SUBSIDIO EXCEPCIONAL FIN CONTRATO TEMPORAL (CONSULTAR PLAZOS)

Trabajadores con contrato temporal

13/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 7koa, nekazaritzako enpleguaren arloan presazko neurri batzuk hartzen dituena, nekazaritza-sektoreko langileen aldi baterako kontratazioa bultzatzea du helburu, alarma-egoerak irauten duen bitartean nekazaritza-jarduerari eusteko beharrezkoak diren enplegua malgutzeko neurri bereziak ezarriz, sozialak eta lanekoak.

Neurri horiek eragina izanen dute nekazaritzako ustiategietan jarduerak ajentasun eta mendekotasun araubidean egiteko aldi baterako lan kontratuetan, edozein dela ere langilearen lanbide kategoria edo okupazio zehatza, haren sinadura eta bukaera alarma-egoeran sartuta badaude.

Lana malgutzeko aparteko neurrien onuradunak.

1. 2020ko apirilaren 9tik aurrera egoera hauetakoren batean daudenak izan daitezke aldi baterako malgutze-neurrien onuradunak:

a) Langabezian edo jarduera uzten duten pertsonak.

b) Aldi baterako kontratua etenda duten langileak, jarduera aldi baterako ixtearen ondorioz, Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 47. artikuluari jarraikiz.

c) 2020ko martxoaren 14tik 2020ko ekainaren 30era bitarteko lan-baimena duten langile migratzaileak.

d) Hirugarren herrialdeetako 18 eta 21 urte bitarteko gazteak, egoera erregularrean daudenak.

2. Malgutasun-neurriez baliatu ahal izango dira etxetik hurbil dauden pertsonak.

Lan prestazioen bateragarritasuna

1. Enplegua malgutzeko aparteko neurrien babesean egindako lanagatik jasotzen diren ordainsariak bateragarriak izanen dira:

a) Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Sistema Berezian sartuta dauden behin-behineko langileen aldeko langabezia-sorospena, edo Andaluziako eta Extremadurako Autonomia Erkidegoetan bizi diren Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Sistema Berezian sartuta dauden behin-behineko langileen nekazaritza-errenta.

b) Ekonomia, teknika, antolaketa edo ekoizpeneko arrazoiengatik kontratua etetearen ondoriozko langabezia-prestazioak, Langileen Estatutuari buruzko Legearen 47. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.COVID-19 delakoaren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretuaren, 22, 23 eta 25, artikuluetan aurreikusitako neurrietan jatorria dutenak izan ezik.

c) Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren III. tituluan araututako beste edozein langabezia-prestaziorekin.

d) Jarduera uzteagatiko prestazioekin,  Gizarte segurantzaren lege orokorra testu bateginaren 331. artikuluan aurreikusitako arrazoiengatik, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuak,COVID-19 delakoaren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko neurri bereziei buruzkoak, 17, artikuluan aurreikusitako neurrian sortuak direnak izan ezik.

e) Lanarekin bateraezina den beste edozein prestazio ekonomikorekin edo edozein administraziok emandako beste edozein onura edo gizarte-laguntzarekin, edo, hala izan gabe ere, lan-jarduerarengatik jasotako diru-sarreren ondorioz, prestazio motari dagokion araudian zehaztutako errenta-mugak gaindituko liratekeen.

Lan horren bidez lortutako sarrerak ez dira kontuan hartuko dira ezarritako mugen ondorioetarako errenta gizarte segurantzaren prestazioak.

Tramitazioa

  • Administrazio eskudunen eta gizarte-eragileen egoeretan dauden pertsonen kontratazioa bultzatuko honetan azaldutako errege lege dekretua.
  • Enpresek eta pertsonek enplegu zerbitzu publikoei jakinaraziko dute enplegatzaile autónomicos heldu dioten kontratazioen errege dekretu legearen irudian.

Kontratu horiek estatuko enplegu zerbitzu publikoaren informazioa identifikatu eta dagokien agintariei bidali, administrazio publiko eskudunei, betiere lan agintaritzari, eta lan eta gizarte segurantzako ikuskaritza estatu idazkaritzara Migrazioak.

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren lanbide aztertzen direnean langabezi prestazioak izango dauden kontratuei lege honetan aurreikusitakoaren arabera Errege Dekretua.

Egunero kontsumitzen diren prestazioaren zenbatekoa zehazteko eta langabeziagatiko prestazioen jasotzaileen aplikagarria den ordainketa sistema bateratu, ez dira kontuan hartzen, kontratazioak trendrán urtean egindako benetako lanaldiak.

 

 

 

 Requisitos

La persona trabajadora deberá reunir los siguientes requisitos:

  • Encontrarse inscrita como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo y suscribir el compromiso de actividad. Durante la vigencia del estado de alarma, la inscripción como demandante de empleo se realizará de oficio por el servicio público de empleo competente, a instancia del SEPE.
  • No contar con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio por desempleo.
  • Haber cesado de forma involuntaria, a partir del 15 de marzo de 2020, en un contrato por cuenta ajena de duración determinada durante el cual existiera la obligación de cotizar por desempleo y cuya vigencia haya sido igual o superior a dos meses.
  • Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. (Cuantías para este año).
  • No ser perceptora de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
  • No estar trabajando por cuenta propia o ajena a jornada completa en la fecha de la extinción del contrato ni en la fecha del nacimiento del subsidio excepcional.

Solicitud

La persona trabajadora cumplimentará el formulario de pre-solicitud  de prestación individual disponible en la sede electrónica del SEPE que tendrá efectos de solicitud provisional, y lo enviará a la entidad gestora a través de la misma sede.

Así mismo, se podrá presentar el formulario a través de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación empezará a partir del día 5 de mayo y terminará el día en que se cumpla un mes desde la fecha en que finalice la vigencia de la declaración de estado de alarma, ambos inclusive. Si se presenta fuera del plazo indicado, se tendrá por no presentado.

Duración y cuantía

El derecho al subsidio excepcional nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se haya extinguido el contrato de trabajo de duración determinada. En caso de que el periodo que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no haya sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral, el nacimiento del derecho se producirá una vez transcurrido dicho periodo.

La duración será de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto-ley y no podrá percibirse en más de una ocasión.

El subsidio excepcional consistirá en un ayuda mensual del 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente y su pago se realizará por el Servicio Público de Empleo Estatal a partir del mes siguiente al de la solicitud.

Las cotizaciones acreditadas por la persona trabajadora correspondientes al trabajo de duración determinada extinguido y las anteriores que no hayan sido utilizadas, si las hubiera, podrán tenerse en cuenta, en su caso, para el reconocimiento de una futura prestación.