AGRÀRIA

Agrària

Codi

Nivell

Certificat de professionalitat

Fitxa

Reial decret. 

AGAF 0108

2

Fruticultura

Descargar

RD  1375 / 2008

AGAG 0108

2

Producció avícola intensiva

Descargar

RD 1375 / 2008
RD 682 / 2011

AGAG 0208

2

Producció cunícula intensiva

Descargar

RD 1375 / 2008
RD 682 / 2011

AGAH0108

2

Horticultura y floricultura

Descargar

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAJ 0108

1

Activitats auxiliars en floristeria

Descargar

RD 1211 / 2009

AGAJ 0109

3

Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals

Descargar

RD 682 / 2011
RD 627 / 2013

AGAJ 0110

2

Activitats de floristeria

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAJ0208

3

Arte floral y gestión de las actividades de floristería

Descargar

RD 1519/2011

AGAJ 0308

3

Gestión de la instalación y mantenimiento de céspedes en campos deportivos

Descargar

RD 1211 / 2009
RD 627 / 2013

AGAN 0108

2

Ramaderia ecològica

Descargar

RD 1965 / 2008

AGAN 0109

2

Cures i maneig del cavall

Descargar

RD 682 / 2011

AGAN 0110

2

Domatge bàsic del cavall

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAN 0111

2

Cures i manteniment d'animals utilitzats per a recerca i altres finalitats científiques

Descargar

RD 983 / 2013

AGAN 0112

3

Assistència en els controls sanitaris en escorxadors/escorxadors, establiments de manipulació de caça i sales d'especejament

Descargar

RD 983 / 2013

AGAN0208

3

Cría de caballos

Descargar

RD 1211/2009
RD 627/2013

AGAN 0210

3

Herrado d'equins

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAN 0211

2

Apicultura

Descargar

RD 1784 / 2011

AGAN 0212

3

Realització de procediments experimentals amb animals per a recerca i altres finalitats científiques

Descargar

RD 983 / 2013

AGAN 0311

3

Gestión de la producción ganadera

Descargar

RD 627 / 2013

AGAN 0312

2

Cures d'animals salvatges, de zoològics i aquaris

Descargar

RD 983 / 2013

AGAN 0411

2

Producció d'animals cinegéticos

Descargar

RD 627 / 2013

AGAN 0511

3

Gestión de la producción de animales cinegéticos

Descargar

RD 627 / 2013

AGAO 0108

1

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

Descargar

RD 1375 / 2008

AGAO0208

2

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Descargar

RD 1375/2008

AGAO0308M

3

Jardinería y restauración del paisaje

Descargar

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAP 0108

2

Producción porcina de reproducción y cría

Descargar

RD 1375 / 2008

AGAP 0208

2

Producció porcina de recría i esquer

Descargar

RD 1375 / 2008

AGAR 0108

2

Aprofitaments forestals

Descargar

RD 1211 / 2009
RD 682 / 2011
RD 627 / 2013

AGAR 0109

3

Gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles

Descargar

RD 682 / 2011
RD 627 / 2013

AGAR 0110

3

Gestió d'aprofitaments forestals

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAR 0111

2

Manteniment i millora de l'hàbitat cinegético-piscícola

Descargar

RD 627 / 2013

AGAR 0208

2

Repoblacions forestals i tractaments silvícoles

Descargar

RD 682 / 2011

AGAR0209

1

Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales

Descargar

RD 682/2011

AGAR0211

3

Gestión de los aprovechamientos cinegético-piscícolas

Descargar

RD 627/2013

AGAR 0309

1

Activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes

Descargar

RD 682 / 2011

AGAU 0108

2

Agricultura ecològica

Descargar

RD 1965 / 2008
RD 682 / 2011

AGAU 0110

2

Producció de llavors i plantes en viver

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAU 0111

2

Maneig i manteniment de maquinària agrària

Descargar

RD 1784 / 2011

AGAU 0112

2

Producción y recolección de setas y trufas

Descargar

RD 627 / 2013

AGAC0108

2

Cultius herbacis

Descargar

RD 1375/2008
RD 682/2011

AGAU 0208

3

Gestión de la producción agrícola

Descargar

RD 1211 / 2009

AGAU 0210

3

Gestión de la producción de semillas y plantas en viveros

Descargar

RD 1519 / 2011

AGAU 0211

3

Gestión de la producción y recolección de setas y trufas

Descargar

RD 627 / 2013

AGAX 0108

1

Activitats auxiliars en ramaderia

Descargar

RD 1375 / 2008
RD 682 / 2011

AGAX0208

1

Actividades auxiliares en agricultura

Descargar

RD 1375/2008
RD 682/2011