MESURES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL 2019

En aquesta publicació del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social s'especifiquen el conjunt de mesures adoptades durant 2019 en relació al les condicions laborals de la Seguretat Social.