LEA jasotzeko eskubidea dut

Langabezian jarraitzen baduzu eta ordaindutakoaren araberako prestazioa edo langabeziagatiko sorospena jasotzeko eskubiderik ez baduzu, Laneratzeko Errenta Aktiboa (LEA) eska dezakezu.

LEA jasotzeko eskubiderik ez baduzu, informa zaitez Langabeziagatiko Babesa agortu dutenentzako Lanbide Prestakuntzako Programei buruz (PREPARA) eta Enplegua Aktibatzeko Programari buruz. Enplegu Politika Aktiboetako jardueretan oinarritzen dira, baita lan-bitartekotzako jardueretan eta laguntza ekonomiko osagarri bat jasotzean ere.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

 • Lanik ez izatea eta enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea, prestazioa jasotzen den aldi osoan zehar izena emanda jarraitzea eta jarduera-konpromisoa sinatzea.
 • 65 urte baino gutxiago izatea.
 • Hilero Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren (LGS) zenbatekoaren %75 baino gehiagoko diru-sarrerak ez izatea, aparteko bi ordainsarien zati proportzionala kenduta. (Aurtengo urterako zenbatekoak). Errentak etekin oso edo gordinaren arabera zenbatuko dira. Enpresa-jardueretatik, jarduera profesionaletatik, nekazaritza-jardueretatik, abeltzaintzatik edo jarduera artistikoetatik sortzen den etekina diru-sarreren eta haiek lortzeko gastuen arteko aldearen arabera zenbatuko da. Ondare-irabaziak ondare irabazien eta galeren arteko aldearen arabera zenbatuko dira.
 • Nahiz eta errentarik ez izan, ezkontidea edo 26 urte baino gutxiagoko seme-alabak badituzu, edo adin horretatik gorako desgaituak edo harreran hartutako adingabeak, errenta-gabeziaren baldintza betetzat hartuko da soilik zure familia-unitateko kide guztien errentak, era horretan eratuta, zu barne, osatzen duten kide-kopuruarekin zatitzerakoan LGSren %75 gainditzen ez duenean, bi aparteko ordainsarien zati proportzionala kontuan hartu gabe.
 • LEAren onuradun ez izatea programan onartua izateko eskaera egin aurreko 365 egun naturaletan, pertsona desgaitu edo genero-indarkeriaren biktima edo etxeko indarkeriaren biktima izaera egiaztatzen denean izan ezik.
 • Laneratzeko errenta aktiboaren programako aurreko hiru eskubideren onuraduna ez izatea.

Epe luzeko langabetuak

Pertsona desgaituak

Itzuli diren emigranteak

Genero-indarkeriaren biktimak edo etxeko indarkeriaren biktimak

Informazio gehiago Laneratzeko Errenta Aktiboari (LEA) buruz

Kolektibo bakoitzari buruzko informazio gehiago jaso dezakezu herritarrei arreta emateko telefonoan: 901 119 999.

Iraupena eta zenbatekoa

LEA 11 hilabetez ematen da gehienez ere, eta eskaera egin eta hurrengo egunean hasiko da kobratzen.

Laguntza honen hileko zenbatekoa Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) %80 izango da. (Aurtengo urterako zenbatekoak)

Horrez gain, laguntza hauek jaso ditzakezu:

 • Genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktima bazara eta programara batzeko eskaera egin aurreko hamabi hilabeteetan edo programak dirauen bitartean zeure burua bizitokiz aldatzera behartuta ikusi baduzu, laguntza gehigarri bat eska dezakezu, LEAren hiru hileko kuotena. Ordainketa bakarrean egingo zaizu, eta ez du eraginik izango errentaren iraupenean. Behin bakarrik jaso ahal izango duzu LEAra batzeko eskubide bakoitzeko.
 • Autonomo gisa edo besteen kontura lanean lanaldi osoan hasten bazara, LEAren ordainketa eten egingo da eta eskubidea duzu haren %25 gehienez hurrengo 180 egunetan jasotzen jarraitzeko. Horrek ez du jasotzeke dagoen LEAren iraupena laburtuko.
 • Lanaldi partzialean hasten bazara lanean, lan egindako denboraren proportzioa murriztuko da LEAren zenbatekotik, eta bateragarri izaten jarraitzen duen bitartean jasotzeke dagoen iraupena proportzio berean areagotuko da. 

