AFECTOUME UN ERE OU ERTE

A prestación por desemprego percíbese tras a perda involuntaria, definitiva ou temporal dun emprego, ou tras a redución da xornada diaria de traballo, acordadas no correspondente procedemento.

Inclúe a cotización á Seguridade Social que, nos supostos de despedimento colectivo, farase por xubilación, incapacidade temporal, incapacidade permanente, morte e supervivencia, asistencia sanitaria, maternidade, paternidade e coidado de menores que padezan cancro ou outra enfermidade grave. Nos casos de suspensión ou redución de xornada, a cotización á Seguridade Social farase por todas as continxencias.

En liña Dende a sede electrónica

Presencial Pide a túa cita na túa oficina máis próxima

FAQ Accede ás preguntas máis solicitadas

Requisitos

Se vostede vese afectado por un ERE ou un ERTE, para solicitar a protección por desemprego, deberá cumprir os seguintes requisitos:

(contías para este ano).

 • Non ter feito a idade ordinaria para xubilarte, agás que o teu contrato se suspendese ou se reducise a túa xornada diaria de traballo.
 • Non cumprir a idade ordinaria para xubilarse, agás que o seu contrato se suspendese ou se reducise a súa xornada diaria de traballo.
 • Non realizar unha actividade por conta propia ou traballo por conta allea a tempo completo, agás compatibilidade establecida por un programa de fomento de emprego.
 • Non cobrar unha pensión da Seguridade Social incompatible co traballo.
 • En caso de suspensión do contrato, esta debe estar acordada no correspondente procedemento, ser temporal e estar provocada por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción, ou de forza maior.

En caso de redución de xornada de traballo, esta debe diminuír temporalmente entre un 10 e un 70 por cento, cunha redución análoga do salario, ser acordada no correspondente procedemento e estar provocada por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.

Obrigas, infraccións e sancións

 

Duración e contía

A duración da prestación contributivapor despedimento colectivo depende do tempo que cotizase antes da situación legal de desemprego. Se é por suspensión do contrato ou por redución da xornada, a duración da prestación, ademais, dependerá do tempo que dure a medida de que se trate.

O importe diario da prestación contributiva por desemprego total depende da base reguladora. Esta calcúlase tendo en conta a base por continxencias profesionais dos 180 últimos días cotizados.

O importe diario da prestación durante os 180 primeiros días será o 70% da base reguladora; a partir do día 181 ata o final da prestación será o 50%. Se o importe resultante é superior ou inferior ás contías máximas ou mínimas establecidas, vostede percibirá estas cantidades máximas ou mínimas segundo corresponda. Se o desemprego fose parcial, percibirá a parte proporcional ás horas en que estea desempregado ou desempregada, e o consumo da prestación producirase por horas e non por días.

Nos casos de suspensión ou redución de xornada, a empresa continúa obrigada a ingresar o 100% da achega empresarial de cotización á Seguridade Social.

O Servizo Público de Emprego Estatal, previa dedución á persoa traballadora, ingresará á Seguridade Social a achega desta con respecto aos días de suspensión máis os que correspondan a descansos, ou con respecto ás horas reducidas de traballo.

Para temas relacionados coa cotización á Seguridade Social podes informarte a través do teléfono 901 502 050 ou na páxinahttp://www.seg-social.es/.

Pódese aplicar, no seu caso, a retención do IRPF. A porcentaxe desta retención pódese subir, se vostede solicítao mentres estea a percibir a prestación contributiva.

Se ten dereito ao subsidio por haber cotizado menos de 360 días e traballou a xornada completa durante o último contrato de traballo por conta allea, a contía mensual será igual ao 80% do indicador público de rendas de efectos múltiples vixente en cada momento (Contías para este ano).

O pagamento da prestación realizarase por mensualidades de 30 días ou polo período inferior que, se é o caso, corresponda, entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao mes da devindicación. Efectuarase, agás excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que vostede indique, sempre que sexa titular da mesma. 

Documentación necesaria

 • Modelo oficial de solicitude de prestación contributiva ou de subsidio por desemprego.
 • Identificación da persoa solicitante e dos fillos ou fillas que conviven ou están ao seu cargo e que figuren na solicitude; bastará coa exhibición dun destes documentos:
  • Españois e españolas: Documento nacional de identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
   • Nacionais da Unión Europea:Certificado de rexistro de cidadá/n da Unión Europea, no que consta NIE, xunto co pasaporte ou documento identificativo no seu país de orixe.
   • Non nacionais da Unión Europea: Tarxeta de Identidade de Estranxeiros/as (TIE) na que consta o NIE e o pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexa titular, e onde desexe percibir a prestación.
 • Libro de Familia ou documento equivalente no caso de persoas estranxeiras.
 • Certificado de empresa dos últimos 6 meses traballados (se non se enviou polas empresas ao Servizo Público de Emprego Estatal).

 

Cando, onde e como o tramito

Se presenta a solicitude da protección por desemprego dentro do prazo legalmente establecido, o dereito á prestación nacerá o día seguinte ao que se extinga ou se suspenda o seu contrato, ou o día seguinte ao da redución da súa xornada de traballo, salvo que se dispoña outra data posterior ou se deba por mor de forza maior, e sempre que antes desa data, a empresa comunicase á autoridade laboral a medida correspondente.

Se as medidas de suspensión temporal ou extinción da relación laboral ou de redución da xornada diaria, adóptanse nun procedemento concursal, o dereito á prestación por desemprego nacerá a partir da data en que o xuíz dite o auto que acorde ditas medidas, aínda que no auto establézanse efectos retroactivos. 

 

Poderá presentar a solicitude a través de:

 

Documentación