IKASKUNTZA ETA PRESTAKUNTZARAKO KONTRATUAK

Definizioa

Kontratu-mota honen tresna gisa eratzen da laneratzen laguntzea eta gazteen prestakuntza, jarduera-txandakatzen ordaindutako lan-enpresa batean jasotako prestakuntza-jarduera duten sistemaren esparruan, enplegurako lanbide-heziketako hezkuntza-sistemaren edo.

Klausula espezifikoak

Kontratu batekin batera doan prestakuntza-jarduera bat eskuratzeko beharrezkoa dena lanbide heziketako titulu, ziurtagiri akademikoa edo profesionaltasun-ziurtagiria egiaztatzea, eta lan-jarduerarekin lotura duen egon behar du partziala metatu garatutako lanpostuan. Prestakuntza-aldia kontratua indarrean dagoen bitartean garatuko da. enpresek kostua finantzatu ahal izango dituzte bidezko formakuntza, gizarte segurantzako kotizazioetan hobariak.

Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak kontratazio-pizgarrien onuradun izan daitezke beharkizunak betetzen direnean ordaindu beharreko tamainaren arabera aplikatu beharreko araudiaren arabera, enpresako plantillan pizgarria% 100 murriztea izango da. gizarte segurantzako kuotetako kontratatutako langilearen eta% 100 enpresen kuotak Gizarte segurantza enpresaren plantilla% 75 baino txikiagoa denean edo 250 pertsona bera edo handiagoa bada, 250 langile.

Izena eman duten langileen kasuan, gazte bermea Sistema nazionalean, pizgarri horretara bildu, portzentajeen neurri bat izango da, eta hobaria 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Agortuta, bilakatzen bada, beraren gehieneko iraupena mugagabea enpresa gutxitzeko eskubidea izango dute gizarte segurantzaren kuotetan 1.500 euro lehenengo hiru urteetan 1.800 euro edo emakumea izatea.

Izena eman duten langileen kasuan, gazte bermea Sistema nazionalean, pizgarri horretara bildu hobaria izango da 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Formalizazioa

Kontratua formalizatzea eta akordio horien buruzko eranskinak prestakuntza-jarduera ereduetan ezarritako ofizialak idatziz jaso behar da estatuko enplegu zerbitzu publikoak. enplegu zerbitzu publikoek eskudunak aldez aurretik formalizatu eta luzapenak, jarraiko hasierako prestakuntza jardueraren hasiera.

Bilakatuko dira, langile finkoek, kontratazioaren modalitatea edozein izanda ere, ez zaien gizarte segurantzan alta emanda, epearen berdina den epe bat iragandakoan, legez probaldirako finkatu egin ahal izan da, salbu eta beraren jardueren izaera kontratatutako zerbitzuen edo errekurtsoa izapidetu egingo da, zenbat irauten duten denbora, hori guztia gorabehera, gainerako erantzukizunak.

Aldi baterako kontratuak kontratu menpekotzat joko dira beti, lege-iruzurrean egindako kontratuan hitzartutako denbora amaitu denean, edo ezin bazaizkie, aldeetako baten berariazko salaketa.

Enpresaburuek legezko ordezkariei jakinarazi beharko enpresetan langileen moduen arabera egindako kontratuak, kontratazio-betebehar legalik ez badago oinarrizko kopia bat ematea.

Kontratuaren edukia eta bere eranskinak kasuan kasuko enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko zaio, sinatu eta 10 eguneko edo bukatzeko, bai eta kontratu horien luzapenen.

Erabakiz gero batekin duen kontratua minusbaliotasunen bat duen langilea kontratua idatziz formalizatuko da, lau ale eredu ofizialean. Kontratuari dagokion erregimenean alta-eskaria aurkeztuko da gizarte segurantzaren ziurtagiria, bai eta desgaitasunen bat duten pertsonentzat.

Araudia

 • 11.2 Artikulua eta 2. xedapen iragankorra 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala. [Permalink ELI]
 • Azken xedapenetatik bosgarrena 11/2013 legea, uztailaren 26koa, neurri ekintzaileei laguntzeko eta enpleguaren sorrera eta hazkundea suspertzeko. [Permalink ELI]
 • Azken xedapenetatik bigarrena eta azken xedapenetako seigarrena Real Decreto-ley 16/2013 lege organikoa, abenduaren 20koa, neurri-kontratazioa sustatzea egonkorra eta langileen enplegagarritasuna hobetzea. [Permalink ELI]
 • ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, hezkuntza alderdiak arautzen dituena. prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren garatuz 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala. [Permalink ELI]
 • 6/2016 Errege Decreto-ley, abenduaren 23koa, bultzatzeko premiazko neurriei buruzko gazte bermea Sistema nazionalaren. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Kontratu honen xedapenak ezin izango da hamasei urte baino gehiago eta hogeita bost langile baino gutxiago ez badute, lanbide-kualifikazioa aitortutako enplegurako lanbide-heziketaren sistema hezkuntza-sistemaren edo praktiketako kontratu bat hitzartu behar den lanposturako edo okupazioa kontratuaren xedea.

Gehieneko adinari dagokion muga ez da aplikatuko baldin eta kontratua desgaitasuna dutenekin egiten, ezta gizarte bereizkeria egoeran dauden talde 44/2007 legean aurreikusitako abenduaren 13ko kontratatzen diren kasuetan. hala ere, enpresek, prestakuntza eta gizarteratze dauden aktiboak dagokion erregistro administratiboan egindako kontratuen kasuetan, ez eta parte hartzen duten ikasleen enplegu - eta trebakuntza-proiektuak (10.b artikulua Real Decreto-Legislativo 3/2015).

