COMPATIBILITAT SUBSIDIS DELS MAJORS D'ANYS 52 AMB EL TREBALL PER COMPTE D'ALTRI

La norma general estableix que si s'està cobrant un subsidi per desocupació i es comença a treballar per compte d'altri a temps complet, s'interromp l'abonament del subsidi i en finalitzar el contracte poden donar-se aquestes possibilitats:

  • Si el contrato ha durado menos de 360 días, se puede solicitar la reanudación del subsidio que estaba interrumpido.
  • Pero si se han tenido más contratos desde que se inició el subsidio y entre dichos contratos y el que acaba de terminar se reúne un mínimo de 360 días, o si el contrato dura 360 o más días, se debe solicitar una prestación de nivel contributivo en lugar de la reanudación del subsidio que se tiene interrumpido, porque la prestación por desempleo contributiva es prioritaria.

A pesar de lo indicado anteriormente,  existe la excepción que se indica a continuación:

Podran compatibilitzar, en general, els subsidis per desocupació amb el treball per compte d'altri les persones treballadores aturades majors d'anys, 52 inscrites en les oficines d'ocupació, beneficiàries de qualsevol subsidi, sempre que siguin contractades a temps complet, de forma indefinida o temporal, en aquest cas, la durada del contracte ha de ser superior a tres mesos.

No s'admet aquest supòsit de compatibilitat amb el contracte d'inserció, amb el contracte subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal a l'empara del Programa de Foment de l'Ocupació Agrària ni amb els contractes als càrrecs directius d'una empresa o als membres dels òrgans d'administració de les entitats o empreses que revesteixin la forma jurídica de societat. 

La empresa contratante no debe tener autorizado un Expediente de Regulación de Empleo de extinción, suspensión o reducción de jornada, ni haberle mantenido contratado o contratada en los últimos doce meses.

L'empresària o empresari, les persones que ocupin càrrecs directius o siguin membres dels òrgans d'administració de l'empresa, no poden ser ni el seu cònjuge ni parents seus fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. 

 Encara que la contractació té efectes de sol·licitud de la compatibilitat, l'empresa  o vostè han de presentar el contracte registrat en l'oficina de prestacions. Si es verifica el compliment de tots els requisits se li remetrà a vostè i a la seva empresa una comunicació de la resolució aprovatòria, per la qual se li reprendrà l'abonament del subsidi des de la data de la col·locació, reduint la seva quantia a el 50 %. 

 Si el treball que origina la compatibilitat li obligués a canviar de lloc habitual de residència, podrà sol·licitar en document annexo al contracte, l'abonament de tres mensualitats de subsidi en un sol pagament. 

En el cas de cessament en el treball, i sempre que no es reuneixin els requisits d'accés a la prestació contributiva per desocupació, ni s'hagi esgotat la durada del subsidi, per mantenir la seva percepció la persona treballadora haurà de comunicar el cessament en l'oficina d'ocupació dins dels 15 dies següents al mateix i reactivar el compromís d'activitat, obtenint, sempre que es reuneixin els requisits exigits a aquest efecte, aquest subsidi pel total de la seva quantia; en tal cas es considerarà com a període consumit del dret la meitat del període en el qual es va compatibilitzar el subsidi amb el treball.

La no comunicación en plazo supondrá la pérdida de tantos días de subsidio como medien entre el día siguiente al del cese en el trabajo y el día de su comunicación.

També podran compatibilitzar voluntàriament el subsidi per desocupació en favor de les persones treballadores eventuals incloses en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, regulat pel Reial decret 5/1997, de 10 de gener, amb el treball per compte d'altri, les persones treballadores aturades majors d'anys, 52 inscrites en les oficines d'ocupació i beneficiàries d'aquest subsidi.