IKASKUNTZA ETA PRESTAKUNTZARAKO KONTRATUAK

Definizioa

Langileen Estatutuaren 11.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, ikas-ekinezko heziketarako kontratuak xede du bateragarri egitea ordaindutako lan-jarduera eta dagozkion heziketa-prozesuak lanbide heziketan edo unibertsitateko edo Enplegu Sistema Nazionalaren Heziketa espezialitate katalogoko ikasketetan.

Lanbide-prestakuntzaren helburua lortzeko, ikas-ekinezko erregimenean egindako langintza osatu, koordinatu eta bateratu behar da prestakuntza-jarduerarekin programa komun batean, unibertsitateetako edo lanbide heziketako zentroek prestakuntza-erakunde akreditatuek edo enpresa eta erakunde kolaboratzaileekin inskribatutako lankidetza-hitzarmenetan.

Horretarako, lanpostuak ahalbidetu behar du aurreikusitako prestakuntza osagarria eta enpresan burutzen den langintzak lotura zuzena izan behar du lan-kontratazioa justifikatzen duen prestakuntza-jarduerarekin.

Berariazko klausulak

Ikas-ekinezko heziketarako kontratuek kontratatzeko hobariak jaso ditzakete aplikatu beharreko araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen badira, enpresaren langile kopuruaren arabera. Hobariak hurrengoak izango dira: kontratatutako langilearen kasuan, % 100eko hobaria Gizarte Segurantzako kuotan; enpresen kasuan, 250 langile baino gutxiago dituenean, % 100eko hobaria Gizarte Segurantzako enpresa-kuotan eta % 75ekoa 250 langile edo gehiago dituenean.

Pizgarri horretara bildu portzentaje beretan aplikatuko da baldin eta gazte bermea Sistema nazionalean izena emanda egon diren langileak.

Gehieneko iraupena agortu ondoren, kontratua mugagabe bilakatuz gero, enpresek eskubidea izango dute Gizarte Segurantzako kuotetan 1500 €-ko murrizketara hiru urtean zehar, edo 1800 €-koa emakumeen kasuan.

Formalizazioa

Kontratuaren formalizazioa eta ikastetxearen edo prestakuntza-erakundearekin sinatutako lankidetza-hitzarmenari dagokion eranskina idatziz agertu beharko da Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ezarritako eredu ofizialetan.

Lan-kontratuen berri edo luzatzen dituenen berri eman beharko zaio Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari, eta berdin dio idatziz egindakoak edo bestelakoak izango diren. Horretarako, hamar eguneko epea izango dute kontratua egiten denetik.

Desgaitasuna duen langile batekin kontratua idatziz egingo da, lau aletan, eredu ofizialean. Kontratuarekin bat Gizarte Segurantzan dagokion erregimenean alta egiteko eskaera eta desgaitasuneko ziurtagiria aurkeztuko dira.

Enpresa berri emango dio langileen legezko ordezkaritzaren lankidetza-hitzarmenen edo hezkuntza-adierazpenak kontuan hartzen dituzten prestakuntza-kontratazio, buruzko informazioa barne prestakuntza plan eta programen, baita banakako betekizunak eta baldintzak egingo diren tutoretza-jarduera.

Araudia

 • Errege lege-dekretua 2021/32, abenduaren 28koa, lan-bermea erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, enplegu egonkorra eta lan-merkatuaren eraldaketa. [Permalink ELI]
 • 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala. [Permalink ELI]

Langileen betekizunak

Praktika profesionala lortzeko heziketa-kontratua egiteko eskatzen diren titulazioek edo ziurtagiriek aintzatesten duten lanbide-prestakuntza ez dutenekin sinatu ahal izango dira.

Edonola ere, lanbide heziketako edo unibertsitateko ikasketekin lotutako kontratuak sinatu ahal izango dira bestelako titulazioa duten pertsonekin, baldin eta ez badute aurretik beste prestakuntza-kontratu bat izan heziketa maila bereko eta ekoizpen-sektore bereko prestakuntzan.

Bankuarekin itundu ahal izango da kontratua 16 eta 30 urte bitarteko pertsonak, baldin eta esparruan sinatuko den ziurtagiriak 1. mailako lanbide eta 2, eta txandakako prestakuntza-programa publikoak edo pribatuak, enplegurako eta prestakuntzarako osatzen duten prestakuntza espezialitateen Katalogoa enplegu Sistema nazionalaren kontseilu nagusiari.

