REINCORPORA-T: PLA TRIENAL PER PREVENIR I REDUIR L'ATUR DE LLARGA DURADA

Pla trienal per prevenir i reduir l'Atur de Llarga Durada 2019-2021

Entre els grans reptes als quals ha de fer front la nostra societat, i en particular els serveis públics d'ocupació -el SEPE i els SPE de les CC.AA.-, està l'impulsar mesures que frenin, d'una banda, i redueixin, per un altre, les elevades taxes d'atur amb marcades característiques territorials, de gènere i edat, afavorint un ajust de la desigualtat social, fortament incrementada durant els anys de crisis, però que no ha aconseguit reduir-se de forma suficient en aquest període de recuperació econòmica.

Des del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social s'ha assumit el compromís d'escometre de manera ordenada i precisa les accions i mesures necessàries que contribueixin al desenvolupament d'un nou model productiu més inclusiu amb estratègies a llarg termini que impulsin mesurades de suport estratègic.

Amb el Pla REINCORPORA-T es persegueix:

  • Realizar una apuesta por el crecimiento inteligente, sostenible e integrador recogido en la "Estrategia Europa 2020", considerando y reconociendo, a través de las políticas activas de empleo, el potencial laboral de la población activa que queda relegada a situaciones de paro de larga duración o de precariedad laboral.
  • Establir mecanismes eficients per a la reincorporació al mercat de treball de les persones en situació d'atur de llarga durada que, per diferents circumstàncies, com a reestructuracions empresarials, canvis al propi mercat de treball o com a conseqüència de la incorporació de noves tecnologies i innovacions als processos productius, es troben amb fortes barreres d'accés a una nova ocupació.
  • Integrar al mercat de treball a les persones excloses i especialment vulnerables, com a part de la lluita contra l'exclusió social i l'empobriment de les llars.
  • Millorar els diagnòstics d'ocupabilitat, d'identificació i caracterització de situacions de vulnerabilitat davant l'ocupació, per oferir el suport adequat en recursos i necessitats d'atenció a cada persona parada partícip del PLA, així com facilitar en determinats casos la decisió personal de continuar al mercat de treball o abandonar-ho definitivament per jubilació.

El Pla REINCORPORA-T es vertebra en dues dimensions transversals:

  • La promoció d'actuacions específiques per a la incorporació al mercat de treball de les persones Parades de Llarga Durada
  • La promoció del caràcter preventiu de les actuacions dels Serveis Públics d'Ocupació, interlocutors socials i altres entitats socials, per identificar factors de risc i vulnerabilitat davant l'ocupació en les persones parades

Els objectius d'aquest Pla REINCORPORA-T dirigit a persones parades de llarga durada són:

  • Reducir la Tasa de Paro de Larga Duración (TPLD) sobre Población Activa en 2,5 puntos porcentuales (p.p.), pasando del 6,8% del cuarto trimestre de 2018 al 4,3% en el Cuarto Trimestre de 2021.
  • Reduir a la meitat l'actual bretxa de gènere entre homes i dones en PLD.
  • Disminuir en 12 p.p. l'actual diferència entre els PLD de 24 mesos d'ara endavant en demanda d'ocupació i els PLD de 12 23 a mesos en demanda d'ocupació.
  • Disminuir l'actual diferència de PLD entre grups d'edat.

El Pla per prevenir i reduir l'Atur de Llarga Durada engloba 63 mesures, dividides en 6 eixos, dissenyades sota una perspectiva integral i sistèmica, que permeten la seva combinació i ajust a cada perfil i a les necessitats existents quant a inserció.

A través dels eixos es defineixen, en línia amb els objectius establerts, els àmbits d'actuació considerats prioritaris en els propers 3 anys: reduir l'atur de llarga durada, lluitar contra la bretxa de gènere en l'ocupació i recuperar la qualitat de l'ocupació.

Es recullen mesures de suport a les empreses socialment responsables amb la inserció d'Aturats de Llarga Durada i altres col·lectius vulnerables.

A més de les mesures d'activació per a l'ocupació s'augmenta la protecció econòmica enfront de l'atur de llarga durada amb la recuperació i millora del subsidi per a majors d'anys.. 52

El Pla trienal per prevenir i reduir l'Atur de Llarga Durada 2019-2021 s'ha elaborat en col·laboració amb altres Ministeris, l'Alta Comissionada per al Repte Demogràfic, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, les Comunitats Autònomes i s'ha consultat a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.