Seu electrónica

He trobat treball com a autònom o autònoma

Si està cobrant prestacions per desocupació i inicia una activitat com a persona treballadora per compte propi de durada inferior a 60 mesos, se suspendrà la prestació, i si se sobrepassa aquest període, s'extingirà.

Podrà reprendre la prestació en aquests casos, i sempre que compleixi la resta de requisits:

 • Si el treball per compte propi ha estat inferior a 24 mesos, encara que no s'hagi donat de alta com a treballador o treballadora per compte propi inclòs dins d'algun dels règims de la Seguretat Social.
 • Si la durada del treball per compte propi ha estat superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos i s'ha donat de alta com a treballador o treballadora per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar.

En aquests supòsits, quan vostè cessament en l'activitat per compte propi, podrà sol·licitar la represa de la prestació per desocupació. El termini per sol·licitar-la és 15 de dies hàbils següents al cessament en el treball per compte propi. En aquest cas, el dret al cobrament naixerà a partir de l'endemà al cessament.

Si després del cessament en el treball per compte propi tingués dret a la protecció per cessament d'activitat, podrà triar entre percebre aquesta prestació o continuar percebent la protecció per desocupació que va quedar suspesa. Si opta per la prestació que va quedar suspesa, les cotitzacions que van donar lloc a la prestació que no ha triat, no es tindran en compte per accedir a una prestació posterior.

La prestació per desocupació s'extingirà:

 • Si el treball per compte propi és de durada igual o superior a 60 mesos.
 • Si el treball per compte propi va tenir una durada igual o superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos, i la persona treballadora no es va donar de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels Règims Especials de la Seguretat Social

 

Si vostè està percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral, i es dona de alta/dóna de alta com a treballador o treballadora per compte propi, podrà seguir percebent la prestació que li correspongui, mentre estigui treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies o durant el temps inferior que li quedi per percebre, sempre que sol·liciti la compatibilitat en l'improrrogable termini de 15 dies a explicar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi.

També es podrà aplicar l'indicat en aquest apartat a els qui estiguin percebent la prestació per desocupació i s'incorporin com a socis o sòcies de societats laborals de nova creació o socis treballadors o sòcies treballadores de cooperatives de treball associat de nova creació, que estiguin enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat per compte propi.

La persona treballadora que s'aculli a aquesta compatibilitat percebrà el % 100 de la quantia de la prestació per desocupació amb el descompte de l'IRPF, si escau, i sense deducció de cotització a la Seguretat Social.

 

 

 • Els qui iniciïn una activitat per compte propi o s'incorporin a una cooperativa de treball associat de nova creació o societat laboral de nova creació sense donar-se de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social.
 • Els qui iniciïn una activitat per compte propi o s'incorporin a una cooperativa de treball associat o societat laboral ja constituïdes donant-se de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social.
 • Els qui es donin de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social per incorporar-se com a soci o sòcia a una societat mercantil.
 • Aquelles persones l'última ocupació de les quals hagi estat per compte propi, amb independència que s'haguessin donat de alta en algun règim de la Seguretat Social o ho haguessin fet en alguna Mutualitat.
 • Els qui hagin fet ús d'aquest dret en 24 els mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
 • Els qui hagin obtingut el pagament únic de la prestació per desocupació en 24 els mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
 • Els qui es donin de alta com a persones treballadores autònomes i signin un contracte per realitzar la seva activitat professional amb l'ocupador o ocupadora per qui haguessin prestat els seus serveis per compte d'altri immediatament abans de l'inici de la situació legal de desocupació, o amb una empresa del mateix grup empresarial. Aquesta exclusió també afectarà a les persones treballadores que vagin a desenvolupar la seva activitat professional incorporant-se a una societat laboral o cooperativa de nova creació.