Hogeita hamar urte ez da aplikatzekoa izango kontratatzen direnean txandakako prestakuntza unibertsitate-ikasketak barruan, lanbide-heziketari eta profesionaltasun-ziurtagiriak-3. maila.

Adin muga ez da aplikatuko ezta ere kontratua sinatzen denean desgaitasuna duten pertsonekin edo gizarte-bazterketa jasotzen duten pertsonekin, 44/2007 legean, abenduaren 13koa, laneratze-enpresen araubideari buruzkoan, gaituta eta dagokion erregistro administratiboan aktibo dauden laneratze-enpresek kontratatzen duten kasuan.

Kontratuaren ezaugarriak

Kargua enpresan jarduera langilearen lotura zuzena izan behar duten prestakuntza-jardueretan eta lan-kontratua justifikatzen badu eta prestakuntza-programa bat egin da eta pentsioan sartuko da, akordioen esparruan eta lankidetza-hitzarmen sinatu behar ditu lan-agintari edo hezkuntzaren arloko lanbide-heziketako edo Unibertsitate enpresa eta erakunde laguntzaileak.

Kontratu honen funtsezko zati dira prestakuntza teorikoa bai ikastetxe edo entitateari emandako prestakuntza edo, hala erabakitzen denean, enpresak berak eginda, dagokien prestakuntza praktikoa enpresa debekutik salbuesteko eta ikastetxea.

Kontratuaren iraupena aurrikusten dena izango da dagokion plan edo prestakuntza-programa, gutxienez hiru hilabeterako eta gehienez, bi urtera, eta babesean garatu ahal izango da kontratu bakarra ez etengabean, urteko zenbait denboralditan bat datoz estudio prestakuntza planean edo programan aurreikusita. kontratua itundutako bada legeak ezarritako gehieneko iraupena baino, eta ez da gelditu titulu, ziurtagiri, egiaztatze edo lotutako prestakuntza kontratua luzatu ahal izango da, diploma, alderdi guztiak ados jarriz gero, titulu, ziurtagiri hori lortu arte, egiaztatze edo diploma inoiz gainditu gabe gehienez, bi urtekoak.

Kontratua harpidetzeko kasuan pertsona ezinduekin, muga gehieneko iraupena urtebete luzatu ahal izango da prestakuntza-planean jasota dauden aurreikuspenen arabera espezifikoak eta lankidetza-hitzarmenean.

Kontratu bat bakarrik izango da egin ikas-ekinezko prestakuntza, heziketa-ziklo bakoitzean eta unibertsitate-titulua, lanbide heziketako eta profesionaltasun-ziurtagiria edo ibilbide prestakuntza espezialitateen prestakuntza espezialitateen katalogoa enplegu Sistema nazionalaren kontseilu nagusiari.

Hala ere, ikas-ekinezko prestakuntza kontratuak formalizatu ahalko dira zenbait enpresekin, horren arabera, profesionaltasun-ziurtagiria edo adierazitako katalogoan lehen zikloa, espezialitate-ibilbidea, baldin eta kontratu horiek erantzuten dietenak eta basogintzari lotuta dauden hainbat ziklo, planaren edo prestakuntza-programari gabe eta gehieneko iraupena baino kontratu guztiak aurreikusten den muga.

Lanaldia ikas-ekinezko prestakuntza-kontratuen batura izango da lan-denboraren du enpresan eta denboraren trebakuntza teorikorako. hori baino txikiagoa izan daitezkeen Kalterik egin gabe batura urteko ohiko lanaldiaren gehieneko iraupena, kontratu hauek parekoak direla ulertuko da lanaldi osoko kontratuak. nolanahi ere, ezin izango du: ehuneko 65ekoa, lehenengo urtean zehar, edo ehuneko 85etik, bigarren, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan aurreikusitako gehienezko lanaldia enpresan, edo, bestela, legezko gehienezko lanaldiarena.

Ematen den kasuetan, eguneko lanaldia benetako lan denboratzat joko da barne-prestakuntza-jarduera gisa, joan-etorriak joateko behar diren trebakuntza benetako lan-denboratzat hartuko da, ordainsaririk jaso gabeko moduan.

Kontratatutako pertsonak ikas-ekinezko prestakuntza-kontratua duten aparteko orduak ordu osagarriak ezin izango dute egin ez bada, langileen estatutuaren 35.3 artikuluan, ez eta gaueko lanak egitea, ezta txandakako lana.

Salbuespen gisa, lan-jarduerak egin ahal izango dira aipatutako denboraldi prestakuntza-jarduerak egiteko aurreikusitako ikaskuntza prestakuntza-plana abian, ez beste epealdi izaera dela-eta, jarduera.

