REDUCCIONS I BONIFICACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social aplicables als treballadors per  compte propi segons l'establert en la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom modificada per la Llei 6/2017, de 24 de octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom i Reial decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

1 .- Treballadors que causin alta inicial o que no haguessin estat d'alta en 2 els anys immediatament anteriors en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA).

(El període 2 d'anys serà 3 d'anys quan l'Autònom hagi gaudit de les bonificacions/reduccions en el seu anterior període d'alta.)

Que optin per la base mínima de cotització:

Quota única mensual de  60 euros mensuals per la quota de contingències comunes i contingències professionals, durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

Que optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui:

Una reducció mensual de el  80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, sent la quota a reduir la resultant d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, podran aplicar-se sobre la quota per contingències comunes,  i per un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 24 mesos després de la data d'efectes de l'alta, segons la següent escala:

  1. Una reducció equivalent a el 50 % de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst en qualsevol dels dos primers supòsits.
  2. Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra a).
  3. Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b).

En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en el padró municipal del qual actualitzat a l'inici de l'activitat constin menys de 5 000 . habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d'aplicació dels beneficis en la cotització establerts als apartats anteriors, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no seran aplicable les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial contemplades a l'apartat 2 .

Per beneficiar-se d'aquestes mesures durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom , deurà:

1 .º  Estar empadronat en un municipi de menys de 5 000 . habitants, segons les dades oficials del padró en vigor al moment de l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l'incentiu contemplat en aquest article.

2 .º  Estar donat de alta en el Cens d'Obligats Tributaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5 000 . habitants.

3 .º  Mantenir l'alta en l'activitat autònoma o per compte propi en l'antedicho municipi en els dos anys següents a l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l'incentiu contemplat en aquest article; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

2 .- Treballadors menors d'anys, 30 o dones menors d'anys, 35 que causin alta inicial o no haguessin estat d'alta en 2 els anys immediatament anteriors en el REPTA.

(El període 2 d'anys serà 3 d'anys quan l'Autònom hagi gaudit de les bonificacions/reduccions en el seu anterior període d'alta)

A més de les reduccions i bonificacions previstes amb caràcter general, una bonificació addicional equivalent a el 30 % sobre la quota per contingències comunes, durant els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació previst  amb caràcter general. En aquest suposat la durada màxima de les reduccions i bonificacions serà 36 de mesos.

3 .-Treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior a el 33 %,( discapacitat inicial o sobrevinguda) o víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme, que causin alta inicial o que no haguessin estat d'alta en 2 els anys immediatament anteriors en el REPTA.

Que optin per la base mínima de cotització:

Quota única mensual de  60 euros mensuals per la quota de contingències comunes contingències professionals, durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

Que optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui:

Una reducció mensual de el  80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, sent la quota a reduir la resultant d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, podrà aplicar-se una bonificació de el 50 % sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant 48 mesos fins a completar un període màxim d'anys 5 des de la data d'efectes de l'alta.

En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en el padró municipal del qual actualitzat a l'inici de l'activitat constin menys de 5 000 . habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d'aplicació dels beneficis en la cotització establerts als apartats anteriors, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no seran aplicable les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial contemplades a l'apartat 2 .

Per beneficiar-se d'aquestes mesures durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom, deurà:

1 .º  Estar empadronat en un municipi de menys de 5 000 . habitants, segons les dades oficials del padró en vigor al moment de l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l'incentiu contemplat en aquest article.

2 .º  Estar donat de alta en el Cens d'Obligats Tributaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5 000 . habitants.

3 .º   Mantenir l'alta en l'activitat autònoma o per compte propi en l'antedicho municipi en els dos anys següents a l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l'incentiu contemplat en aquest article; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

QUANTIA:

100% de la quota que resulti d'aplicació sobre la base mitjana que tingués el treballador en 12 els mesos anteriors a la data en la qual s'aculli a aquesta mesura, el tipus de cotització obligatori que correspongui per raó de la seva activitat. Aquesta bonificació serà compatible amb l'establerta en el Reial decret-Llei 11/1998.

DURADA:

La durada serà durant el període de descans; mínim un mes.

NORMATIVA:

QUANTIA:

Les treballadores autònomes que haguessin cessat en la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela i tornin a realitzar una activitat per compte propi en 2 els anys següents a la data de cessament.

Que optin per la base mínima de cotització:

Tindran de quota fixa per contingències comunes i professionals,  d'euros 60 mensuals.

DURADA:

Durant els 12 mesos següents  a la data de reincorporació.

Que optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui:

Bonificació equivalent al 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

NORMATIVA: