EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Edificació i obra civil

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

EOCB 0108

2

Fabriques d'obra de paleta

Descargar

RD 1212 / 2009
RD 615 / 2013

EOCB 0109

1

Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció

Descargar

RD 644 / 2011
RD 615 / 2013

EOCB 0110

2

Pintura decorativa en construcció

Descargar

RD 615 / 2013

EOCB 0111

2

Cobertes inclinades

Descargar

RD 615 / 2013

EOCB 0208

1

Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes

Descargar

RD 644 / 2011
RD 615 / 2013

EOCB 0209

1

Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització

Descargar

RD 644 / 2011
RD 615 / 2013

EOCB 0210

2

Revestiments amb pastes i morters en construcció

Descargar

RD 615 / 2013

EOCB 0211

2

Paviments i obra de paleta d'urbanització

Descargar

RD 615 / 2013

EOCB 0310

2

Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció

Descargar

RD 615 / 2013

EOCB 0311

2

Pintura industrial en construcció

Descargar

RD 615 / 2013

EOCE 0109

3

Aixecaments i replantejos

Descargar

RD 644 / 2011

EOCE 0111

2

Armadures passives per a formigó

Descargar

RD 615 / 2013

EOCE 0211

2

Encofrats

Descargar

RD 615 / 2013

EOCH 0108

1

Operacions de formigó

Descargar

RD 1966 / 2008
RD 615 / 2013

EOCJ 0109

2

Muntatge de bastides tubulars

Descargar

RD 986 / 2013

EOCJ 0110

2

Instal·lació de plaques de guix laminat i falsos sostres

Descargar

RD 615 / 2013

EOCJ 0111

2

Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines

Descargar

RD 615 / 2013

EOCJ 0211

2

Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, empanelados i mampares

Descargar

RD 615 / 2013

EOCJ 0311

1

Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció

Descargar

RD 615 / 2013

EOCO 0108

3

Representació de projectes d'edificació

Descargar

RD 1212 / 2009
RD 615 / 2013

EOCO 0109

3

Control de proyectos y obras de construcción

Descargar

RD 644 / 2011

EOCO 0112

3

Control d'execució d'obres d'edificació

Descargar

RD 986 / 2013

EOCO 0208

3

Representació de projectes d'obra civil

Descargar

RD 1212 / 2009
RD 615 / 2013

EOCO 0212

3

Control d'execució d'obres civils

Descargar

RD 986 / 2013