RAI kuotetan (30 egunekoak) ordainduko da, hura jasotzeko baldintzak gertatu eta hurrengo hilabetearen 10. eta 15. egunaren artean. Salbuespenak salbuespen, adierazitako banku-erakundearen kontuan abonatuko da, baldin eta kontu horren titularra bazara. 

 

Beharrezko dokumentazioa

LEA jaso ahal izateko honako dokumentazioa aurkeztu beharra duzu:

 • Eskaera-eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen eta, hala badagokio, ezkontidearen edota berarekin bizi diren edo bere ardurapean dauden eta eskabidean agertzen diren seme-alaben identifikazioa (nahikoa izango da agiriak erakustea):
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
  • Espainian bizi diren atzerritarrak:
   • Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
   • Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agertzen den edozein banku-agiri.
 • Familia-liburua edo dokumentu baliokidea atzerritarrak badira.
 • Enplegu-bulegoan eskatuz gero, errenten frogagiri bat aurkeztu beharko duzu. 26 urtetik gorako seme-alaba ezindurik alegatuz gero, GSINk, IMSERSOk edo autonomia-erkidegoko erakunde eskudunak igorritako desgaitasunaren eta aitortutako graduaren egiaztagiria aurkeztu beharko duzu.

%33ko edo hortik gorako desgaitasuna duen zarelaegiaztatzeko, agiri hauetako bat aurkeztu beharko da:

 • Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak (IMSERSO) edo autonomia-erkidegoko erakunde eskudunak luzatutako ebazpena edo egiaztagiria.
 • Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalaren (GSIN) ebazpena, ezintasun iraunkor osoagatiko, absolutuagatiko edo baliaezintasun handiagatiko pentsioduna izatea egiaztatzen duena.
 • Ogasun Ministerioaren eta Administrazio Publikoen edo Defentsa Ministerioaren ebazpena, zerbitzurako ezintasun iraunkorra edo ezgaitasuna dela eta, erretiro-pentsioa aitortzen duena.

Programan itzulitako langilea emigranteaizateagatik sartu bazara, honako hauek aurkeztu beharko dituzu:

 • Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko kide den herrialde batetik itzuli bazara, U1 edo E-301 inprimakia.
 • Suitzako emigratzaileen kasuan, herrialde horretako Laneko Agregatutzaren ziurtagiria edo U1 inprimakia.
 • Australiatik itzuli bazara, loturako inprimakia.
 • Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko kide ez den herrialde batetik edo langabeziagatiko babeserako hitzarmenik ez duen herrialde batetik itzuli bazara: Gobernuko Lan eta Gizarte Gaietarako Ordezkaritzen eta Ordezkariordetzen Eremu edo Bulego Probintzialetan igorritako ziurtagiria, atzerrian lan egindako aldiak egiaztatzen dituen eta noiz itzuli den egiaztatzen duena.

LEA programan genero-indarkeriaren biktima edo etxeko indarkeriaren biktima izateagatik sartzen bazara, egoera hori egiaztatu beharko duzu epai judiziala, babes judizialeko aginua, Zerga Ministerioaren txostena edo eskumeneko administrazio publikoaren gizarte-zerbitzuen txostena (autonomikoa edo tokikoa) edo abegi-etxearen txostena ekarri beharko duzu, egoera horregatik laguntza jasotzen duzula adierazten duena.

LEAn epe luzeko langabea edo pertsona desgaitua izateagatik sartzen bazara, enplegu-bilaketa aktiboaren aitorpenaren inprimakia aurkeztu beharko duzu. Horren bitartez, Programan bat egiteko eskaera aurkeztu aurretik enplegua bilatzeko gutxienez hiru jarduera burutu dituzula egiaztatu beharko duzu.

Erakunde kudeatzaileak hala eskatzen duen kasuetan, errenten frogagiria aurkeztu beharko duzu.

Informazio gehiago nahi izanez gero, 901 119 999 telefonora dei dezakezu.

Noiz, nola eta non izapidetu

LEA sarbide-baldintza guztiak betetzen direnean eskatu ahal izango da, pertsona bakoitzaren gizataldearen arabera.

Eskaera egin eta hurrengo egunetik hasita ordainduko da LEA.

Eskaera bide hauetatik aurkeztu ahal izango duzu:

Dokumentazio