Urtebete baino gehiago egin dut lan

Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioa Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) kudeatu eta ordaintzen du, eta enplegu bat norberak nahi izan gabe galdutakoan jasotzen da. Zenbatekoa lan egindako aldietan zehar egindako kotizazioen arabera kalkulatzen da.

Gizarte Segurantzako kotizazio hauek barne hartzen dira: erretiroa, aldi baterako ezintasuna, baliaezintasuna, heriotza eta biziraupena, osasun-laguntza, amatasuna, aitatasuna eta minbizia edo bestelako gaixotasun larria duten adingabeak zaintzea.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

 • Gizarte Segurantzan afiliatuta egotea eta alta edo altarekin parekatutako egoeran egotea, langabeziagatiko gertakizuna biltzen duen erregimen batean.
 • Legezko langabezia-egoeran egotea, eta gogoa egiaztatzea enplegua modu aktiboan bilatzeko eta lan egokia onartzeko. Horretarako, jarduera-konpromisoa sinatu.
 • Enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea, eta hala mantentzea prestazioa jasotzen den epe osoan zehar.
 • Legezko langabezia-egoeraren aurreko 6 urteetan, gutxienez 360 egun lan eginda eta langabeziarako kotizatuta izatea. Aldi baterako nekazal langilea izanez gero eta autonomo gisa edota bere kontura Gizarte Segurantzan altan agertu izanez gero, langabeziagatiko prestazioa jasotzeko beharrezkoa den gutxieneko kotizazio epea zazpiehun eta hogei egunekoa izango da.
 • Erretiroa hartzeko adin arrunta beteta ez izatea.
 • Bere konturako jarduerarik edo besteren konturako lanaldi osoko lanik ez egitea, enplegua sustatzeko programa batek ezarritako bateragarritasuna ez bada salbu.
 • Lanarekin bateragarria ez den Gizarte Segurantzaren pentsio bat ez kobratzea. 

Kontuan hartu behar dira egoera hauek:

Urte bateko edo gehiagoko azken epe horretan lan egiteko ordaindutakoaren araberako prestazio baten kobrantza eten izan balitz, prestazio hori jasotzen jarraitzea edo sortutako berria kobratzea hautatu ahal izango du. Hau da hautatzeko eskubidea.

Urte bateko edo gehiagoko azken epean lan egiteko langabeziagatiko sorospen bat eten izanez gero, langabeziagatiko prestazio berria eskatu beharko du.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

Iraupena eta zenbatekoa

Iraupena

Iraupena azken 6 urteetan egindako langabeziagatiko kotizazioen arabera kalkulatzen da, baldin eta ordaindutakoaren arabera edota laguntza mailakoak izanda ere, aurreko prestazio baterako kontuan hartu ez badira.

Urteko oporraldi ordaindua lan harremana amaitu baino lehen hartu ez bada, kotizazio aldi gisa zenbatuko da eta langileak oporraldi hori hartu bitartean alta pareko egoeran dagoela joko da.

Legezko langabezia egoera eta prestazioak jasotzeko eskubidea oporraldi hori igarotakoan hasiko da, baldin eta amaitu ondorengo hamabost eguneko epean eskatzen bada.

Nekazaritzako aldi baterako langileentzako ordaindutakoaren araberako prestazioa agortuz gero, ezin izango da bestelako sorospenik jaso.

Zenbatekoa

Ordaindutakoaren araberako prestazioaren zenbatekoa, kotizatutako azken 180 egunetan laneko gertakizunengatiko Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarrien araberakoa izango da, aparteko orduak kenduta.

Prestazioaren oinarri arautzailea, epe horretako kotizazio-oinarriaren batezbestekoa izango da. Eguneko zenbatekoa oinarri arautzailearen %70 izango da prestazioaren lehen 180 egunetan, eta %50 181. egunetik aurrera.

Legezko langabezia-egoeraren sorreraren edo kotizatzeko betebeharra eten aurreko 180 egunetan Gizarte Segurantzaren Nekazaritza Sistema Berezian lan egindako benetako egunen kotizazioak soilik dituzten langileen ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioaren eguneko oinarri arautzailea azken lanegunaren kotizazio-oinarria izango da.

