Laneratzeko Errenta Aktiboa (LEA) itzulitako emigratzaileentzat

Laguntza honen helburua da behar ekonomiko bereziak eta enplegua aurkitzeko zailtasunak dituzten pertsona langile langabetuek lan-merkatuan sartzeko dituzten aukerak areagotzea.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

 • Langabea izatea eta enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea, eta jarduera-kompromisoa sinatzea.
 • 45 urte edo gehiago eta 65 urte baino gutxiago izatea.
 • Ordaindutakoaren araberako prestaziorik edo langabeziagatiko sorospenik jasotzeko eskubiderik ez izatea.
 • Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren (LGS) %75etik gorako diru-sarrera propiorik ez izatea. (Aurtengo urterako zenbatekoak). Errentak etekin oso edo gordinaren arabera zenbatuko dira. Enpresa-jardueretatik, jarduera profesionaletatik, nekazaritza-jardueretatik, abeltzaintzatik edo jarduera artistikoetatik sortzen den etekina diru-sarreren eta haiek lortzeko gastuen arteko aldearen arabera zenbatuko da. Ondare-irabaziak ondare irabazien eta galeren arteko aldearen arabera zenbatuko dira.
 • Familia-unitateko kide guztien artean hilean jasotakoaren batura (ezkontidea eta 26 urtetik beherako seme-alabak, edo adin horretatik gorako pertsona desgaituak edo harreran hartutako adingabeak) kide kopuruarengatik zatituta lortzen denak ezingo du LGSren %75 gainditu, aparteko bi ordainsarien zati proportzionala kenduta.
 • Laneratzeko Errenta Aktiboaren onuradun ez izatea Laneratzeko Errenta Aktiboaren programan onartua izateko eskaera egin aurreko 365 egun naturaletan, pertsona desgaitu edo genero-indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktima izaera egiaztatzen denean izan ezik.
 • Aurretik hiru LEA ez jaso izana. LEA (Laneratzeko Errenta Aktiboa) hiru epez kobra daiteke gehienez ere.
 • Gutxienez 6 hilabetez atzerrian lan egin izana Espainiatik irten zen azken alditik, eta eskaera aurkeztu aurreko 12 hilabeteetan itzuli izana.

Iraupena eta zenbatekoa

LEA 11 hilabetez kobra daiteke gehienez, eta eskaera egin eta hurrengo egunetik aurrera hasten da jasotzen.

Jasotzen den zenbatekoa une bakoitzean indarrean dagoen hileko IPREM adierazlearen (Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoa) %80 da. (Aurtengo urterako zenbatekoak).

Salbuespenak salbuespen, adierazitako banku-erakundearen kontuan abonatuko da, baldin eta kontu horren titularra bazara.

Beharrezko dokumentazioa

 • Eskari-eredu ofiziala.
 • Eskatzailea eta, hala badagokio, eskaeran gehitu diren ezkontidea eta eskatzailearekin bizi diren edo bere ardurapean dauden seme-alabak identifikatzea (nahikoa izango da dokumentuak erakustea):
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
  • Espainian bizi diren atzerritarrak:
   Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko nortasun agiri edo pasaporte zenbakia.
   Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • TITULARRA zaren kontu-zenbakia dakarren edozein banku-agiri, zeinetan prestazioa jaso nahi duzun.
 • Familia-liburua edo, atzerritarrak badira, horren dokumentu baliokidea.
 • Enplegu-bulegoan eskatuz gero, errenten frogagiri bat aurkeztu beharko duzu. 26 urtetik gorako seme-alaba ezindurik alegatuz gero, GSINk, IMSERSOk edo autonomia-erkidegoko erakunde eskudunak igorritako desgaitasunaren eta aitortutako graduaren egiaztagiria aurkeztu beharko duzu.
 • Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko kide den herrialde batetik itzuli bazara, U1 edo E-301 inprimakia.
 • Suitzako emigratzaileen kasuan, herrialde horretako Laneko Agregatutzaren ziurtagiria edo U1 inprimakia.
 • Australiatik itzuli bazara, loturako inprimakia.
 • Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko kide ez den herrialde batetik edo langabeziagatiko babeserako hitzarmenik ez duen herrialde batetik itzuli bazara: Gobernuko Lan eta Gizarte Gaietarako Ordezkaritzen eta Ordezkariordetzen Eremu edo Bulego Probintzialetan igorritako ziurtagiria, atzerrian lan egindako aldiak egiaztatzen dituen eta noiz itzuli den egiaztatzen duena.

Non eta nola izapidetuko dut

Eskaera aurkeztu dezakezu:

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarrei arreta emateko telefonoan: 901 119 99.

Dokumentazio