CERTIFICA LA TEVA EXPERIÈNCIA LABORAL

Certifica la teva experiència laboral

El Reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i/o formació no formal és un procés mitjançant el qual s'atorga a una persona candidata una acreditació oficial prèvia avaluació de les seves competències professionals.

Les competències professionals poden acreditar-se oficialment a través de les convocatòries del procediment per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, dirigit a totes aquelles persones que hagin adquirit les seves competències professionals mitjançant l'experiència laboral i/o la formació de les quals no tinguin una acreditació oficial.

Les finalitats que persegueix el procediment d'avaluació i acreditació són:

 • Avaluar les competències professionals que posseeixen les persones, adquirides a través de l'experiència laboral i altres vies no formals de formació, mitjançant procediments i metodologies comunes que garanteixin la validesa, fiabilitat, objectivitat i rigor tècnic de l'avaluació.
 • Acreditar oficialment les competències professionals, amb validesa en tot el territori de l'Estat, afavorint la seva posada en valor amb la finalitat de facilitar tant la inserció i integració laboral i la lliure circulació al mercat de treball, com la progressió personal i professional.
 • Facilitar a les persones l'aprenentatge al llarg de la vida i l'increment de la seva qualificació professional, oferint oportunitats per a l'obtenció d'una acreditació parcial acumulable, amb la finalitat de completar la formació conduent a l'obtenció del corresponent títol de formació professional o certificat de professionalitat.

El Reial decret 1224 / 2009 , de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, determina el procediment únic, tant per a l'àmbit educatiu com per al laboral, per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, del que tracta l'article 8 . 2 de la Llei Orgànica 5 / 2002 , de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional. El Reial decret comporta la realització de convocatòries per les Administracions competents per avaluar i si escau, acreditar la competència professional dels candidats que sol·liciten el reconeixement.

Accés a RECEX

Reconeixement de les competències professionals adquirides

Si tens experiència laboral però manques d'acreditació oficial, ara pots obtenir-la.

¿Què haig de fer?

Pots acreditar les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que estiguin incloses en Títols de Formació Professional i/o en Certificats de Professionalitat.

Cada unitat de competència serà la unitat mínima d'acreditació.

Les competències professionals d'una persona reflecteixen el conjunt de coneixements i capacitats que li permeten l'exercici de l'activitat professional conforme a les exigències de la producció i l'ocupació.

Aquestes competències poden adquirir-se mitjançant formació o per experiència laboral.

El conjunt d'unitats de competència amb significació per a l'ocupació constitueixen una qualificació professional.

 • Obtenir una acreditació oficial amb validesa en tot el territori de l'Estat.
 • Aconseguir acreditacions que em condueixin a un certificat de professionalitat o un títol de formació professional i la seva correspondència entre ells.
 • Fer visibles les meves competències i valorar la meva experiència amb l'ajuda de diferents professionals.
 • Proponerme un Plan de formación individualizado que complete o aumente mis competencias profesionales.
 • Incrementar les meves possibilitats d'ocupabilitat i millora de la meva qualificació.
 • Fomentar la mobilitat al mercat de treball, tant en l'àmbit nacional com en l'europeu.

Per participar en el procediment hauràs de complir els següents requisits:

 • Nacionalitat: Posseir la nacionalitat espanyola.
  Haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, ser titular de una autorización de residencia o, de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración.
 • Edat: Tenir 18 anys complerts al moment de realitzar la inscripció, quan es tracti d'unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell I i 20 anys per als nivells II i III.
 • Tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es volen acreditar:
 • En el cas d'experiència laboral. Justificar, almenys 3 anys, amb un mínim de 2000 . hores treballades en total, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. Per a les unitats de competència de nivell I, es requeriran 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1200 . hores treballades en total.
 • En el cas de formació. Justificar, almenys 300 hores, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. Per a les unitats de competència de nivell I, es requeriran almenys 200 hores. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar contemplin una durada inferior, s'hauran d'acreditar les hores establertes en aquests mòduls.

Aquest assistent li ajudarà pas a pas mitjançant preguntes senzilla a identificar tot el que va aprendre treballant que podria acreditar.

Les preguntes es refereixen a la seva experiència laboral i la seva formació.

No totes les experiències laborals, ni tota la formació es pot reconèixer.

El primer pas consisteix a identificar què coses va aprendre treballant que estan incloses al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP) inclou les competències professionals que poden ser reconegudes bé per experiència laboral, o bé per formació.

Cercador de convocatòries

En aquest enllaç pots accedir al cercador de convocatòries de Reconeixement de les Competències Professionals Adquirides.

Participar en el procediment

Una vegada admès, haig de realitzar 3 fases:

 • Me ayudan a completar el cuestionario de autoevaluación si no lo he realizado previamente.
 • Analitzen el meu historial professional i formatiu, i ho contrasten amb el referent (CNCP)
 • Si és necessari, m'ajuden a completar la documentació aportada, per configurar el meu dossier de competències,
 • Emiten un informe orientativo sobre la conveniencia o no de pasar a la siguiente fase de evaluación.
 • Decideixo si continu o no en el procediment.
 • En el cas de no continuar, m'indiquen què formació complementària necessito per acreditar les meves competències i els centres (CC.AA.) on puc rebre-la.
 • La Comisión de Evaluación analiza y valora mi dossier de competencias y el informe emitido en la fase de asesoramiento.
 • Planifiquen i organitzen la meva avaluació, seleccionant els mètodes i activitats més adequades al meu cas.
 • Demostro les competències professionals a les quals em presento, realitzant les activitats d'avaluació ja planificades.
 • M'informen sobre els resultats de la meva avaluació.
 • Si no obtengo la acreditación, me diseñan un Plan de formación sobre:
  • Les possibilitats de formació de les competències que vull acreditar en posteriors convocatòries.
  • Las posibilidades de la formación conducentes a certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional.

1. Si supero el procés de reconeixement, m'expedeixen:

 • Una acreditació parcial de cadascuna de les UC que hagi demostrat en el procés.
 • Un certificat de professionalitat si demostro competència en totes les UC de la qualificació per la qual he optat.

2. Les meves dades es transfereixen a un registre nominal i per UC.

3. M'informen sobre els efectes de les acreditacions obtingudes.

 • La administración educativa convalidará los módulos profesionales asociados a cada UC acreditada.
 • La administración laboral realizará la exención de los módulos formativos asociados a cada UC acreditada.