EEE EDO ALDI BATERAKO EEE BATEN ERAGINA IZAN DUT

Langileak bere borondatearen kontra enplegua galtzen duenean, behin betiko nahiz aldi baterako, jasotzen du langabeziagatiko prestazioa, edota egun bakoitzeko lanaldia murrizten zaionean, dagokion prozeduran baldintza berriak adostuta.

Iraizpen kolektiboen kasuan egingo liratekeen Gizarte Segurantzako kotizazio hauek barne hartzen dira: erretiroa, aldi baterako ezintasuna, ezintasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena, osasun-laguntza, amatasuna, aitatasuna eta minbizia edo bestelako gaixotasun larria duten adingabeak zaintzea. Lanaldia gabetzen edo murrizten den kasuetan, Gizarte Segurantzako kotizazioa gertakizun guztiengatik egingo da.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

EEE baten edo aldi baterako EEE baten eragina izan baduzu, langabeziagatiko babesa eskatu ahal izateko hurrengoko baldintzak bete beharko dituzu:

(Aurtengo urterako zenbatekoak).

 • Erretiroa hartzeko adin arrunta beteta ez izana, zure kontratua gabetu bada edo lanaldia murriztu bada izan ezik.
 • Erretiroa hartzeko adin arrunta beteta ez izana, zure kontratua gabetu bada edo lanaldia murriztu bada izan ezik.
 • Bere konturako jarduerarik edo besteren konturako lanaldi osoko lanik ez egitea, enplegua sustatzeko programa batek ezarritako bateragarritasuna ez bada salbu.
 • Lanarekin bateragarria ez den Gizarte Segurantzaren pentsio bat ez kobratzea.
 • Kontratu-etetearen kasuan, dagokion prozesua errespetatu behar da hori adosteko, aldi baterako izan behar da eta erabaki hori hartzeko arrazoiak ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzazkoak, ekoizpenekoak edo ezinbestekoak izan behar dira.

Lanaldia murrizten den kasuetan, murrizketa hori ohiko lanaldiaren ehuneko 10etik 70era bitartekoa izan behar da, eta aldi baterako bakarrik. Soldata proportzio berean murriztuko da, dagokion prozesua errespetatu behar da hori adosteko eta erabakia hartzeko arrazoiak ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzazkoak edo ekoizpenekoak izan behar dira.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

 

Iraupena eta zenbatekoa

Iraizpen kolektiboa gertatzean jasoko den ordaindutakoaren araberako prestazioaren iraupenalegezko langabezia-egoeran egon baino lehen kotizatutako denboraren araberakoa izango da. Kontratua eteteagatik edo lanaldia murrizteagatik bada, hartutako neurriaren iraupenak eragina izango du prestazioaren iraupenean.

Eguneroko langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioa erabateko zenbatekoa oinarri arautzailearen baitan dago. Hori kotizatutako azken 180 egunetan laneko gertakizunengatiko kotizazio-oinarria kontuan hartuta kalkulatzen da.

Prestazioaren eguneroko zenbatekoa, lehenengo 180 egunen zehar, oinarri arautzailearen %70a izango da; 181. egunetik hasita eta prestazioa amaitu arte, %50a izango da. Ondoriozko zenbatekoa ezarrita dauden gehienezko edo gutxieneko zenbatekoak baino gehiago edo gutxiago bada, kopuru horiek jasoko dituzu dagokionaren arabera. Langabezia partziala izango balitz, langabe dagoen orduen proportzioan ordainduko zaio, eta eskubidea orduka sortuko da, ez egunka.

Lan-kontratua eten edo lanaldia murrizten denean, enpresak Gizarte Segurantzarekiko enpresa-kotizazioa %100a abonatzen jarraitu beharko du.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak, langileari kendu ondoren, Gizarte Segurantzari langilearen ekarpena sartuko dio, azkentze-egunak eta atsedenaldiari dagokionez, edo lan-ordu murriztuei dagokionez.

Gizarte Segurantzako kotizazioarekin lotura duten galderak badituzu, 901 502 050 telefonora deitu edowww.seg-social.es webgunea bisita dezakezu..

Zure kasuan, PFEZren atxikipena aplikatu daiteke. Atxikipen horren ehunekoa igo daiteke, ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzen ari zaren bitartean eskatzen baduzu.

360 egun baino gutxiago kotizatzeagatik sorospena jasotzeko eskubidea badaukazu, eta besteren konturako azken lan-kontratuan lanaldi osoan lan egin baduzu, hilabeteko zenbatekoa une bakoitzean ondorio askotarako errenta adierazle publikoaren %80a izango da. (Aurtengo urterako zenbatekoak).

Prestazioa hileko kuotetan (30 egunekoak edo epe laburragokoak, hala badagokio) ordainduko da, sortzapena gertatu eta hurrengo hilabetearen 10. eta 15. egunaren artean. Salbuespenak salbuespen, adierazitakobanku-erakundearen kontuan abonatuko da, baldin eta kontu horren titularra bazara. 

Beharrezko dokumentazioa

 • Ordaindutakoaren araberako prestazioa edo langabeziagatiko sorospena eskatzeko eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen eta berarekin bizi diren edo bere ardurapean dauden eta eskabidean agertzen diren seme-alaben identifikazioa; nahikoa izango da hurrengo agiriren bat erakustea:
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
  • Espainian bizi diren atzerritarrak:
   • Europako Batasuneko nazionalak:Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
   • Europar Batasuneko nazionalak ez direnak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • Titularra zaren kontu-zenbakia dakarren edozein banku-agiri, zeinetan prestazioa jaso nahi duzun.
 • Familia-liburua edo dokumentu baliokidea atzerritarrak badira.
 • Lan egindako azken 6 hilabeteetako enpresa-ziurtagiria (baldin eta enpresek Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari bidali ez badiote).

 

Noiz, non eta nola izapidetu

Langabeziagatiko babesa jasotzeko eskaera legez ezarritako epe barruan aurkezten baduzu, zure kontratua azkendu edo eten eta hurrengo egunetik aurrera sortuko da hura jasotzeko eskubidea, edota zure lanaldia murriztu eta hurrengo egunetik aurrera, horren ondorengo datarik edota ezinbesteko kausaren bat izan ezean, betiere enpresak, egun hori baino lehen, neurriaren berri eman badio lan-agintaritzari.

Kontratua aldi baterako azkentzeko edo lanaldia aldi baterako murrizteko neurria konkurtso-prozedura baten baitan hartzen bada, epaileak neurriok onartzeko autoa eman eta hurrengo egunean sortuko da beti langabeziagatiko prestazioa jasotzeko eskubidea, nahiz eta autoan atzeraeraginezko efektuak ezarri. 

 

Eskaera aurkeztu ahal izango duzu:

 

Dokumentazio