Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

 

Langabeziagatiko prestazioak jasotzen dituzten pertsonek legez ezarritako zenbait betebehar izango dituzte.

Horiek bete ezean, arau-haustea gertatu dela ulertuko da eta zehapenak egongo dira, indarrean dagoen legeriari jarraiki.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

 • Betebeharrak

  1. Langabezia-gertakizunari dagokion ekarpenagatik kotizatzea.
  2. Prestazioak jasotzeko eskubidea aintzatesteko, eteteko, kentzeko edo berriz hasteko xedearekin eskatzen den dokumentazioa eta informazioa ematea. Horrez gain, autonomia-erkidegoetako enplegu-zerbitzu publikoei eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinarazpenak egiteko eman duzun helbidea jakinaraztea, edo, hala dagokionean, helbide aldaketaren berri ematea, hura gertatzen den unean bertan.

  3. Enplegu-zerbitzu publikoek edo enplegu-agentziek zehaztutako gizarte-lankidetzako lanetan, enplegu-programetan edo sustapen- eta prestakuntza-ekintzetan parte hartzea horiekiko lankidetza-esparruko jarduerak egiten direnean eta enplegu-zerbitzu publikoek edo aipatutako agentziek eskaintzen dizkioten lan egokiak onartzea.
  4. Enplegu-eskaera berritzea, enplegu-eskaeraren agirian adierazten den moduan eta datan, eta, aurretiaz hala eskatu den kasuetan, Erakunde Kudeatzailera, enplegu-zerbitzu publikoetara edo enplegu-agentzietara joatea, horiekin lankidetzan ari direnean.
  5. Langabeziagatiko prestazioetan baja eskatzea, eskubidearen etetea edo amaiera gertatzen denean edo hori jasotzeko beharrezkoak diren baldintzak betetzeari uzten zaionean, egoera horiek gertatutako unean.
  6. Behar ez bezala jasotako prestazioak itzultzea.
  7. Bost eguneko epean, enplegu-zerbitzu publikoei edo, hala dagokionean, enplegu-agentziei (horiekin lankidetzan ari direnean), horiek jakinarazitako enplegu-eskaintzari erantzuteko eskatu zen tokian eta egunean egon izanaren egiaztagiria itzultzea.
  8. Enplegu-eskatzaile gisa izena ematea, izena emanda egotea eta jarduera-konpromisoa sinatzea, enpleguari buruzko urriaren 23ko 3/2015 Legearen Testu Bateginaren 41. artikuluan ezarri bezala.
  9. Enplegua aktiboki bilatzea eta dagokion enplegu-zerbitzu publikoak zehaztutako enplegagarritasunaren hobekuntzarako ekintzetan parte hartzea, hala balegokio, laneratze-ibilbide baten barne.

   Prestazioen onuradunek, hala eskatzen zaienean, enplegua aktiboki bilatzeko, laneratzeko edo lanean hobetzeko burutu dituzten jarduerak egiaztatu beharko dituzte Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren edo Enplegu Zerbitzu Publiko Autonomikoen aurrean. Egiaztagiri hori bien arteko lankidetzaren esparruan erakundeak ezartzen duen eran burutuko da. Hala egin ezean, jarduera-konpromisoa bete ez dela ulertuko da.

   Enplegua aktiboki bilatzearen egiaztapenari kalterik egin gabe, ohiko lanean edo laneko gaitasunak hobetzeko jardueretan parte hartzea (laneratzeko ibilbidean ezarritakoaren arabera), prestazioaren lehen hogeita hamar egunetan borondatezkoa izango da ordaindutakoaren araberako prestazioen onuradunentzako. Hortaz, horietan parte hartzen ez bada ez da inolako zehapenik egongo.

  Arau-hausteak

  Arau-hauste arinak:

  1. Aurretiaz hala eskatu den kasuetan, ez joatea prestazioen entitate kudeatzailera adierazitako moduan eta datan, bidezko arrazoiak badira salbu.
  2. Aurretiaz hala eskatu den kasuetan, ez joatea enplegu-zerbitzu publikoetara edo enplegu-agentzietara, horiekiko lankidetza-eremuan jarduerak egiten direnean, bidezko arrazoiak badira salbu.
  3. Ez itzultzea enplegu-zerbitzu publikoari edo irabazi asmorik gabeko enplegu-agentziei erraztutako enplegu-eskaintzak betetzeko adierazitako lekuan eta datan agertu izanaren egiaztagiria, bidezko arrazoiak badira salbu.
  4. Ez betetzea jarduera-konpromisoaren betebeharrak, bidezko arrazoirik ez bada, jokaera beste arau-hauste arin edo larri bezala tipifikatuta ez badago.
  5. Enplegu-zerbitzu publikoei jakinarazpenak eta komunikazioak jasoko direla bermatzeko beharrezkoa den informazioa ez ematea.
   Bitarteko elektronikoen bidez egindako zitazioak edo jakinarazpenak baliozkotzat joko dira langileek aurretik baimena eman badute.
  6. Prestazioa jasotzeko eskubidea mantentzeko honako baldintza ez betetzea, ez badago bidezko arrazoirik.

