Ezintasun batetik hobera egin dut

Baliaezintasun handiko, baliaezintasun absolutu edo oso iraunkorreko egoeraren hobekuntzagatik berrikuspen espediente baten ondorioz, ohiko lanbiderako erabateko gaitasuna edo gaigabezi partziala onartuta duten langileek jaso ahal izango dute sorospen hau.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

 • Langabea izatea.
 • Enplegu-eskatzaile moduan hilabetez izena emanda egotea hobekuntza-ikuskapenaren espedientea ebatzi zenetik, enplegu-eskatzaile moduan hilabetez izena emanda egotea eta jarduera-konpromisoa sinatzea. Izen-emateak sorospenak irauten duen aldi osoan zehar jarraitu beharko du.
 • Enplegu eskaintza egokirik ukatu ez izana, eta lanbide-sustapenerako, lanbide-heziketarako edo lanbide-birmoldaketarako ekintzetan parte hartzea ukatu ez izana, bidezko arrazoirik ez bada, enplegu-eskatzaile gisa izena eman zenetik.
 • Lanerako gai dela aitortu izatea edo ezintasun partziala aitortuta izatea, ohiko lanposturako ezintasun iraunkor osoaren, ezintasun iraunkor absolutuaren edo baliaezintasun handiaren egoera hobetu izanagatik egindako azterketa espediente baten ondorioz.
 • Beren jatorria edozein dela ere, Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren %75 baino gehiagoko errentarik ez izatea, bi aparteko ordainen zati proportzionala kenduta. (Aurtengo urterako zenbatekoak). Errentak etekin oso edo gordinaren arabera zenbatuko dira. Enpresa-jardueretatik, jarduera profesionaletatik, nekazaritza-jardueretatik, abeltzaintzatik edo jarduera artistikoetatik sortzen den etekina diru-sarreren eta haiek lortzeko gastuen arteko aldearen arabera zenbatuko da. Ondare-irabaziak ondare irabazien eta galeren arteko aldearen arabera zenbatuko dira.

Baldintzak, gertaera eragilea gertatzen den unean eta sorospena eskatzen den unean bete beharko dira; baita horren luzapenak edo berriz hasteak eskatzen diren unean eta sorospena jasotzen den epean zehar ere.

Errentarik ez jasotzearen baldintza bete ezean, sorospena jaso ahal izango duzu urtebeteko epean (gertaera sortzailea gertatzen den egunetik zenbatean hasita) baldintza hori betetzen duzula egiaztatzen baduzu.

Gertaera sortzailearen data zein den zehazteko, honako hauek hartuko dira kontuan: hilabeteko itxarote epea betetzen den eguna, seihilekoko eskubidea agortzen den eguna edo eteteko arrazoia desagertzen den eguna.

Langileak 55 urte baino gehiagoko langileentzako langabeziagatiko sorospena jasotzeko eskubidea badu, hori jasoko du.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak 

Iraupena eta zenbatekoa

Iraupena

6 hilabetez kobratuko duzu, eta gehienez 18 hilabetera arte luzatu ahal izango da; betiere, zuk hala eskatzen baduzu.

Zenbatekoa

Langabeziagatiko sorospenaren hileko zenbatekoa Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren % 80koa da. (Aurtengo urterako zenbatekoak).

Sorospena hileko kuotetan (30 egunekoak) ordainduko da, hura jasotzeko baldintzak gertatu eta hurrengo hilabetearen 10. eta 15. egunaren artean. Salbuespenak salbuespen, adierazitako banku-erakundearen kontuan abonatuko da, baldin eta kontu horren titularra bazara. 

 

Beharrezko dokumentazioa

Aurkeztu beharreko dokumentazioa honakoa da:                                                         

 • Eskatzailearen nortasun-agiria (aurkeztea nahikoa da, datu horiek baieztatzeko):
 • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
 • Espainian bizi diren atzerritarrak:
  • Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
  • Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agertzen den edozein banku-agiri.
 • Hobekuntzagatiko berrikuspen espedientearen ebazpenaren fotokopia.
 • Errenten frogagiria, erakunde kudeatzaileak hala eskatzen duen kasuetan baino ez.

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarren arretarako telefonoan: 901 119 999

Noiz, non eta nola izapidetu

Enplegu-eskatzaile gisa izena ematean itxaron behar den hilabetea amaitu eta hurrengo 15 egun baliodunetan eskatu behar duzu prestazioa. Gaitasun edo ezintasun iraunkor partzialaren aitorpenetik 30 eguneko epea duzu izena emateko.

Sorospena jasotzeko eskubidea, itxarote-hilabetea bete eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da, betiere epe barruan eskatu bada. Epe hori igaro ondoren aurkezten bada eskaera, hori egin eta hurrengo egunetik eragina izango du luzapenaren eskubideak, eta bere iraupena murriztuko da, epean eta forman eskaera egin izan balitz eskubidearen sorrera gertatuko zen dataren eta eskaera benetan aurkeztu den dataren artean dauden hainbat egunetan.

Eskaera aurkeztu dezakezu:

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarrei arreta emateko telefonoan: 901 119 999.

Dokumentazio