Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Polítiques actives d'ocupació

El Pla Anual de Política d'Ocupació (PAPI) conté serveis (accions) i programes (mesures) de polítiques actives d'ocupació que es proposen dur a terme les Comunitats Autònomes, tant les finançades mitjançant fons estatals, distribuïts d'acord amb els criteris objectius acordats per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, com amb recursos econòmics propis, així com les accions i mesures que va a realitzar, en el seu àmbit de competència, el propi Servei Públic d'Ocupació Estatal.

El Reial decret Legislatiu 3/2015, de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació, estableix com a instruments de coordinació del Sistema Nacional d'Ocupació:

 • L'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació, regulada en l'article 10.
 • Els Planes Anuals de Política d'Ocupació, regulats en l'article 11.
 • El Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació, que es configura com un sistema d'informació comuna que s'organitzarà amb una estructura informàtica integrada i compatible, i serà l'instrument tècnic que integrarà la informació relativa a la intermediació laboral, a la gestió de les polítiques actives d'ocupació, i de la protecció per desocupació, que realitzin els Serveis Públics d'Ocupació en tot el territori de l'Estat.
  Aquest sistema garantirà que es duguin a terme de forma adequada les funcions d'intermediació laboral, sense barreres territorials; el registre de les persones demandants d'ocupació; la traçabilitat de les actuacions seguides per aquestes en la seva relació amb els Serveis Públics d'Ocupació; les estadístiques comunes; la comunicació del contingut dels contractes; el coneixement de la informació resultant i el seguiment, entre altres àmbits, de la gestió de la formació professional per a l'ocupació, l'orientació professional, les iniciatives d'ocupació i les bonificacions a la contractació, així com les actuacions de les agències de col·locació.
  També permetrà l'avaluació, el seguiment i control de la utilització de fons procedents dels Pressupostos Generals de l'Estat o de la Unió Europea per a la seva justificació

 

Les polítiques actives d'ocupació a Espanya, a partir de 2013, segueixen una nova Estratègia basada en les línies d'actuació que van ser acordades amb les Comunitats Autònomes en el si de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de 11 de abril de 2013 . La clau del canvi al nou model de Polítiques Actives d'Ocupació està en la modificació del model de finançament i gestió, articulat entorn de/entorn d'instruments jurídics pensats per a programes establerts centralizadamente per establir un nou marc de finançament, execució, control i avaluació orientat cap a la consecució de determinats objectius, seguint directrius i eixos prioritaris d'actuació.

El nou marc s'ha concretat en la nova Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2017-2020, aprovada pel Reial decret 1032/2017, de 15 de desembre. 

La finalitat de l'Estratègia és determinar com ha de ser la política d'activació del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE) dels propers anys, establint uns principis generals, uns objectius i un marc de planificació, execució, avaluació i finançament per a les polítiques actives del mercat de treball.

Avaluació de l'EEAE 2014-2016

L'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016 ha permès millorar els indicadors d'atenció als demandants d'ocupació i d'inserció al mercat de treball, tal com es desprèn de les següents dades:

 • El percentatge de demandants inscrits en els Serveis Públics d'Ocupació que van trobar una ocupació respecte del total demandants va passar del 384, % en 2013, al 4829, % en 2016.
 • El percentatge de joves que van rebre atenció i es van incorporar al mercat de treball es va incrementar des del 198, % en 2015, al 226, % en 2016.
 • El percentatge de demandants d'ocupació que han rebut serveis d'assessorament i de suport a l'emprenedoria, i que han iniciat una activitat per compte propi en 6 els mesos següents s'ha duplicat, passant del 56, % (18.690) en 2014, a 9un ,3% (21.895) en 2016.
 • Un 44,5% dels demandants que van finalitzar en 2016 amb apte una acció formativa, es van trobar una ocupació dins dels 6 mesos següents a la finalització de l'acció.
 • La inserció de les persones perceptores de prestacions ateses pels Serveis Públics d'Ocupació s'ha multiplicat per 6 en quatre anys (la seva taxa d'inserció ha passat del 122, % en 2013, al 726, % en 2016). Solament en 2016, 343.223 persones perceptores de prestacions han tornat al mercat de treball després d'haver rebut un servei en els sis mesos previs a la col·locació.

Els resultats de l'EEAE 2014-2016, units a la millorança general de l'evolució de l'economia espanyola, han permès que des de la seva aprovació fins avui, s'hagi incrementat en 2.098.600 el nombre d'ocupats (388.500 menors d'anys), 30 s'hagi reduït en 2.201.600 el nombre d'aturats i la tasa de paro hagi descendit en 9,55 punts.

Nova Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2017-2020

Amb l'aprovació de la nova EEAE es dona compliment a un dels acords de la Conferència de Presidents, celebrada el de 17 gener de 2017, que va apostar per la seva renovació per al període 2017-2020 de manera consensuada en el si de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

L'EEAE és fruit del procés de treball, diàleg i consens del Govern tant amb les Comunitats Autònomes com amb els interlocutors socials, ja que s'ha treballat no només en les Conferències Sectorials i en els Consells Generals del Sistema Nacional d'Ocupació i en un Grup de Treball habilitat per a això amb les regions, sinó també en el marc de la Taula de diàleg social del Pla de Xoc per l'Ocupació.