Teño máis de 45 anos e non teño cargas familiares

Subsidio dirixido a persoas traballadoras que esgotaron a prestación contributiva, teñen 45 anos ou máis e non teñen responsabilidades familiares ao seu cargo.

En liña Dende a sede electrónica

Presencial Pide a túa cita na túa oficina máis próxima

FAQ Accede ás preguntas máis solicitadas

Requisitos

 • Estar en desemprego.
 • Estar inscrito como demandante de emprego durante o período dun mes dende o esgotamento da prestación (data en que finaliza a prestación concedida, que sempre será anterior á data do último cobramento da prestación), sen ter rexeitado oferta de colocación adecuada, nin negarte a participar, agás causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesional, dende o esgotamento da prestación contributiva. A inscrición deberá manterse durante todo o período de percepción do subsidio.
 • Subscribir o compromiso de actividade.
 • Esgotar a prestación por desemprego de nivel contributivo.
 • Ter feitos 45 anos na data de esgotamento da prestación contributiva.
 • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante e, ademais, no da solicitude do subsidio, das continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúnes o requisito de carencia de rendas poderás obter o subsidio se, dentro do prazo dun ano dende a data do feito causante, acreditas que o cumpres.

Considérase como data do feito causante aquela na que se cumpra o prazo de espera dun mes ou a da finalización da causa de suspensión.

Se a persoa traballadora tivese dereito ao subsidio por desemprego para traballadores maiores de 55 anos, percibiría este.

Obrigas, infraccións e sancións 

 

Duración e contía

Duración

 • Seis meses.
 • No suposto de persoas traballadoras fixas descontinuas, a duración será equivalente ao número de meses cotizados por desemprego no ano anterior á solicitude.

Contía

A contía mensual do subsidio por desemprego é igual ao 80 % do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM). (Contías para este ano)

No suposto de que a relación laboral que deu dereito á prestación contributiva que esgotaches tivese sido a xornada parcial, a contía do subsidio verase reducida na mesma porcentaxe.

Para as persoas traballadoras fixas descontinuas maiores de 55 anos, ingresarase a cotización pola continxencia de xubilación durante todo o período de percepción do subsidio.

O pagamento do subsidio realizarase por mensualidades de 30 días, entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao que corresponda a devindicación. Efectuarase, agás excepcións, mediante o aboamento na conta da entidade financeira que indiques, sempre que sexas titular desta. 

 

Documentación necesaria

 • Modelo oficial de solicitude.
 • Documentos de identificación do solicitante (soamente será necesaria a súa exhibición para verificar eses datos):
 • Españois: Documento nacional de identidade (DNI) ou pasaporte.
 • Estranxeiros residentes en España:
  • Comunitarios: Certificado de rexistro de cidadán da Unión Europea no que consta o NIE, xunto co pasaporte ou documento identificativo no seu país de orixe.
  • Non comunitarios: Tarxeta de identidade de estranxeiros (TIE) na que consta o NIE, e o pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta do que sexas TITULAR e onde desexes percibir a prestación.
 • Soamente se a entidade xestora o solicita, o xustificante de rendas.

Cando, onde e como o tramito

O prazo para presentar a solicitude é de 15 días hábiles a partir do día seguinte a facer o mes de espera, tras o esgotamento da prestación contributiva. O dereito ao subsidio nacerá a partir do día seguinte a aquel en que se cumpra o mes de espera, sempre que se solicite dentro do prazo. Se se presenta a solicitude transcorrido o prazo citado, o dereito nacerá a partir do día seguinte ao da solicitude, reducíndose a súa duración en tantos días como medien entre a data en que tivese lugar o nacemento do dereito, de terse solicitado en tempo e forma e aquela en que efectivamente se tivese formulado a solicitude.

A solicitude poderase presentar a través de:

O Servizo Público de Emprego Estatal debe resolver a solicitude do subsidio por desemprego no prazo de 15 días seguintes á data en que esta se tivese presentado e deberá cursar a notificación da resolución no prazo de 10 días a partir da data do seu ditado.

Podes obter máis información no teléfono de atención ao cidadán 901 119 999.

Documentación