Ez da txandakako prestakuntzako kontratuak egin ahalko dituzte jarduera edo lanpostuari dagokion lan-kontratua betetzen duen langilea enpresan bertan modalitatea edozein izanik ere, denbora gehienez ere sei hilabeteko epean.

Ezin izango da probaldia jarriz gero halako kontratuetan.

Da ordainsaria aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan kontratu hauetarako zehaztutakoa. Aurreikusten ez bada, ohiko ordainsariak ez du izango da gutxienez ehuneko hirurogei lehen urtean, ez eta ehuneko hirurogeita hamabost bigarren dagokionez, hitzarmenean ezarritako talde profesionala eta dagokion ordainsari-maila, lanaren eginkizunak, benetan egindako lan-denboraren proportzioan. inola ere ez da ordainsaria, lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa izan daiteke benetan egindako lan-denboraren proportzioan.

Prestakuntza-ekintzak

Ikas-ekinezko heziketarako kontratuaren eranskin batean adierazi beharko da ikasleak bere prestakuntza egiten duen ikastetxea edo prestakuntza-erakundea eta enpresaren artean sinatutako lankidetza-hitzarmena.

Izenpetzekoak diren lankidetza hitzarmenetan ikastetxeen artean edo erakundeen eta enpresen kontratuak egiteko, aldez aurretik ikas-ekinezko prestakuntza definituko ezaguera eta eskumenak lortu nahi diren, osagarri gisa eta koordinaturik zehar erosten diren ikastetxean prestakuntzan langilearen edo entitateak, hitzarmen horretan xedatutakoaren arabera aplikatzeko arautegia.

Lankidetza-hitzarmenak hurrengo alderdiak zehaztuko ditu gutxienez:

A) Ikastetxean ikastegunak eta enpresan lanaldiak eta ordutegia ezartzeko irizpideak

B) Banakako heziketa plana. Hurrengoak jaso beharko ditu gutxienez:

a) Lan-prestakuntza ibilbidea. Kontratua iraun bitartean enpresan egindako langintzaren edukiak zehaztuko ditu, lanpostua edo lana behar bezala egiteko beharrezkoak diren funtzio edo ezagutza guztiak eskuratu arte. Horretarako ezarri behar dira helburu neurgarriak eta epemugak dituzten mugarriak.

b) Koordinatzeko mekanismoak prestakuntza-ekintzaren eta langintzaren artean lan-prestakuntza ibilbidean jasotako helburuak eta mugarriak jarraitu ahal izateko.

c) Tutoretza eta ikuskapen mekanismoak

d) Egindako langintzaren ebaluazio sistemak.

C) Hala dagokionean, ikas-ekinezko heziketa-kontratua amaitu eta gero kontratu arrunta egiteko konpromisoa enpresaren partetik.

Heziketa-kontrataziorako egiten diren lankidetza-hitzarmenen berri eman behar diete enpresaburuek enpresako langileen legezko ordezkariei, baita berariazko banakako planen berri ere bai.

Kontratuari lotutako tutoretza

Ikas-ekinezko heziketa-kontratua duen langileak ikastetxeak edo prestakuntza-erakundeak esleitutako pertsona baten eta enpresak esleitutako baten tutoretza izango ditu. Azken honek dagozkion esperientzia edo prestakuntza izan behar ditu.

Enpresako tutoreak langintzaren burutzea zaindu eta lankidetza-hitzarmenean jasotakoaren arabera burutzen dela ziurtatu beharko du, eta arduratuko da lan-prestakuntza ibilbidea jarraitzeaz, langilea ikuskatzeaz eta egindako langintza ebaluatzeaz. Langilearen langintza amaitu eta gero, lanpostuan egindakoari buruzko txostena egingo du banakako heziketa planean zehaztutakoaren arabera.

Hargatik eragotzi gabe, planean hala zehazten bada, enpresako tutore nagusiak enpresako beste langile batzuk hautatu ditzake lan-prestakuntza ibilbidea egiteko parte hartzeko bere lan-gaitasunak direla eta.

Enpresak bermatu beharko du tutoretza egingo duenak behar dituen denbora eta baliabideak izango dituela banakako heziketa plana burutzea ziurtatzeko, hargatik eragotzi gabe funtzio hauek egiteko berariazko ordainsariak jasotzea.

Ikastetxeak edo prestakuntza-erakundeak hautatutako tutoreak bermatu beharko du, lankidetza-hitzarmenean zehaztutakoaz gain, enpresak hautatutako tutorearekin benetako koordinazioa dagoela.