  Arau-hauste larriak:

  1. Ez jakinaraztea baja prestazioetan, eskubidearen etete edo amaiera egoerak gertatzen direnean edo horiek jasotzeko eskubiderako baldintzak betetzeari uzten zaionean, edozein zergati bada ere prestazioa oker jaso denean, bidezko arrazoiak badira salbu.
  2. Ez onartzea enplegu-zerbitzu publikoek edo enplegu-agentziek onartutako lan-eskaintza egoki bat horiekiko lankidetza-eremuan jarduerak egiten direnean, bidezko arrazoiak badira salbu.
  3. Enplegu-zerbitzu publikoek eskainitako gizarte-lankidetzako lanetan, enplegu-programetan, sustapen- eta prestakuntza-ekintzetan edota birgaitzeko profesionaleko ekintzetan edota enplegu-agentziek eskaintzen dituzten orientazio eta informazio profesionaleko ekintzetan parte hartzeari uko egitea, horiekiko lankidetza-esparruko jarduerak egiten dituztenean, bidezko arrazoiak badira salbu.

  Arau-hauste oso larriak:

  1. Maulazki ekitea, okerrak diren prestazioak edo dagozkion baino handiagoak diren prestazioak jasotzeko helburuarekin; horien jasotza bidegabeki luzatzea datu eta dokumentu faltsuen bidez edo lan-harremanaren simulazioaren bidez; legez derrigorrezkoak diren aitorpenak ez egitea, edo bidegabeko prestazioak ekar ditzaketen bestelako urratzeak egitea.
  2. Langabeziagatiko prestazioa edo sorospena edota langile autonomoen jarduera-uzteagatiko prestazioa eskatu edo jasotzea norbere kontura edo besteren kontura lan egiten den bitartean, salbu eta lanaldi partzialeko lana bada, dagokion araudian xedatutakoaren arabera.
  3. Gizarte Segurantzaren edozein prestazio bidegabeki jasotzeko asmoz enpresaburuarekin hitzartzea.
  4. Enplegua sustatzeko programek ezartzen dutenaren arabera jasotako langabeziagatiko prestazioak aplikatzean desbideratzeak egitea edo ez aplikatzea.

  Zehapenak

  Arinak:

  • 1. Arau-hausteak. Hilabete bateko prestazioen galera.
  • 2. Arau-hausteak. 3 hilabeteko prestazioen galera.
  • 3. Arau-hausteak. 6 hilabeteko prestazioen galera.
  • 4. Arau-hausteak. Prestazioen amaiera.

  Eskala hauek lehenengo arau-haustetik aurrera aplikatuko dira eta arau-hauste arin baten gertaeraren eta aurrekoaren artean 365 egun baino gutxiago igaro direnean, arau-hauste mota edozein dela ere.

  Larriak:

  • 1. Arau-hausteak. 3 hilabeteko prestazioen galera.
  • 2. Arau-hausteak. 6 hilabeteko prestazioen galera.
  • 3. Arau-hausteak. Prestazioen amaiera.

  Arrazoi egiaztatua dagoenean izan ezik, prestazioak jasotzeko eskubidea etetea edo kentzea eragiten duen egoeraren bat gertatu dela jakinarazi eta baja eskatzen ez denean salbu, edota haiek jasotzeko eskatzen diren baldintzak betetzeari uzten zaionean, eta arrazoi horietako batengatik erruz prestazioa jasotzen bada, prestazioa kentzea izango da zehapena.

  Eskala hauek lehenengo arau-haustetik aurrera aplikatuko dira eta arau-hauste larri baten gertaeraren eta aurrekoaren artean 365 egun baino gutxiago igaro direnean, arau-hauste mota edozein dela ere.

  Oso larriak:

  Langabeziagatiko prestazioen edo sorospenen kasuan, edota langile autonomoek jarduera uzteagatiko prestazioaren kasuan, prestazioa kenduko da.

  Halaber, honako hauetarako eskubidea ere kendu ahal izango zaie: edozein prestazio jasotzeko eskubidea; kasuaren arabera, enplegua sustatzeko laguntza, urtebetez; epe horretan enplegurako lanbide-heziketan parte hartzeko eskubidea.

  Hala ere, betebeharrak ez betetzeagatik prestazioa jasotzeko eskubidea ematen duten baldintzak hausten badira, erakunde kudeatzaileak aldi baterako eten ahal izango du, administrazio-ebazpena behin betikoa izan arte.

  Zigorrak ezartzeaz gain, oker jasotako zenbatekoak itzuli beharko dira.