Seu electrónica

Informes i estudis sobre tendències del mercat de treball

Tendencias del mercado de trabajo en España

Els informes de Tendències del mercat de treball analitzen les seccions i divisions d'activitats econòmiques millor posicionades al mercat de treball i identificades amb millors perspectives d'ocupació. Aquests informes reforcen l'anàlisi prospectiva que realitzem, en el qual col·laboren experts que proporcionen informació sobre indicadors econòmics i perspectives macroeconòmiques que condicionen el mercat laboral i les previsions a curt i mig termini del seu comportament.

Contenen també informació sobri: les necessitats formatives detectades al mercat de treball; l'ocupació de reposició lligat al relleu generacional com a font de generació d'ocupació, i sobre el desajustament entre l'oferta i la demanda d'ocupacions que origina l'existència de vacants de llocs de treball.

Ver los informes de tendencias

Ocupaciones y Actividades Económicas con variación positiva en la contratación

Li oferim informació mensual/anual (des de 2013) sobre les ocupacions amb millor comportament des del punt de vista de la contractació, així com els sectors/activitats emergents o en expansió.

Informes y Estudios