Jarduera-uztea

Lan Autonomoaren Estatutuak xedatu ditu bidezko arauak norbere konturako lana besteren konturako lanarekin parekatzeko, gizarte babesari dagokionez.

Jarduera-uzteagatiko prestazio horren helburua da langile autonomoek jarduera amaitzerakoan duten egoera babestea, betiere amaiera hori ezinbestean gertatu bada. Halaber, behar bezala frogatu beharko da hori prestazio ekonomikoa jaso ahal izateko.

Lan Mutualitateek, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak eta Itsasoko Gizarte Institutuak kudeatuko dute prestazioa, Autonomia Erkidegoetako Enplegu Zerbitzu Publikoen laguntzarekin.

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Araudia

 1. Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bategina, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartua, V. Titulua, langile autonomoen jarduera-uzteagatik babes-sistema zehatza erregulatzen duena. Babes horren baitan daude prestazio ekonomiko bat eta langileak Gizarte Segurantzan kotizatzea, baita onuradunek prestakuntza eta lanbide-orientazioa jasotzea ere, berriz ere lanean has daitezen.
 2. 1541/2011 Errege Dekretua, urriaren 31koa, langile autonomoen jarduera-uzteagatik babes-sistema zehatza garatzen duena. (2011ko azaroaren 1eko 263. BOE zk.). Araudi horrek honako guztiak biltzen ditu: babesaren helburua, baldintzak, jarduera-uztearen legezko egoera frogatzea, jarduera-uzteagatiko babesaren dinamika, Gizarte Segurantzaren kotizazioen ordainketa, sistemaren finantza- eta kudeaketa-erregimena, prestakuntzako, lanbide-orientazioko eta ekintzailetasuna sustatzeko neurriak, langile autonomoen betebeharrak eta zigortzeko eskumena.
 3.  31/2015 Legea, irailaren 9koa, autoenpleguari buruzko araudia aldatu eta eguneratzen duena eta lan autonomoa eta gizarte-ekonomia sustatu eta bultzatzeko neurriak hartzen dituena (2017. BOEn, 2015eko irailaren 19koa)

 

Pertsona onuradunak

Jarduera-uzteagatiko babesak talde hauei eragingo die:

 • Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian dauden langile autonomoak
 • Nekazaritzako Beren Konturako Langileen Sistema Berezian sartuta dauden beren konturako langileak.
 • Itsasoko Langileen Erregimen Berezian dauden norbere konturako langileak

Kasu guztietan jarduera uztearen kontingentziara bideratutako babesa estalita izan beharko da.

Eskaera

Prozedura hasteko interesdunak eskaera egin beharko du jarduera uztearen gertakizuna babesten duen Gizarte Segurantzaren Lan Istripuen eta Lanbide Gaixotasunen Mutualitatean edota Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan, jarduera uztearen gertakizunaren estaldura INSSrekin kontratatuta badu, edo Itsasoko Gizarte Institutuan, hori bada gertakizun hori estaltzen duena.

Iraupena

Oro har, prestazioa jasotzeko aldia, langileak jarduerari uztearen legezko egoeraren aurreko 48 hilabeteetan kotizatutako aldien eta haren adinaren arabera kalkulatuko da, taula honetan jasotzen den moduan:

KOTIZAZIO-ALDIA ETA PRESTAZIOAREN IRAUPENA

KOTIZATUTAKO
HILABETE KOPURUA
60 urtetik beherakoen
iraupena
60 urtetik gorakoen
iraupena
12-17 hilabete 2 hilabete 2 hilabete
18-23 hilabete 3 hilabete 4 hilabete
24-29 hilabete 4 hilabete 6 hilabete
30-35 hilabete 5 hilabete 8 hilabete
36-42 hilabete 6 hilabete 10 hilabete
43-47 hilabete 8 hilabete 12 hilabete
48 hilabete 12 hilabete 12 hilabete

 

Zenbatekoak eta ordainketa

Zenbatekoa

Prestazioaren zenbatekoa oinarri arautzailearen % 70 izango da, langileak, jarduera uztearen legezko egoeraren aurreko 12 hilabeteetan kotizatu dituzten oinarrien batez bestekoaren arabera kalkulatuta.

Gehieneko zenbatekoa Eragin Anitzen Errentaren Adierazle Publikoaren (IPREM) % 175 izango da, langileak ardurapean ume bat edo gehiago baditu izan ezik; izan ere, kasu horretan, adierazle horren % 200 eta % 225ekoa izango baita hurrenez hurren.

Ez zaie aplikatuko gutxieneko kopuru hori gutxienekoaren azpitik dagoen oinarri batekin kotizatzen duten langile autonomoei.


Prestazioaren ordaina

Langileak jarduera uzteagatiko kontingentzia estaltzen duen mutuak ordainduko du prestazioa. Halere, kontingentzia hori GSINk estaltzen badu, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ordainduko du, eta, Itsasoko Gizarte Institutuak estaltzen badu, erakunde horrek.

Langilea jarduerari utzi dion hurrengo hileko lehen egunetik aurrera hasiko da jasotzen prestazioa, eskaera epearen barruan aurkezten badu.

Ordainketa bakarra

Zer da?

Enplegu autonomoa sustatzeko eta halako ekimenak errazteko neurria da. Horretarako, jarduera uzteagatiko prestazioaren egungo balioa abonatuko zaie bazkide langile moduan kooperatibetan edo lan- edo merkataritza-sozietateetan laneratu edo horiek sortu nahi dituztenei, edo langile autonomo moduan jarduera berri bati ekin nahi dietenei.

Baldintzak:

 • Jarduera uzteagatiko prestazioaren onuradun izatea.
 • Gutxienez, sei hilabeteko prestazioa jasotzeke izatea.
 • Langile autonomo gisa jardueraren bat burutu dela ziurtatzea, edo sortuta zegoen edo sortu berri den lan elkartuko kooperatiba batean, lan-sozietate batean nahiz merkataritza-sozietate batean bazkide langile gisa hasi izana, nahiz eta aurretik harekin kontratu-loturaren bat izan, horren iraupena edozein dela ere.

Betebeharrak

 • Prestazioaren zenbatekoa jasotakoan, gehienez hilabete bateko epean lan-jarduerari ekitea.
 • Erakunde Kudeatzailean jardueraren hasiera egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztea.
 • Jasotako zenbatekoa derrigorrezko ekarpen soziala egitera bideratzea, kooperatiben, lan- edo merkataritza-sozietateen kasuan, edo jarduera aurrera eramateko beharrezkoa den inbertsiora, langile autonomoen kasuan.

Dokumentazio