Lanbide heziketako ikastetxeek, akreditatutako edo inskribatutako prestakuntza-erakundeek eta unibertsitate-ikastetxeek, lankidetza-hitzarmenen esparruan, enpresarekin bat egingo dituzte banakako heziketa planak. Planotan zehaztu beharko dira prestakuntzaren edukia, egutegia eta jarduerak eta helburuak lortzeko tutorearen baldintzak.

Bestelako ezaugarriak

Gizarte segurantzaren babes-ekintzaren ikas-ekinezko prestakuntzarako hobari-babesgarriak eta prestazioak gertakizun guztiak direla-eta, egoera, langabezia, langileak eskubidea izango du. Era Berean, barne-estaldura, Soldatak bermatzeko funtsa.

Tazituki ulertuko da, non eta ez den bestelako frogarik aurkezten, kontratu mugagabe arrunta bihurtu dela kontratuaren gehieneko iraupena igaro eta gero enpresan zerbitzua ematen jarraitzen bada.

Araudia

 • Errege lege-dekretua 2021/32, abenduaren 28koa, lan-bermea erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, enplegu egonkorra eta lan-merkatuaren eraldaketa. [Permalink ELI]
 • 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala. [Permalink ELI]

Aldi baterako laneko enpresek enpresa erabiltzaileen eskuetan jarritako langileei ikas-ekinezko heziketarako kontratuak egin diezazkiekete, kontratuaren legedi arautzailean aurreikusitakoaren arabera. Aldi baterako laneko enpresok Langileen Estatutuaren 11.2 artikuluan heziketaren inguruan aurreikusitako eginbeharrak eta garapen-arauak bete beharko dituzte.

ABLEa kontratuaren prestakuntza alderdiez arduratuko da.

Enpresa erabiltzaileak langintzaren garatzea zaindu beharko du. Horretarako, arduradun bat zehaztu beharko du ABLEaren eta enpresa erabiltzailearen arteko langileak lagatzeko kontratuan.

Pizgarriak

Ikas-ekinezko heziketarako kontratatutako eta enpresa erabiltzaileen eskura jarritako langileen kasuan, enpresa horiek Gizarte Segurantzako enpresa kuoten 1500 euroko murrizketa izango dute urtean, hiru urtetan zehar (kontratua emakume batekin izatekotan, 1800 euro izango dira urtean) baldin eta, jarraipen-tarterik gabe, langile horiekin kontratu mugagabe bat gauzatzen badute.

Gazte Bermeko Sistema Nazionalean izena eman duten langileen kasuan, pizgarri hau 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera ehuneko beretan aplikatuko den hobaria izango da.

Araudia

 • Errege lege-dekretua 2021/32, abenduaren 28koa, lan-bermea erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, enplegu egonkorra eta lan-merkatuaren eraldaketa. [Permalink ELI]

Lantegi-eskoletan, prestakuntzako ikastegietan eta lana lortzeko lantegien programetan ikas-ekinezko heziketarako kontratatutako ikasle langileari Gizarte Segurantzak emango dion babes-ekintzak modalitate berean kontratatutako gainerako langileei bezainbeste kontingentzia babesgarri eta prestazio hartuko ditu, baita langabezia ere, Langileen Estatutuaren 11.2 h) artikuluan ezartzen den legez. Halaber, 28/2018 Errege Lege-Dekretua, abenduaren 28koa, indarrean jarri zenetik, langabezia kontingentzia ere estaliko da, bosgarren xedapen iragankorrean ezartzen den legez.

Laburbilduz, hurrengo berezitasunak izango dituzte:

 • Kontratu hauetan ez da aplikatuko gehieneko adina, ezta gutxieneko eta gehieneko iraupena, ezta luzapenen muga eta iraupena ere ez.
 • Kontratuaren iraupenaren zenbaketa ez da eten egingo aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna gertatzean.
 • Ez da prestakuntza-ekintzarako hitzarmenari dagokion eranskina bete behar, ezta honen hasierarako baimena lortzea ere, proiektua onartzeak inplizituko hori dakar eta.

