55 urte baino gehiago ditut

55 urte edo gehiago izaki, langabeziagatiko prestazioa edo sorospena agortu baduzu, jakin zeintzuk diren bete behar dituzun baldintzak eta zer informazio behar duzun 55 urtetik gorakoentzako langabeziagatiko sorospena eskatzeko.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

 • Langabea izatea.
 • 55 urte edo gehiago beteta izatea langabezia-prestazioa edo langabeziagatiko sorospena agortzen zaion egunean, edo adin hori beteta izatea sorospen hauek jasotzeko baldintzak bete behar diren unean, edo horiek jasotzen dituzun bitartean betetzea: ordaindutakoaren araberako prestazioa agortzeagatiko sorospena, itzulitako emigratzailea izateagatiko sorospena, baliaezintasun baten hobekuntzaren ondoriozko ikuskapenagatik jaso daitekeen sorospena, espetxetik ateratzeagatiko sorospena edo ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzeko behar adina kotizatu ez izanagatik jaso daitekeen sorospena.
 • Prestazioa agortu eta hilabete bateko epean zehar, hots, jaso den prestazioa amaitu den datan (prestazioa kobratu den azken aldia baino lehen izango da beti) enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea, ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu zenetik lanpostu-eskaintza egokirik ukatu izan gabe, eta lanbide-sustapenerako, lanbide-heziketarako edo lanbide-birmoldaketarako ekintzetan parte hartzea ukatu izan gabe, arrazoizko zergatiak direnean izan ezik. Izen-emateak sorospena jasotzen den aldi osoan zehar jarraitu beharko du.
 • Jarduera-konpromisoa sinatzea.
 • Zure lan-bizitzan zehar gutxienez 6 urtez langabeziagatik kotizatu izana.
 • Espainiako Gizarte Segurantzaren Sisteman edozein motatako erretiro-pentsioa jasotzeko baldintza guztiak betetzea, adina salbu.
 • Honako egoera hauetako batean egotea:
  • Sorospena jasotzen egotea edo hori jasotzeko eskubidea izatea.
  • Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioa edo sorospena agortu izana.
  • Itzulitako emigratzailea izatea (gutxienez 12 hilabetez atzerrian lan egin izana, Europar Batasunekoa edo Europako Esparru Ekonomikokoa ez den herrialde batean, Espainiatik irten zinenetik) eta ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa jasotzeko eskubiderik ez izatea.
  • Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestaziorako eskubiderik gabe espetxetik ateratakoa izatea, askatasun-gabetzea 6 hilabete baino gehiagokoa izan denean.
  • Ohiko lanbiderako baliaezintasun handiko, absolutuko edo osoko egoera baten hobekuntzagatik berrikuspen espedientearen ondorioz erabateko gai edo baliaezin partzialtzat aitortzea.
  • Legezko langabezia egoeran egotea, langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestaziorako eskubiderik ez izatea gutxieneko kotizazio epea ez betetzeagatik (12 hilabete), gutxienez 3 hilabete kotizatu badituzu.
 • Lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoaren %75 baino gehiagoko errentarik ez izatea, aparteko bi ordainsarien zati proportzionalaz kanpo. (Aurtengo urterako zenbatekoak). Errentak etekin oso edo gordinaren arabera zenbatuko dira. Enpresa-jardueretatik, jarduera profesionaletatik, nekazaritza-jardueretatik, abeltzaintzatik edo jarduera artistikoetatik sortzen den etekina diru-sarreren eta haiek lortzeko gastuen arteko aldearen arabera zenbatuko da. Ondare-irabaziak ondare irabazien eta galeren arteko aldearen arabera zenbatuko dira.

Sorospen hau jasotzeko, beste herrialdeetan egindako kotizazioak ere hartuko dira kontuan, soilik Europako Esparru Ekonomikoko herrialdeetan edo langabezia babesteko kotizatutako aldiak batzeko hitzarmena duten herrialdeetan gauzatu badira; aldi horiek hitzarmenak indarrean sartu ondorengoak zein aurrekoak badira ere.

Baldintzak, gertaera eragilea gertatzen den unean eta sorospena eskatzen den unean bete beharko dira; baita horren berriz hasteak eskatzen diren unean, errenten urteko aitorpena aurkezten denean eta sorospena jasotzen den epe osoan zehar ere.

Errentarik ez jasotzearen baldintza bete ezean edo, hala dagokionean, familia-erantzukizunak izatearena, sorospena jaso ahal izango duzu urtebeteko epean (gertaera sortzailea gertatzen den egunetik zenbatzen hasita) baldintzok betetzen dituzula egiaztatzen baduzu.

Gertaera sortzailearen data zein den zehazteko, honako hauek hartuko dira kontuan: hilabeteko itxarote epea betetzen den eguna, legezko langabezia egoera gertatzen den eguna edo eteteko arrazoia desagertzen den eguna.

