Seu electrónica

Amb què són compatibles les prestacions per desocupació?

La prestació contributiva o el subsidi per desocupació és compatible amb:

 • El treball a temps parcial (això implica restar de l'import de la prestació la part proporcional al temps treballat).
 • Pensions de jubilació parcial i pensions o prestacions econòmiques de la Seguretat Social que haguessin estat compatibles amb el treball que va originar la prestació.
 • Pensions reconegudes i abonades per un Estat diferent a l'espanyol.
 • Els treballs de col·laboració social.
 • Els contractes de treball que ferm en el marc del programa de substitució de persones treballadores en formació.
 • La indemnització legal que procedeixi per l'extinció del contracte de treball.
 • Les beques i ajudes públiques per compensar despeses de transport, allotjament i manutenció, que obtingui per l'assistència a accions de formació ocupacional previstes en el Subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació o altres subvencionades amb fons del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • Les pràctiques en entitats públiques o privades que formin part del pla d'estudis corresponent, que realitzi en el marc de col·laboració entre aquelles i el centre docent que es tracti, sempre que no requereixin dedicació exclusiva i la contraprestació econòmica que percebi es limiti a compensar les despeses de material, locomoció, allotjament o manutenció, que l'assistència a aquestes pràctiques suposin.
 • El ejercicio retribuido de cargos públicos o sindicales que supongan dedicación parcial.
 • Les prestacions de la Seguretat Social per fill o filla a càrrec.
 • El treball autònom, si percep la prestació contributiva, ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral i es dona de alta/dóna de alta com a persona treballadora per compte propi, o s'incorpora com persona sòcia d'una societat laboral de nova creació, o com persona sòcia treballadora d'una cooperativa de treball associat de nova creació i està enquadrat en el Règim Especial de la Seguretat Social que correspongui. Ho podrà fer per un màxim de 270 dies o, si li queda menys temps de prestació per percebre, per aquest període. Ha de sol·licitar la compatibilitat en el termini improrrogable de 15 dies a explicar des de la data que iniciï l'activitat per compte propi.
 • Si és major d'anys 52 i percep un subsidi per desocupació, podrà compatibilitzar-ho amb un contracte a temps complet indefinit o temporal, sempre que la durada sigui superior a 3 mesos.

Si percep un subsidi per desocupació, tingui en compte que en tots els supòsits anteriors, excepte en l'últim punt, podrà compatibilitzar aquest subsidi si segueix mancant de rendes de qualsevol tipus superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI) i segueix justificant responsabilitats familiars si, si escau, se li van tenir en compte per accedir al subsidi.