Beka bat eman didate

Langabeziagatiko prestazioa eta sorospena honako hauekin dira bateraezinak:

  • Lanekoak ez diren praktikak egitea, ikasketa-plan batetik kanpo, baldin eta Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean besteren konturako langileen pareko gisa sartzea badu berekin.
  • Oro har, unibertsitateko ikasketekin edo lanbide-heziketarekin lotutako prestakuntza-programetan parte hartzea curriculumaren barruko nahiz kanpoko prestakuntza-praktikak egiteko, baldin eta praktika horiek parte-hartzaileentzako kontraprestazio ekonomikoa eta beroriek Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean besteren konturako langileen pareko gisa sartzea badakartzate, lan-harremana gauzatzen ez bada ere.

Aurrekoa gorabehera, honako inguruabar hauek ematen badira, posible da prestakuntza-praktikak prestazioekin bateratzea:

    • Erakunde publiko edo pribatuetako praktikak dagokion ikasketa-planean sartuta egotea eta kasuan kasuko erakundeen eta ikastetxeen arteko lankidetza-esparruan gauzatzea.
    • Praktikak egiteak erabateko arduraldirik eskatu ez diezaien ikasleei; izan ere, prest egon behar dute enplegua egiazki bilatzeko, bai eta lanpostu egokia onartzeko ere.
    • Parte-hartzaileek jasotzen duten kontraprestazio ekonomikoa aipatu praktiketan parte hartzearen ondoriozko gastuak ordaintzeko baino ez izatea: lan-materiala, lokomozioa, ostatua edota mantenua.
  • Prestakuntza-praktikek inongo kontraprestazio ekonomikorik ez badakarte, langabeziagatiko prestazioak eta sorospenak jaso ahal izango dira, baldin eta horretarako xedatutako baldintza guztiak betetzen badira.

Prestakuntza-praktikak langabeziagatiko prestazio eta sorospenekin bateragarriak badira, ikasleak osorik jasoko ditu, praktiketan egindako orduengatik inolako kenketarik egin gabe. Prestakuntza-praktikak langabeziagatiko prestazio eta sorospenekin bateragarriak ez badira, berriz, horiek jasotzeari utziko dio ikasleak bekaren hasieran.

Praktikak bateragarriak izanik ere, interesdunak langabeziagatiko prestazio eta sorospena eten ahal izango du, hala nahi izanez gero.

Prestazioa etenik dagoenean, interesdunak aukera izango du bere eskubidea berriz has dadin eskatzeko, praktikak amaitu eta hamabost egun balioduneko epean.

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak