacances anuals retribuïdes i no gaudides, si escau.

La data d'inici del subsidi, sempre que es presenti la sol·licitud dins de termini, dependrà de la via d'accés:

 • Si és per esgotament de la prestació contributiva o pel fet de ser emigrant retornat, alliberat de presó o declarat plenament capaç o invàlid parcialment com a conseqüència d'un expedient de revisió per millora d'una invalidesa, el subsidi naixerà a partir de l'endemà d'aquell en què es compleixi el mes d'espera.
 • Si és pel fet d'estar a l'atur i no tenir dret a prestació contributiva pel fet d'acreditar un període d'ocupació cotitzada inferior a 360 dies, el dret naixerà l'endemà de la situació legal d'atur causada pel cessament involuntari en el treball. En el supòsit que l'empresa us hagi abonat vacances pel fet de no haver-les gaudit abans del cessament, el subsidi naixerà a partir de l'endemà d'aquell en què finalitzi el període equivalent a les vacances.
 • Si durant la percepció d'un d'aquests subsidis compliu 55 anys, la data d'inici serà a partir del compliment d'aquesta edat.

Si presenteu la sol·licitud fora de termini, el dret naixerà a partir de l'endemà de la sol·licitud.

Podeu presentar la sol·licitud a través de:

Podeu obtenir més informació trucant al telèfon d'atenció al ciutadà 901 119 999

Documentació