Nahiz eta errentarik ez izan, ezkontidea edo 26 urte baino gutxiagoko seme-alabak badituzu, edo adin horretatik gorako desgaituak edo harreran hartutako adingabeak, errenta-gabeziaren baldintza betetzat hartuko da soilik hala eratutako familia-unitateko kide guztien errentak, eskatzailea barne, familia-unitatea osatzen duten kide-kopuruarekin zatitzerakoan Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren %75 gainditzen ez duenean, aparteko bi ordainsarien zati proportzionala kontuan hartu gabe. (Aurtengo urterako zenbatekoak).

Sorospen hau ez da jarraitutasunik gabeko langile finkoengan aplikatuko baldintza hori betetzen duten bitartean.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

Iraupena eta zenbatekoa

Iraupena

Erretiroko adinera iritsi artekoa izango da iraupena, edozein modalitatetan.

Zenbatekoa

Langabeziagatiko sorospenaren hileko zenbatekoa Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) %80koa da. (Aurtengo urterako zenbatekoak).

Lanaldi partzialeko lan bat galtzeagatiko langabeziaren kasuan, zenbateko hori, aurretik lan egindako orduen arabera jasoko da.

Erakunde kudeatzaileak (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa edo Itsasoko Gizarte Institutua) erretiroari dagozkion Gizarte Segurantzaren kotizazioak ordainduko ditu. Erretiroagatiko kotizazio-oinarria une bakoitzean indarrean dagoen gutxieneko muga izango da.

Sorospena hileko kuotetan (30 egunekoak) ordainduko da, hura jasotzeko baldintzak gertatu eta hurrengo hilabetearen 10. eta 15. egunaren artean. Salbuespenak salbuespen, adierazitako banku-erakundearen kontuan abonatuko da, baldin eta kontu horren titularra bazara. 

 

Beharrezko dokumentazioa

Dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

 • Eskaera-eredu ofiziala 
 • Eskatzailearen nortasun-agiria (aurkeztea nahikoa da, datu horiek baieztatzeko):
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
  • Espainian bizi diren atzerritarrak:
   • Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
   • Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 •  TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agertzen den edozein banku-agiri.
 •  Hala badagokio, familia-liburua edo dokumentu baliokidea, atzerritarra bazara.
 • Errenten frogagiria, erakunde kudeatzaileak hala eskatzen duen kasuetan baino ez.

Eskubidearekin jarraitzeko, errentarik gabeko egoeran jarraitzen duzula egiaztatu beharko duzu. Horretarako, eskubidea sortzen den egunetik edo eskubidea berriz hasi zen azken egunetik hamabi hilabeteko epea igarotzen den bakoitzean, zure errenten aitorpena aurkeztu beharko duzu Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan, 15 eguneko epean aipatutako epea betetzen den egunetik aurrera.

Adierazitako epean aitorpena aurkezten ez bada, sorospenaren ordainketa eta Gizarte Segurantzaren kotizazioa eten egingo dira.

Aitorpena epez kanpo aurkezten bada, eskubidearen sortzapenarekin berriz hasiko da, eta aitorpena aurkezten den datatik aurrera izango du eragina.

55 urtetik gorakoen sorospena jasotzen duten langileek Hitzarmen Berezia izenpetu ahalko dute Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren Zuzendaritza Probintzialen bidez, Erakunde Kudeatzaileak egiten duen erretiroaren kotizazioa osatzeko.

Noiz, non eta nola izapidetu

55 urte edo gehiago baldin badituzu aurreko baldintzetan deskribatutako egoeretako bat gertatzen den unean, hurrengo 15 egun baliodunetan eskaera aurkeztu beharko duzu itxarote-hilabete bat igarotakoan, lan bat utzi baduzu eta ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzeko eskubiderik ez baduzu izan ezik. Kasu horretan, 15 egun balioduneko epea, ordaindutako eta gozatu gabeko urteko oporraldia amaitutako egunetik aurrera izango da.

Sorospenaren hasiera-data, eskaera epe barruan aurkezten bada, hura jasotzeko arrazoiaren araberakoa izango da:

 • Jarraian deskribatutako kasuetan, itxarote-hilabetea igaro eta hurrengo egunean hasiko da jasotzen sorospena: ordaindutakoaren araberako prestazioa agortu denean, itzulitako emigratzailea denean, espetxetik irten denean edo, ezintasun baten ondoren hobekuntza aztertzeko espedientea bide, langilea gaituta dagoela edo ezintasun partziala duela zehazten denean.
 • Legezko langabezian egonda ordaindutakoaren araberako prestaziorik jasotzeko eskubiderik ez izateagatik bada (360 egun baino gutxiago kotizatu direla egiaztatu delako), langileak bere borondatearen aurka lana uztean legezko langabezia egoera gertatu eta hurrengo egunean hasiko da eskubidea. Eten aurretik hartu ez dituzun oporrak abonatu badizkizu enpresak, oporrek irauten duten aldi baliokidea amaitu eta hurrengo egunean hasiko da sorospenerako eskubidea.
 • Sorospen hauetako bat jasotzen duzun bitartean 55 urte betetzen badituzu, adin horretara heltzen den egunetik aurrera hasiko da.

Eskaera epez kanpo aurkezten baduzu, eskaera egin eta hurrengo egunean hasiko da eskubidea.

Eskaera aurkeztu dezakezu:

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarrei arreta emateko telefonoan: 901 119 999.

Dokumentazio