Què és el SEPE

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Treball, 'Ocupació i Seguretat Social. El SEPE, juntament amb els serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes, formen el Sistema Nacional d'Ocupació. Aquest sistema assumeix les funcions de l'extint Institut Nacional d'Ocupació (INEM) des del 2003. Des d'aquesta estructura estatal es promouen, dissenyen i desenvolupen mesures i accions per a l'ocupació, l'execució de la qual és descentralitzada, ajustades a les diferents realitats territorials.

La nostra organització

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és un organisme autònom adscrit, actualment, al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, compost per:

 • Uns serveis centrals.
 • 52 direccions provincials.
 • Una àmplia xarxa d’oficines presencials distribuïdes per les 52 províncies de l’Estat espanyol, des de les quals es gestionen els tràmits de prestacions d’atur. A les de Ceuta i Melilla també es gestionen els tràmits d'ocupació i formació.

A més, disposa dels següents serveis:

 • Un servei d’atenció telefònica al ciutadà (901 119 999) i a les empreses (901 010 121).
 • Un espai web, www.sepe.es, des del qual s’accedeix als serveis de prestacions i ocupació, així com a diversa informació.

Les nostres funcions

L'activitat que desenvolupem se centra en l’ordenació, el desenvolupament i el seguiment dels programes i les mesures de la política d'ocupació. Al si del Sistema Nacional d'Ocupació reforcem la coordinació entre tots els agents que intervenen en el mercat de treball.

Les nostres funcions principals són:

 • Planificar i impulsar propostes de polítiques d'ocupació centrades en les necessitats de les persones i de les empreses: orientació professional mitjançant itineraris individuals i personalitzats, formació per a l'ocupació, programes de foment de l'ocupació, etc.
 • Gestionar i controlar les prestacions d'atur, fent efectiu el dret de les persones aturades a protecció.
 • Fer recerques, estudis i anàlisis, d'àmbit estatal i provincial, sobre la situació del mercat de treball i les mesures per millorar-lo.

Aquestes funcions són realitzades per oferir un servei àgil de manera proactiva, amb anticipació a les noves necessitats i ajustat a aquestes.

El nostre públic

El SEPE treballa per i per a la societat. L’activitat que desenvolupem se centra en satisfer i investigar les necessitats del nostre públic:

 • Treballadors, tant aturats com en actiu.
 • Emprenedors que tinguin una idea de negoci.
 • Joves.
 • Empreses.