INFORMACIÓN PARA EMPRESAS

Información para empresas en relacion con trabajo y COVID-19

El Reial decret-llei 18 / 2021 , de 28 de setembre estableix la prorroga automàtica fins a 31/10/2021 de les prestacions pels ERTE COVID que estiguessin en vigor a 30/09/2021 .

Per a la continuïtat d'aquestes prestacions extraordinàries a partir del 01/11/2021 , les empreses hauran de presentar sol·licitud davant l'Autoritat Laboral competent i, una vegada obtinguda aquesta, remetre al SEPE una sol·licitud col·lectiva, segons s'informa en la Guia Bàsica de Tramitació.
 

Guia bàsica tramitació prestacions per desocupació
per ERTES COVID- 19

A continuació, trobaràs la Guia bàsica per a la tramitació de les prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada a conseqüència la COVID- 19 , després de l'entrada en vigor del Reial decret-Llei  18 / 2021 , de 28 de setembre .

Per als tràmits en l'aplicació certific@ 2 , a més de l'assistent oficial d'aquesta aplicació es facilita un assistent simplificat que realitza els càlculs dels dies d'activitat. Finalitzats els càlculs, el bóton "XML" genera un fitxer en aquest format que pot remetre's per l'aplicació. Mäs informació en el botó "Ajuda", dins del propi generador. Aquí et pots descarregar l'assistent XML.

Sol·licitud prestació ERTE

Sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada a conseqüència de la COVID- 19

Els treballadors afectats per un ERTE d'aquest tipus no han de realitzar cap tràmit per sol·licitar les prestacions per desocupació davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

La sol·licitud la presentarà l'empresa en nom de tots els treballadors afectats per la mesura. Pots trobar aquí la plantilla per a la sol·licitud, de forma col·lectiva per l'empresa, de les prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada conseqüència de la COVID- 19 .

¿Com remetre la sol·licitud col·lectiva?

Puedes presentar la solicitud colectiva a través de la Sede Electrónica del SEPE


Baixa de prestació per ERTE

Després de l'entrada en vigor del Reial decret-llei 30 / 2020 , el SEPE ha suprimit l'obligatorietat de remissió del model Excel de comunicació de baixa. 

La baixa en la prestació, a l'efecte del pagament, es comunicarà per l'empresa exclusivament a través dels fitxers XML de períodes d'activitat.


Sol·licitud col·lectiva de prestació extraordinària treballadors fixos discontinus

El termini de sol·licitud serà de quinze dies hàbils següents a la situació legal de desocupació, entenent per tal la desafectació de l'ERTE per haver aconseguit la data de finalització prevista de l'activitat o bé sense haver-se vist afectades per un ERTE COVID durant la seva última campanya, veiessin interrompuda la seva activitat.

A continuació, trobaràs el model de sol·licitud col·lectiva per a la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu o que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes que han estat afectades per ERTE una vegada finalitzada la campanya, o bé sense haver-se vist afectades per un ERTE COVID durant la seva última campanya, veiessin interrompuda la seva activitat.

Enllaç a la plantilla