Impresos

Nesta páxina pódeste descargar os impresos oficiais en formato pdf para solicitar unha prestación por desemprego. Hai un específico para cada tipo de prestación. Recorda que cubrilo por este medio non implica que presentases a túa solicitude no Servizo Público de Emprego Estatal. Para iso debes acudir á túa oficina de prestacións previa petición de cita na sede electrónica do SEPE. 

Tamén podes presentala en calquera oficina de rexistro público, dirixíndoa por correo administrativo, ou na Web do SEPE, a través da páxina https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/sede_virtual/sv00A.html.

Están dispoñibles, nesta mesma páxina, as carpetas informativas que conteñen a información básica necesaria para cubrir as solicitudes de prestacións, organizada segundo tipo de prestación. 

Por favor, lea atentamente as solicitudes antes de cubrilas. En caso de dúbida, podes contactar co SEPE no teléfono 901 119 999.

Programa Activación para o Emprego

 • Solicitude de admisión ao programa de activación para o emprego e da axuda económica de acompañamento (pode cubrirse)
 • Declaración busca activa de emprego (Ceuta e Melilla) (pode cubrirse)
 • Folla informativa do programa de activación para o emprego

Prestación contributiva por desemprego

 • Solicitude de prestación contributiva por desemprego (pode cubrirse)
 • Folla informativa solicitude contributiva

Pagamento único da prestación contributiva

 • Solicitude de pagamento único ou capitalización (pode cubrirse)
 • Carpeta informativa pagamento único
 • Modelo de memoria explicativa do proxecto para pagamento único ou capitalización

Subsidio por desemprego

Programa de renda activa de inserción

 • Solicitude de renda activa de inserción (pode cubrirse)
 • Folla informativa solicitude Renda activa de inserción
 • Declaración busca activa de emprego (pode cubrirse)
 • Solicitude de axuda suplementaria de tres meses de renda activa de inserción por cambio de residencia. Pode cubrirse

Subsidios para traballadores eventuais agrarios en Andalucía e Estremadura

 • Solicitude de subsidio de desemprego para traballadores eventuais agrarios (pode cubrirse)
 • Carpeta informativa solicitude subsidio agrario

Renda agraria para os traballadores eventuais agrarios de Andalucía e Estremadura

 • Solicitude de renda agraria para traballadores eventuais agrarios (pode cubrirse)
 • Carpeta informativa solicitude renda agraria

Aboamento acumulado e anticipado para estranxeiros non comunitarios

 • Solicitude de aboamento acumulado e anticipado para estranxeiros non comunitarios (pode cubrirse)

Simplificadas de prestacións por desemprego

 • Solicitude simplificada de prestacións por desemprego (pode cubrirse)
 • Solicitude simplificada de continuación do subsidio SEASS e da Renda Agraria (pode cubrirse)

Comparecencia ante o Servizo Público de Emprego Estatal

 • Comparecencia ante o SEPE tras a nova inscrición como demandante de emprego (pode cubrirse).

Concesión da axuda para compensar a diminución á cotización da Seguridade Social

 • Solicitude de concesión da axuda para compensar a diminución á cotización da Seguridade Social (pode cubrirse)

Desistencia ou renuncia do dereito ou da modalidade de pagamento das prestacións por desemprego

 • Solicitude de desistencia ou renuncia do dereito ou da modalidade de pagamento das prestacións por desemprego (pode cubrirse)

Aboamento de prestacións por desemprego devindicadas e non percibidas

 • Solicitude de aboamento de prestacións por desemprego devindicadas e non percibidas por causa do falecemento do seu titular (pode cubrirse)

Continuidade de percepción de prestacións por ingreso en prisión

 • Solicitude de continuidade de percepción de prestacións por ingreso en prisión (pode cubrirse)

Declaración de rendas

 • Declaración de rendas . Subsidio maiores 52/55 anos e resto de prestacións (pode cubrirse)

Baixa ou cambio de situación nas prestacións por desemprego

 • Comunicación de baixa ou cambio de situación nas prestacións por desemprego. (pode cubrirse)

Certificados de empresa

 • Certificado de empresa para o Réxime xeral (pode cubrirse)
 • Certificado de empresa para o Sistema especial agrario (pode cubrirse)
 • Certificado de empresa e solicitude de continuación agrupada de prestacións (pode cubrirse)

Abono mensual das cotizacións á Seguridade Social con cargo á prestación por desemprego e presentación dos boletíns de cotización

 • Comunicación sobre o aboamento mensual das cotizacións á Seguridade Social con cargo á prestación por desemprego e presentación dos boletíns de cotización (pode cubrirse)

Autorizacións

 • Autorización de acceso a datos persoais (pode cubrirse)
 • Autorización de acceso a datos de vida laboral e solicitude á Tesourería Xeral da Seguridade Social (pode cubrirse)

Cobramentos indebidos

 • Solicitude de aprazamento ou fraccionamento do pagamento de prestacións indebidamente percibidas. (pode cubrirse)
 • Solicitude de compensación parcial da débeda por prestacións por desemprego indebidamente percibidas cun novo recoñecemento. (pode cubrirse)

Documentos relacionados co estranxeiro

 • Comunicación de saída ao estranxeiro (pode cubrirse)
 • Solicitude de autorización para desprazamento a un Estado da Unión Europea (pode cubrirse)
 • Solicitude de prórroga do período autorizado para desprazamento a un Estado da Unión Europea (pode cubrirse)
 • Solicitude de continuación do período autorizado para desprazamento a un Estado da Unión Europea (pódese cubrir)

Declaración de carencia de documentación na solicitude de prestacións

 • Declaración de carencia de documentación (cuberta)