Contratación para a formación e a aprendizaxe

O contrato para a formación e a aprendizaxe ten por obxecto a cualificación profesional dos traballadores, nun réxime de alternancia de actividade laboral retribuída nunha empresa, con actividade formativa recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo.

 • Este é un instrumento destinado a favorecer a inserción laboral dos mozos.
 • Ten por obxecto a cualificación profesional dos traballadores nun réxime de alternancia de actividade laboral retribuída nunha empresa.
 • A actividade formativa recíbese no marco:
  • do sistema de formación profesional para o emprego (certificados de profesionalidade) ou
  •  do sistema educativo (Título de Formación Profesional)

 

 • Aspectos laborais

  Requisitos dos traballadores:

  • Que non teñan cualificación para un contrato en prácticas.
  • Entre 16 e 25 anos.
  • Sen límite de idade para persoas con discapacidade, colectivos de exclusión social en empresas de inserción e alumnos de Escolas-Obradoiro, Casas de Oficio, Obradoiros de Emprego e Programas de Emprego-Formación.

  Duración: Mínimo 1 ano - máximo 3 anos (mínimo 6 meses por convenio colectivo).

  Salario: Non inferior ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en proporción ao tempo de traballo efectivo.

  Incentivos para a empresa:

  • Redución das cotas empresariaisao 100% para empresas de menos de 250 traballadores e do 75% para empresas de máis de 250 traballadores. O Real decreto-lei 6/2016, do 23 de decembro, de medidas urxentes para o impulso do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil establece que no suposto de traballadores inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo, nas mesmas porcentaxes, consistirá nunha bonificación.
  • Financiamento da formación: Bonificacións nas cotas empresariais por un número de horas equivalente ás seguintes porcentaxes da xornada laboral:
   • Traballadores Anos do contrato
    Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano
    En xeral 25% 15% 15%
   • Bonificación adicional para financiar os custos de titorizaciónda empresa, cunha contía máxima de 1,5 euros por alumno e hora de titoría, cun máximo de 40 horas por mes e alumno. En empresas de menos de 5 traballadores a contía máxima poderá ser de 2 euros por alumno e hora de titoría.
  • Se se transforma en indefinidos durante 3 anos: 1500 € ou 1800 € para mulleres. No suposto de traballadores inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, este incentivo, nas mesmas porcentaxes, consistirá nunha bonificación.

  Beneficios para o traballador:

  • Redución do 100 % da cota do traballador
  • Total protección social
  • Desemprego
  • Cualificación profesional

  Distribución entre actividade laboral e actividade formativa

  A xornada laboral distribuirase segundo as seguintes porcentaxes:

  Cela baleira Actividade laboral Actividade formativa
  Primeiro ano 75% 25%
  Segundo ano 85% 15%
  Terceiro ano 85% 15%

   

  Aspectos formativos

  A actividade laboral desempeñada polo traballador na empresa deberá estar relacionada coa actividade formativa.

  O obxectivo da formación é a cualificación profesional das persoas traballadoras

  Poderá incluír formación complementaria que estea incluída no Catálogo de Especialidades Formativas.

  No sistema de formación para o emprego poderase impartir en modalidade presencial ou teleformación nos centros acreditados/inscritos.

  No sistema educativo poderase impartir en modalidade presencial ou a distancia.

  Autorización de inicio da actividade formativa

  A actividade formativa será autorizada previamente ao inicio do contrato pola administración competente. A autorización pódese solicitar na seguinte ligazón:

  Autorización de inicio da Actividade Formativa

  Custos da formación e o seu financiamento

  • Mediante bonificacións nas cotas empresariais da Seguridade Social. Serán de aplicación os artigos 8, 9 10 e 11 da Orde do ESS/2518/2013, modificada pola Orde ESS/41/2015.
  • Os custos financiables da formación calcularanse segundo os módulos:
   • modalidade presencial: Custos hora/participante serán de 8 euros.
   • modalidade a distancia/teleformación: Custos hora/alumno serán de 5 euros.
   • Bonificación adicional por titorización: contía máxima de 1,5 euros por alumno e hora de titoría, cun máximo de 40 horas por mes e alumno.
   • En empresas de menos de 5 traballadores, o importe da contía máxima anterior será de 2 euros por alumno e hora.
  • A contía máxima da bonificación que poderá aplicarse a empresa será a correspondente a un número de horas equivalente ao 25 % da xornada durante o primeiro ano e ao 15 % desta durante o segundo e terceiro ano. No caso dos contratos cuxos beneficiarios estean incluídos no Sistema de Garantía Xuvenil, o importe das porcentaxes anteriores será do 50 % e o 25 % respectivamente.
  • O pagamento aos centros de formación acreditados ou autorizados, de titularidade privada, a empresa aboará mensualmente ao centro o custo da formación, podendo aplicarse por iso as correspondentes bonificacións nas cotas á Seguridade Social, segundo artigo 10 da Orde ESS 2518/2013.
   • O centro emitirá á empresa factura mensualmente especificando: nome do centro, representante deste, datos dos participantes, formación realizada, número de horas de formación do mes liquidado e data da factura.
   • O centro de formación, ou a empresa se é o caso, comunicará ao Servizo Público de Emprego Estatal, mediante o Rexistro Electrónico, todos os datos anteriores periodicamente segundo se vai facturando, ou dentro do mes seguinte á terminación do exercicio presupostario.
  • A formación complementaria será financiable a través do presuposto do Servizo Público de Emprego Estatal, conforme o apartado 2 do artigo 4 da Orde ESS/2518/2013, na súa redacción dada pola Orde ESS/41/2015, do 12 de xaneiro.

Documentación