Vull tornar al meu país

Si sou estranger o estranger no comunitari i voleu tornar al vostre país, coneixeu quins són els requisits i la informació necessària per poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva d'atur.

En línia Des de la Seu electrònica

Presencial Demaneu una cita a la vostra oficina més propera

FAQs Accediu a les preguntes mès sol·licitades.

Requisits

Per poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva d'atur heu de:

 • Ser nacional d'un país que tingui conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social (Andorra, Argentina, Austràlia, Bolívia, Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, Equador, Estats Units, Federació Russa, Filipines, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana, Tunísia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela, El Salvador, República de Corea i República del Cap Verd) i tenir residència legal a Espanya.

  Queden exclosos els nacionals dels països que formen part de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, els apàtrides i els que tinguin doble nacionalitat quan una d'elles sigui la d'un país que tingui conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social i l'altra sigui l'espanyola o la d'un país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.

 • Estar a l'atur i inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació.
 • Tenir reconegut el dret a la prestació d'atur de nivell contributiu, sense compatibilitzar-lo amb una feina a temps parcial.
 • Assumir el compromís de retornar al vostre país d'origen, si s'escau, en companyia dels familiars reagrupats sense una autorització de residència independent en el termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de la data del primer pagament a Espanya, i el de no retornar a Espanya en el termini de tres anys.
 • No complir cap dels supòsits que impliquen la prohibició de sortir de l'Estat recollits a la legislació d'estrangeria.

Podré tornar a viure a l'Estat espanyol en el futur?

Únicament podreu tornar a Espanya una vegada transcorregut el període de compromís de no-retorn de tres anys i prèvia sol·licitud de nou de les autoritzacions de treball i residència a Espanya. No podreu tornar a Espanya abans del transcurs d'aquest període si és per residir-hi o exercir-hi una activitat lucrativa o professional, ni tan sols encara que vulgueu tornar les quantitats percebudes en concepte d'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva d'atur per al retorn voluntari al país d'origen.

Aprovat el dret a l'abonament anticipat i acumulat de la prestació contributiva d'atur, les autoritzacions de residència de les quals sigueu titular quedaran extingides transcorreguts trenta dies naturals, comptats a partir de la data de realització del primer pagament, sense necessitat d'un altre procediment administratiu.

Quan hagin passat tres anys des que vau marxar d'Espanya, tindreu un dret preferent a l'hora d'incorporar-vos al contingent de treballadors estrangers no comunitaris, sempre que acrediteu els requisits que exigeix la normativa vigent en matèria d'estrangeria i immigració.

Si sou resident temporal a Espanya i decidiu tornar legalment al final del termini del compromís de no-retorn de tres anys, podreu reprendre la situació de residència per completar el període que us falta per aconseguir, si s'escau, la residència permanent. El període passat fora d'Espanya no es computarà a l'hora d'obtenir el permís de residència permanent.

Si teníeu la residència permanent a Espanya i decidiu tornar en finalitzar el termini de compromís de no-retorn de tres anys, podreu recuperar la condició de resident permanent a través d'un procediment simplificat.

Durada i quantia

Podreu percebre l'import anticipat i acumulat corresponent als dies de dret a la prestació d'atur de nivell contributiu que pertoquin o que quedin per percebre en el moment de sol·licitar la mesura.

El pagament es farà efectiu en dos terminis:

 • El 40% de l'import a Espanya una vegada reconegut el dret.
 • El 60% de l'import restant al país d'origen, transcorregut el termini de 30 dies naturals des de la data del primer pagament abonat a Espanya i en el termini màxim de 90 dies des d'aleshores.

Per rebre l'abonament, haureu de comparèixer personalment a la representació diplomàtica o consular espanyola del país d'origen per acreditar el retorn. En aquest moment haureu de procedir al lliurament de la targeta d'identitat d'estranger de la qual sou titular.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) farà el pagament a partir del moment en què rebi la confirmació de la compareixença a la representació diplomàtica o consular a través de la Direcció General d'Afers i Assistència Consulars del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

El pagament s'efectuarà al país d'origen, mitjançant un xec nominatiu o a través d'una transferència bancària en euros o, si s'escau, en la moneda en què la Tresoreria General de la Seguretat Social efectuï el pagament de les prestacions al país esmentat.

No s'admet la renúncia a l'abonament acumulat i anticipat de la prestació després d'haver-se fet efectiu el primer pagament.

Es complementarà l'abonament acumulat i anticipat de la prestació d'atur amb un programa d'ajudes complementàries que gestiona el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de la Secretaria General d'Immigració i Emigració, Direcció General de Migracions. Si voleu informació addicional sobre aquests ajuts, podeu consultar la pàgina web del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. 

 

Documentació necessària

Per poder accedir a l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva d'atur cal presentar la documentació següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Espanyols: document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers residents a Espanya:
  • Comunitaris: certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en què consti el NIE, juntament amb el passaport o un document identificatiu del país d'origen.
  • No comunitaris: targeta d'identitat d'estranger (TIE) en què consti el NIE i el passaport.

On, quan i com ho tramito

Podreu presentar la sol·licitud, sempre que tingueu dret al reconeixement o la represa de la prestació d'atur de nivell contributiu o mentre sigueu perceptor o perceptora d'aquesta prestació, a través de:

El model de sol·licitud de l'abonament acumulat i anticipat és independent de la sol·licitud de la prestació contributiva d'atur (alta inicial o represa), encara que es pot presentar de manera conjunta. No obstant això, també es pot sol·licitar en qualsevol moment posterior durant la percepció d'aquesta prestació. No s'exigeix tenir un mínim de dies o de mesos pendents de percebre de la prestació.

Així mateix, al model de sol·licitud, heu de fer constar les dades relatives a l'abonament, el domicili al país d'origen en cas d'haver triat el xec com a modalitat de pagament i les dades bancàries del número de compte del qual sigueu titular en cas d'haver triat la transferència.

Podeu obtenir més informació trucant al telèfon d'atenció al ciutadà 901 119 999.

Documentació