Araudia

 • Errege lege-dekretua 2021/32, abenduaren 28koa, lan-bermea erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, enplegu egonkorra eta lan-merkatuaren eraldaketa. [Permalink ELI]

% 33tik gorako desgaitasuna edo egoera baliokidea duten pertsonekin egindako kontratuek hurrengo berezitasunak izango dituzte:

Gehieneko iraupena urte bat luzatu daiteke heziketa-planean eta lankidetza-hitzarmenean jasotzen diren berariazko aurreikuspenen arabera.
Desgaitasun intelektuala duten pertsonen kasuan, benetako lanaren % 25 arte erabili ahal izango da birgaitze edo egokitze pertsonal eta sozialeko prozesuetara.

Beharrezkoa izatekotan, prestakuntza-eskaintza malgutu eta heziketa-zentroetarako irisgarritasuna erraztu ahal izango dira berariazko araudiaren arabera.

Pizgarriak

Enpresek eskubidea izango dute ikas-ekinezko heziketarako kontratuetan aurreikusitako Gizarte Segurantzako enpresa-kuotaren % 50eko murrizketa jasotzera kontratua indarrean dagoen bitartean, lanaldi osoan edo partzialean.

Kontratuak kontratu mugagabe bihurtzean, lanaldi osoan zein partzialean, 43/2006 legean, abenduaren 29koa, bere 2.2 artikuluan araututako hobariak jaso ahal izango dira.

Araudia

 • Errege lege-dekretua 2021/32, abenduaren 28koa, lan-bermea erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, enplegu egonkorra eta lan-merkatuaren eraldaketa. [Permalink ELI]

Kontratuok egiteko, mugako desgaitasuna duten pertsonak dira Enplegu Zerbitzu Publikoetan enplegu-bilatzaile gisa inskribatuta eta langabezian dauden eta, desgaitasun egoera baloratzeko indarrean dauden baremoen arabera, % 20 eta % 33 arteko desgaitasun intelektuala ofizialki akreditatzen duten pertsonak.

Hurrengo berezitasunak izango dituzte:

Kontratuaren gehieneko iraupena luzatu ahal izango da dagokion Enplegu Zerbitzu Publikoak aldeko txostena aurkezten badu, horretarako desgaitasunerako baloratze- eta orientazio-teknikari taldeen txostena bilduz, langilearen desgaitasun mota eta maila eta bestelako baldintza indibidual eta profesionalak direla eta, langileak lanpostuan aritzeko behar diren gutxieneko ezagutzak eskuratu ez balitu. Dena den, ezingo ditu inola ere lau urteak gainditu.

Mugako desgaitasun intelektuala duten pertsonek lanpostuan edo prestakuntza-prozesu presentzialetan egin ditzake urrunetik ez diren prestakuntza-moduluen heziketa.

Pizgarriak

Enplegu-eskatzailea den langabe bat kontratatzen bada:

Enpresek eskubidea izango dute, kontratuaren iraunaldi guztian zehar, luzapenak barne, % 100eko hobaria jasoko dute langileen kontingentzia arruntei dagozkien Gizarte Segurantzako kuotetan, baita kontratu hauetan lan-istripuei eta gaixotasun profesionalei, langabeziari, lanbide heziketari eta soldatak bermatzeko funtsari dagozkionak ere, kontratua 250 langile baino gutxiago dituen enpresa batek egiten badu. Murrizketa % 75ekoa izango da enpresak 250 langile edo gehiago izatekotan.

Gazte Bermeko Sistema Nazionalean izena eman duten langileen kasuan, pizgarri hau 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera ehuneko beretan aplikatuko den hobaria izango da.

Halaber, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera egindako edo luzatutako ikas-ekinezko heziketarako kontratuetan, % 100eko hobaria jasoko dute langileen Gizarte Segurantzako kuotetan kontratuaren iraunaldi guztian zehar, luzapenak barne.

Mugagabe bihurtzea:

Ikas-ekinezko heziketarako kontratuak, hasierako zein luzatutako iraupena amaitzean mugagabe bihurtzen badira, edozein datatan, Gizarte Segurantzako enpresa kuoten 1500 €-ko murrizketa izango dute urtean, hiru urtetan zehar. Emakumeak izatekotan, murrizketa 1800 €/urtekoa izango da.

Gazte Bermeko Sistema Nazionalean izena eman duten langileen kasuan, pizgarria hobari bat da.

Hobari hauek jasotzeko, baldintzak bete beharko dituzte eta 43/2006 legearen I. kapituluaren 1. atalean jasotako baztertzeko arrazoiak ez izatea.

Araudia

 • Errege lege-dekretua 2021/32, abenduaren 28koa, lan-bermea erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, enplegu egonkorra eta lan-merkatuaren eraldaketa. [Permalink ELI]

 

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-014-2

Urtarrilean 2022ko martxoa