Seu electrónica

Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social

Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi segons l'establert en la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i pel Reial decret-llei 14 / 2022 , de 1 de agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

QUANTIA:

100 % de la quota per contingències comunes resultant d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en la qual iniciï aquesta bonificació, el tipus de cotització per a contingències comunes vigent a cada moment, exclòs el corresponent a la incapacitat temporal derivada d'aquestes contingències.

Aquesta bonificació serà compatible amb l'establerta en el Reial decret-Llei 11 / 1998 .

DURADA:

La durada serà durant el període de descans.

NORMATIVA:

Article 38 de la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i pel Reial decret-llei 14 / 2022 , de 1 de agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Les treballadores autònomes que haguessin cessat en la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela i tornin a realitzar una activitat per compte propi en 2 els anys següents a la data efectiva de cessament.

QUANTIA:

Bonificació equivalent del 80 per cent de la quota per contingències comunes resultant d'aplicar a la base mitjana que tinguessin les treballadores en els dotze mesos anteriors a la data en què van cessar en la seva activitat, el tipus de cotització per a contingències comunes vigent a cada moment, exclòs el corresponent a la incapacitat temporal derivada d'aquestes contingències.

DURADA:

Durant els 24 mesos següents a la data de reincorporació.

NORMATIVA:

Article 38 bis de la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i pel Reial decret-llei 14 / 2022 , de 1 de agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Treballadors per compte propi o autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d'alta en els dos anys immediatament anteriors, a explicar des de la data d'efectes de l'alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

També serà aplicable, quan compleixin els requisits en ells establerts, als treballadors per compte propi que quedin inclosos en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, així com als socis de societats de capital i de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives de treball associat que quedin enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, dins del grup primer de cotització

QUANTIA:

Amb caràcter general, s'aplicarà una quota reduïda per contingències comunes i professionals, a explicar, quedant els treballadors exceptuats de cotitzar per cessament d'activitat i per formació professional.

La quantia anual de la quota reduïda s'establirà en la respectiva Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i la seva distribució entre les referides contingències es determinarà reglamentàriament.

També podrà aplicar-se una quota reduïda durant els següents dotze mesos naturals complets, respecte a aquells treballadors per compte propi els rendiments econòmics del qual nets anuals, en els termes de l'article 308 . 1 .c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, siguin inferiors al salari mínim interprofessional anual que correspongui a aquest període.

Quan aquest segon període abasti part de dos anys naturals, el requisit relatiu als rendiments econòmics s'haurà de complir en cadascun d'això

DURADA:

Des de la data d'efectes de l'alta i durant els dotze mesos naturals complets següents.

El dret a les reduccions en la cotització al fet que es refereix aquest article s'extingirà quan els treballadors per compte propi siguin baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms durant qualsevol dels períodes en què resultin aplicables.

Quan els treballadors per compte propi o autònoms al fet que es refereix aquest article tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, o siguin víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme, els períodes d'aplicació de la quota reduïda al fet que es refereixen els apartats 1 i 2 seran, respectivament, de 24 mesos naturals complets i de 36 mesos naturals complets

NORMATIVA:

Article 38 ter de la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i pel Reial decret-llei 14 / 2022 , de 1 de agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Treballadors autònoms que siguin beneficiaris de la prestació per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, a la qual es refereix el capítol X del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

QUANTIA:

Bonificació del 75 per cent de la quota per contingències comunes que resulti d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en la qual iniciï aquesta bonificació, el tipus de cotització per a contingències comunes vigent a cada moment,

exclòs el corresponent a la incapacitat temporal derivada de contingències comunes, en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.

DURADA:

Durant el període de percepció d'aquesta prestació.

NORMATIVA:

Article 38 quarter de la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat.

Treballadors autònoms que siguin beneficiaris de la prestació per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, a la qual es refereix el capítol X del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

QUANTIA:

Bonificació del 75 per cent de la quota per contingències comunes que resulti d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en la qual iniciï aquesta bonificació, el tipus de cotització per a contingències comunes vigent a cada moment,

exclòs el corresponent a la incapacitat temporal derivada de contingències comunes, en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.

DURADA:

Durant el període de percepció d'aquesta prestació.

NORMATIVA:

Article 38 de la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat.