Seu electrónica

Centres especials d'ocupació

Els Centres Especials d'Ocupació són empreses que el seu objectiu principal és el de proporcionar als treballadors amb discapacitat la realització d'un treball productiu i remunerat, adequat a les seves característiques personals i que faciliti la integració laboral d'aquests al mercat ordinari de treball.

Els centres especials d'ocupació poden tenir les següents característiques: creats per les Administracions Públiques, directament o en col·laboració amb altres organismes, per Entitats, per persones físiques, jurídiques o comunitats de béns, que tinguin capacitat jurídica i d'obrar per ser empresaris; de caràcter públic o privat, amb o sense ànim de lucre; la qualificació i inscripció en el Registre de Centres del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE), o, si escau, en el corresponent de les Administracions Autonòmiques; la gestió està subjecta a les mateixes normes que afecten a qualsevol empresa.

Els destinataris finals d'aquest programa seran els treballadors amb discapacitat dels Centres Especials d'Ocupació que es trobin en algun dels supòsits que es descriuen a continuació:

 • Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior a el 33%.
 • Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior a el 65%.

Les Unitats de Suport a l'Activitat Professional podran prestar servei també als treballadors amb discapacitat del Centre Especial d'Ocupació no inclosos anteriorment, sempre que la dedicació a aquests treballadors no menyscabi l'atenció dels inclosos a l'apartat anterior.

 

 

La subvenció es destina a finançar costos laborals i de Seguretat Social derivats de la contractació indefinida o temporal de durada igual o superior a 6 mesos dels treballadors d'aquestes unitats de suport. La quantia de la subvenció s'estableix en 1.200 euros anuals per cada treballador amb discapacitat que es trobi en l'apartat destinataris finals.

La subvenció de 1200 . euros es reduirà proporcionalment en funció de la durada dels contractes, així com en funció de la durada de la jornada en el cas que el contracte sigui a temps parcial.

Aquestes subvencions es concediran per períodes màxims d'un any i estarà condicionada a l'existència de disponibilitats pressupostàries per a aquesta fi, segons el consignat anualment als Pressupostos del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Les ajudes que poden rebre consisteixen en:

 1. Per finançar parcialment projectes generadors d'ocupació (creació de centres o ampliació dels mateixos. Ordre Ministerial de 16 de octubre de 1998).
  Subvencions de:
  • 12.020,24 euros per lloc de treball creat amb caràcter estable, si el CEE supera el 90 per 100 de treballadors amb discapacitat respecte del total de la seva plantilla; o,
  • 9.015,18 euros per lloc de treball creat de caràcter estable si el nombre de treballadors amb discapacitat del CEE està comprès entre el 70 per 100 i el 90 per 100 del total de la plantilla.

  Es podran concedir les subvencions anteriors sempre que el centre especial d'ocupació justifiqui adequadament la inversió que implica el projecte per alguna o alguna de les següents accions:

  • Subvenció per a assistència tècnica (estudis de viabilitat, auditorias…).
  • Subvenció parcial d'interessos de préstecs de fins a 3 punts d'interès.
  • Subvenció per a inversió fixa en projectes de reconegut interès social.
 2. Suport al manteniment de llocs de treball en CEE (Ordre Ministerial de 16 de octubre de 1998).
  Les ajudes per al manteniment de llocs de treball en Centres Especials d'Ocupació, consisteixen en:
  • Bonificació del 100 per 100 de la quota empresarial a la Seguretat Social, incloses les d'accidents de treball i malaltia professional i les quotes de recaptació conjunta..
  • Subvencions del cost salarial per un import del 50 per 100 del salari mínim interprofessional. En el cas de contracte de treball a temps parcial, la subvenció experimentarà una reducció proporcional a la jornada laboral realitzada.
  • Subvencions per a adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en una quantia no superior a 1803. ,04 euros per lloc de treball
  • Subvenció, per una sola vegada, destinada a equilibrar i sanejar financerament als centres especials d'ocupació
  • Subvenció dirigida a equilibrar el pressupost d'aquells centres especials d'ocupació que manquin d'ànim de lucre i siguin d'utilitat pública i imprescindibilidad.
  • Els Centres Especials d'Ocupació podran rebre assistència tècnica destinada al manteniment de llocs de treball, podent ser concedida a instàncies de part o d'ofici quan l'estudi de l'expedient així ho demandi.
 3. Ajudes per a les Unitats de Suport a l'Activitat Professional (RD 469/2006, de 21 de abril).

S'entén per Unitats de Suport a l'Activitat Professional els equips multiprofesionales, emmarcats dins dels Serveis d'Ajust Personal i Social dels Centres Especials d'Ocupació, que mitjançant el desenvolupament de diferents funcions i comeses, permeten ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors amb discapacitat d'aquests centres tenen en el procés d'incorporació a un lloc de treball, així com la permanència en el mateix.

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les entitats titulars dels Centres Especials d'Ocupació i aquests Centres, quan tinguin personalitat jurídica pròpia.

La composició de les Unitats de Suport a l'Activitat Professional, s'estableix en funció dels mòduls determinats en l'article 6 del RD 469/2006, de 21 de abril.

 • Per a les ajudes de projectes generadors d'ocupació i manteniment de llocs de treball en Centres Especials d'Ocupació, al no estar subjectes al règim de concurrència competitiva, es tramiten directament en les Adreces Provincials del SPEE de Ceuta, Melilla i País Basc. En la resta de províncies la tramitació es realitza davant la Unitat corresponent de la Comunitat Autònoma, en tenir transferides aquestes competències. Quant a les bonificacions dels contractes, aquestes seran aplicades directament pels ocupadors en els butlletins de cotització davant la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social).
 • En el cas de les ajudes per a les Unitats de Suport les sol·licituds de subvenció es tramitaran en règim de concurrència competitiva i hauran d'ajustar-se als terminis i procediments que s'estableixin en les seves respectives convocatòries que aprovin els Directors Provincials del SPEE de Ceuta, Melilla i País Basc, i es publicaran en els Butlletins Oficials de cada província.

En la resta de les Comunitats Autònomes, en tenir assumit el traspàs d'aquestes competències, s'estarà al que es disposi en les respectives convocatòries de subvencions i que seran publicades en els Butlletins Oficials d'aquestes Comunitats.

Tant per accedir a qualsevol tipus d'ajuda, com para la seva posterior continuïtat, els Centres Especials d'Ocupació han de complir els requisits exigits en el RD 2273/1985, de 4 de desembre (Reglament dels Centres Especials d'Ocupació) i en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (Llei General de Subvencions).