Horrela kalkulatutako zenbatekoak ezin izango dira legez ezarritako gehienezko zenbatekotik gorakoak izan, ezta gutxieneko zenbatekotik beherakoak ere. (Aurtengo urterako zenbatekoak). Gehienezko eta gutxieneko zenbateko horiek zehazteko, ardurapean seme-alabak dauden edo ez hartzen da kontuan.

Ardurapeko seme-alabatzat hartzen dira 26 urtetik beherakoak eta adin horretatik gorakoak izan arren desgaitasunen bat dutenak, baita onuradunarekin bizi diren eta hilean Lanbide arteko Gutxieneko Soldata gainditzen duten errentarik ez duten hartutako adingabeak. 

Prestazioaren zenbateko gordinari bi kenkari-mota aplikatuko zaizkio:

 • Gizarte Segurantzako kotizazioa (oinarri arautzailearen %4,7).
 • PFEZren konturako atxikipena, dagokionean.

www.sepe.es webgunean programa bat dago eskuragarri, prestazioa automatikoki kalkulatzeko. Horrek, dagokion zenbatekoari eta iraupenari buruzko informazioa eskaintzen du (informazioa ez da loteslea). 

Prestazioaren lehen eguna, legezko langabezia-egoera gertatu eta hurrengo eguna izango da, betiere eskaera epe barruan aurkeztu bada. Zure prestazioari buruzko informazioa eskura dezakezu Prestazioaren kontsulta zerbitzuaren bitartez, www.sepe.es webgunean.

Prestazioa hileko kuotetan (30 egunekoak) ordainduko da, hura jasotzeko baldintzak gertatu eta hurrengo hilabetearen 10. eta 15. egunaren artean. Salbuespenak salbuespen, adierazitako banku-erakundearen kontuan abonatuko da, kontu horren titularra izanez gero. 

Beharrezko dokumentazioa

Urtebete edo gehiago lan egiteagatik langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioa jaso ahal izateko, enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egon behar duzu eta honako dokumentazio hau aurkeztu behar duzu:

 • Eskari-eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen eta berarekin bizi diren edo bere ardurapean dauden eta eskabidean agertzen diren seme-alaben identifikazioa (nahikoa izango da agiriak erakustea):
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
  • Espainian bizi diren atzerritarrak:
   • Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
   • Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Identifikazio Txartela (AIT) eta pasaportea.
 • TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agertzen den edozein banku-agiri.
 • Familia-liburua edo, atzerritarrak badira, horren dokumentu baliokidea.
 • Azken 6 hilabeteetan lan egin duzun enpresa-ziurtagiria edo ziurtagiriak (enpresak SEPEra bidali ez baditu). Legezko langabezia-egoera egiaztatzeko enpresa-ziurtagiria nahikoa ez den kasuetarako, ezinbestekoa da egoera hori egiaztatzen duen beste agiri bat aurkeztea.
 • Informazio gehiago aurkeztu beharreko dokumentazioari buruz

 

Noiz, non eta nola izapidetu

Lan egindako azken egunaren, atzerritik itzulitako egunaren edo kartzelatik atera ondorengo hamabost egun balioduneko epean aurkeztu beharko da eskaera. Enpresak lan-kontratua amaitu aurretik hartu gabeko oporrak ordaindu baditu, oporren iraupenaren baliokide den epea amaitu ondorengo 15 egun balioduneko epean aurkeztu beharko da, hemen:

Ordaindutakoaren araberako prestazioaren eskaera epez kanpo aurkeztuz gero, eskubidea izango duzu eskaera egiten den egunetik onar dadin. Kasu horretan, eskaera epe barruan eta eskatutako moduan egin izan balitz eskubidea sortuko litzatekeen egunetik eskaera egin den egunera arte doazen egun kopuruei dagokien prestazioa galduko da.

Informazio gehiago jaso nahi izanez gero, deitu herritarrei arreta emateko telefonora: 901 119 999.

Dokumentazio