Zer da errenta?

Langabeziagatiko sorospena jasotzeko orduan, errenta edo diru-sarrera konputagarritzat hartuko dira langabeak edo haren familia kideek dituzten edo izan litzaketen lanaren, kapital higigarri edo higiezinen, jarduera ekonomikoen edo prestazioen ondoriozko ondasun, eskubide edo irabaziak; Gizarte Segurantzak ardurapeko seme-alabak direla eta esleitzen dituenak izan ezik. 

Besteren kontura lan egiteagatik soldata gisa lortutako zenbateko gordina zenbatuko da, Gizarte Segurantzaren deskontuak eta PFEZren konturako atxikipenak aintzat hartu gabe; horrez gain, aparteko ordainsarien zenbatekoa hainbanatzen da. Irizpide bera (errenta gordinak) aplika dakieke gainerako errenta konputagarriei (pentsioak, gainbalioak, etxe baten alokairua, akzioen nahiz beste ondasun higigarrien etekina, etab.).

Enpresa-jardueretatik, jarduera profesionaletatik, nekazaritza-jardueretatik, abeltzaintzatik edo jarduera artistikoetatik sortzen diren etekinak dira salbuespen bakarra; horiek diru-sarreren eta haiek lortzeko gastuen arteko aldearen arabera zenbatuko dira. Ondare-irabaziak ondare irabazien eta galeren arteko aldearen arabera zenbatuko dira.

Errentatzat joko dira baita ere ondarearen zenbatekoaren bidez lortzen diren irabaziak, indarrean dagoen diruaren legezko interes-tasa aplikatuta. Salbuespena izango dira langilearen ohiko etxebizitza eta errentak jada zenbatetsita dituzten ondasunak.

Lan kontratuaren amaieragatik kasu bakoitzean dagokion legezko kalte-ordainaren zenbatekoa ez da errentatzat joko, ordainketa bakar batean edo aldiro egiten bada ere.

Senar-emazteen kasuan, errentaren zenbatekoa horren titularrari egotziko zaio, kontuan izan gabe bikoteak irabazpidezko ondasunen eraentza edo ondasunen bananketako eraentza duen. Salbuespena izango da bikoteko kide batena soilik den ondasun baten ustiapenetik eratorritako errenta. Kasu horretan, bikoteak irabazpidezko ondasunen eraentza badu, erdibana egotziko zaie bikoteko kideei.

* Nahiz eta langabeziagatiko sorospenari dagokionez izatezko bikotekidea familia-zamatzat jotzen ez den, haren errentak kontuan hartuko dira baldin eta 26 urtetik beherako edo desgaitasunak dituzten seme-alabak badituzte (bienak direnak), edota biek abegian hartutako eta beren bizikidetzako unitatean sartzen diren adingabeak.

 

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak