DEFINICIÓ - MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social. El SEPE, juntament amb els Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes, formen el Sistema Nacional d'Ocupació. Aquest sistema assumeix les funcions de l'extint Institut Nacional d'Ocupació (INEM) des de 2003 . Des d'aquesta estructura estatal es promouen, dissenyen i desenvolupen mesures i accions per a l'ocupació,  l'execució de la qual és descentralitzada, ajustades a les diferents realitats territorials.

L'organisme està compost per:

 • Uns serveis centrals.
 • 52 adreces provincials.
 • Una àmplia xarxa d'oficines presencials distribuïdes per les 50 províncies de l'Estat espanyol i les ciutats de Ceuta i Melilla, des de les quals es gestionen els tràmits de prestacions per desocupació. En les de Ceuta i Melilla, també es gestionen els tràmits d'ocupació i formació.

A més, disposa dels següents serveis:

 • Un servicio de atención telefónica al ciudadano ( 91 273 83 83 ). También disponibles teléfonos provinciales.
 • Un servei d'atenció telefònica per sol·licitar Cita Prèvia ( 91 273 83 84 ).
 • Un espai web, www.sepe.es, des del qual s'accedeix a serveis de prestacions i ocupació, així com a diversa informació.

El SEPE treballa per i per a la societat. L'activitat que desenvolupem se centra a satisfer i investigar les necessitats del nostre públic:

 • Treballadors en actiu.
 • Treballadors aturats i aturats de llarga durada.
 • Emprenedors que tinguin una idea de negoci.
 • Joves.
 • Empreses.

Contribuir al desenvolupament de la política d'ocupació, gestionar el sistema de protecció per atur i garantir la informació sobre el mercat de treball a fi d'aconseguir, amb la col·laboració dels serveis públics d'ocupació autonòmics i altres agents de l'àmbit laboral, la inserció i la permanència en el mercat laboral de la ciutadania i la millora del capital humà de les empreses.

Aconseguir l'excel·lència en la gestió dels nostres serveis a la ciutadania, aprofitant les noves tecnologies, i liderar la contribució del Sistema Nacional d'Ocupació per incrementar la qualitat del mercat de treball.

Els valors que determinen els principis que el SEPE ha de considerar per aconseguir els objectius que persegueix són els següents: 

 • Cultura de servei a la ciutadania: El SEPE treballa per i per a la societat. La vocació de servei públic de les persones de l'organització fa que el nivell de satisfacció augmenti amb cada usuari satisfet. Tota l'activitat de l'organisme ha de centrar-se a investigar les necessitats dels seus clients i orientar el treball a satisfer-les de la manera més eficaç.
 • Capacitat innovadora: El valor afegit del SEPE ho posen les persones que treballen en ell, ja que la nova realitat laboral obliga a la innovació en el tractament de la cerca i orientació en l'ocupació. D'aquesta manera, els canvis que adopta l'organització tenen un reflex automàtic en els usuaris.
 • Col·laboració amb els altres agents: Amb l'objectiu d'oferir el millor servei al ciutadà, el SEPE, donada la seva condició de servei públic, potencia la col·laboració amb la resta d'actors de l'àmbit laboral i millora la coordinació amb altres institucions, fins i tot a nivell europeu.
 • Compromís amb el personal de l'organització: El SEPE compta amb un equip amb alt nivell de vocació de Servei Públic. El bon servei al ciutadà passa per una bona gestió dels recursos humans, les bases dels quals són la comunicació, la claredat organitzativa, el compromís amb les persones de l'organització i el seu desenvolupament professional. L'organització ha de donar molt valor al treball en equip, la col·laboració i la millora de les condicions de treball.
 • Qualitat en la gestió: Mitjançant la qualitat s'aconsegueix traslladar la resta de valors al terreny de la pràctica. Donar servei és fer-ho eficaçment, a temps, de forma sostenible i responsable, amb iniciativa i millora contínua. La qualitat comença en la detecció de les necessitats dels clients i continua en l'avaluació de la qualitat percebuda per ells.