Praktikaldiko kontratua

Praktikaldiko kontratuaren helburua da langileak burututako ikasketen arabera lan-esperientzia egokia har dezala. Lanbide zehatz batean esperientzia lortu ez ezik, esperientzia horrek burututako ikasketak osatzeko ere balio du.

Jatorrizko araua hau da:

 • 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena, 11.1. artikulua.
 • 488/98 ED, martxoaren 27koa, prestakuntza-kontratuei buruzko Langileen Estatutuko 11. artikulua garatzen duena.
 • 3/2012 Legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua aldatzeko premiazko neurriei buruzkoa.
 • Langileek bete beharreko baldintzak

  Kontratu hau hitzartu ahal izango da unibertsitate-titulua edo erdi- zein goi-mailako lanbide-heziketako titulua edo ofizialki baliokidetzat aitortutako tituluak dituztenekin, indarreko hezkuntza-sistema arautzen duten legeen arabera, edo profesionaltasun-ziurtagiria dutenekin, jarduera profesionalerako gaitzen duten Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan aurreikusitakoaren arabera.

  Ikasketak amaitu direnetik bost urte baino gehiago igaro ez izana, edo zazpi urte kontratua langile desgaitu batekin eratzen bada.

  Kontratuaren ezaugarriak

  • Idatziz eratu beharko da kontratua, honako informazio hau adierazita: langilearen titulazioa, kontratuaren iraupena eta praktikaldian zehar bete beharreko lanpostua.
  • Kontratua sinatu eta 10 eguneko epean jakinarazi beharko zaio Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari, baita kontratua luzatzen denean ere.
  • Langile desgaitua kontratatzen denean, kontratuaren lau kopia sinatuko dira, eredu ofizialean. Kontratuarekin batera, dagokion Gizarte Segurantzako erregimenean alta egiteko eskaera eta desgaitasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko dira.
  • Urrutiko langileen kasuan, zerbitzua non ematen den adierazi beharko da kontratuan.
  • Kontratua lanaldi partzialekoa denean, egunean, astean, hilean edo urtean egin beharreko lanordu-kopurua adierazi beharko da kontratuan, baita horiek nola banatzen diren ere. Eskakizun horiek bete ezean, kontratua lanaldi osokotzat joko da, zerbitzuak lanaldi partzialean ematen direla eta lanordu-kopurua (eta horien banaketa) frogatu ezean.
  • Iraupena ezin izango da sei hilabete baino gutxiagokoa edo bi urte baino gehiagorako izan; muga horiek kontuan hartuta dagokien sektoreko Hitzarmen Kolektiboek zehaztu ahal izango dute kontratuaren iraupena. Praktikaldiko kontratua bi urtetik beherako aldi baterako hitzartu bada, bi luzapen hitzartu ahal izango dira, gutxienez sei hilabeteko iraupenarekin.
  • Probaldiari dagokionez, ezingo du hilabete baino luzeagoa izan langileak erdi-mailako titulua badu edo 1. edo 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria badu; ezingo du bi hilabete baino luzeagoa izan langileak goi-mailako titulua badu edo 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria badu, hitzarmen kolektiboak ezarri ezean.
  • Langilearen ordainsaria praktikaldiko langileentzat hitzarmen kolektiboan finkatutakoa izango da. Halakorik ezean, ezin izango da lanpostu bera edo baliokidea betetzen duen langile batentzat hitzarmenean finkatutako soldataren %60tik edo %75etik beherakoa izan kontratuaren indarraldiko lehenengo edo bigarren urteetan, hurrenez hurren.
   Soldata ez da inolaz ere lanbide arteko gutxieneko soldataren azpitik egongo. Lanaldi partzialean kontratatutako langileen kasuan, ezarritako lanegunaren arabera murriztuko da soldata.
  • Kontratua amaitutakoan, enpresariak praktikaldiaren iraupena, betetako lanpostua edo lanpostuak eta horietan egindako zeregin nagusiak adierazten dituen ziurtagiri bat eman beharko dio langileari.
  • Langileetako inork ezin izango du praktikaldiko kontratuarekin jardun bi urtetik gorako aldi batez eginkizun berean edo desberdinetan titulazio berari jarraiki.
  • Kontratua amaitzean langileak enpresan jarraitzen badu, ezin izango zaio beste probaldirik jarri, eta praktikaldiaren iraupena kontuan hartuko da enpresako antzinatasunerako.
  • Aldi baterako laneko enpresek praktikaldiko kontratuak sinatu ahal izango dituzte enpresa erabiltzaileetara bideratzeko kontratatutako langileekin, aipatutako kontratuaren araudi erregulatzailean zehaztutakoaren arabera.

  Enpresentzako pizgarriak

  • Praktikaldiko kontratuak lanaldi osoko zein partzialeko kontratu mugagabe bihurtzen direnean, eta praktikaldia egiteko enpresa erabiltzaileek hartu dituzten langileen kasuan, hura luzatzeko aukera ez dagoela haiekin lan-kontratu mugagabea sinatzen dutenean, honetarako eskubidea izango dute:
   • Gizarte Segurantzako enpresa-kuoten hobaria, urtean 500 eurokoak, hiru urtetan. Kontratua emakume batekin sinatu bada, hobaria 700 eurokoa izango da urtean.
  • Kontratazioaren unean 50 langile baino gutxiago dituzten enpresek hobarien onuradunak izan daitezke.