Kontratuaren ezaugarriak

Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua izango du helburu, betiere, langileen lanbide-jarduera batean txandakatzen ordaindutako lan-esparruan jasotako prestakuntza-jarduera duten enpresa batean, enplegurako lanbide-heziketaren sistema hezkuntza-sistemaren edo.

Idatziz egin behar dira, kontratua eta horren luzapenak berariaz zehaztu behar da, bere edukia.

Prestakuntza-jarduera baimena, horretarako, prestakuntza-jarduera egiteko akordioa aurkeztuko da kontratua, lanaldi partzialeko kontratuak ezin izango dira egin.

Kontratua gutxienez urtebetekoa izango da eta gehienez hiru urteko, nahiz eta hitzarmen kolektibo bidez ezarri ahal izango da kontratuaren iraupenak desberdinak, baina iraupen gutxieneko gehienez hiru urteko sei hilabete baino txikiagoa. kontratuaren iraupen-muga ez da aplikatuko egindako kontratuen proiektuetan parte hartzen duten ikasle enplegurako eta prestakuntzarako.

Baldin eta kontratua hitzartu bada, gehieneko iraupena baino ezarritako lege bidez edo hitzarmenen bidez ezarritakoari jarraikiz, alderdi guztiak ados jarriz gero, bi aldiz arte luzatu ahal izango da, ez da luzatuko bakoitzaren baino txikiagoa 6 hilabete eta baina kontratuaren iraupena, gehieneko iraupena baino.

Aldi baterako ezintasun-egoeretan, jaiotza, adopzio, gordetzen asteburuetan, adopzio, harrera, haurdunaldiko arriskua, edoskitzaroko arriskua eta genero indarkeriaren zenbaketa etengo du kontratuaren iraupena.

Lan-denbora eraginkorrean eskainitako denborarekiko bateragarriak izan beharko dute prestakuntza-jardueretan ezin izango da,% 75 baino handiagoa ere izan lehenengo urtean zehar, edo bigarren eta hirugarren urtean,% 85, hitzarmen kolektiboan aurreikusitako gehienezko lanaldia, edo, bestela, legezko gehienezko lanaldiarena.

Langileek ezingo dute aparteko ordurik egin, salbu 35.3. artikuluan aurreikusitako kasuan, langileen estatutua (aurreikusi edo konpondu istripuak eta aparteko presazko beste kalte batzuk), ezta gaueko lanak, ezta txandakako lana.

Kontratuaren iraunaldia amaiturik prestakuntzarako eta ikaskuntzarako, ezin du langilea modalitate horretan berriro kontratatu enpresa berak edo beste batek prestakuntza kontratu berriari lotuta izan ezik helburua duen beste lortzeko.

(Enpresa horiek aldez aurretik eskatu ahal izango dituzte ondorioak bere ziurtagiria, enplegu zerbitzu publikoak posibleei buruz prestatzeko beste kontratazio batzuk lehenago langileak beste enpresa batzuetan).

Enpresak aldez aurretik eskatu ahal izango du, ondorio hauetarako bere ziurtagiria enplegu zerbitzu publikoak posibleei buruz, kontratazio, kontratu mota hori prestakuntzarako izan langileak beste enpresa batzuetan.

Ez da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak egin ahalko dituzte lanpostuak bete izana kontratuari dagokion langileak aurretik enpresan bertan hamabi hilabetekoa baino handiagoa den denbora.

Langilearen ordainketen araberakoa izango da, eta benetan lan egindako denboratzat hartuko hitzarmenean ezarritakoaren arabera, eta inoiz ez azpitik lanbidearteko gutxieneko soldataren zati proportzionala.

Prestakuntza-jarduera

(16. Artikulua eta hurrengoak 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala eta ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, hezkuntza alderdiak arautzen dituena. prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren garatuz 1529/2012 Errege Dekretua, azaroaren 8koa, aldatutako ESS/41/2015 agindua aldatzen duena, urtarrilaren 12koa, ESS/2518/2013 agindua, abenduaren 26koa eta TAS/718/2008 dekretua, martxoaren 7koa, 395/2007 errege dekretua, martxoaren 23koa, enplegurako lanbide-heziketaren azpisistema arautzen duena, prestakuntza-eskaintza eta diru-laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezarri hura finantzatzeko).

Prestakuntza-jarduera batekin batera doan prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua izango du helburu, lanbide-prestakuntza erregimen batean langileen arteko txandakatze-ordaindutako lan-jarduera enpresan, eta behar adinakoa izan beharko du ,-titulu bat eskuratzeko erdi mailako edo goi mailako lanbide heziketako, edo profesionaltasun ziurtagiri bat, ziurtagiri akademikoa edo egiaztatzeko partziala metatu.

Prestakuntza jasotzeko lotuta egin behar du langileak, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua zuzenean sareko ikastetxe batean bosgarren xedapen gehigarrian aipatzen diren 5/2002 lege organikoa, ekainaren 19koa, kualifikazioei eta lanbide heziketari aldez aurretik aitortu, eta, horregatik, enpleguaren Sistema nazionala.

Hala ere, prestakuntza hori jaso ahal izango dituzu enpresan bertan erabakitzen ez badu, hura instalazioak eta langile egokiak ondorioetarako, enpresa lehiakideen lanbide-prestakuntza, jaso arren, hala badagokio, prestakuntza-aldi eta sareko zentroetako osagarriak.

Langileak enpresan egiten duen lanak prestakuntzajarduerekin erlazionatuta egon behar du.

Prestakuntza osagarria eman ahal izango dute, lanbide kualifikazioen katalogo nazionalari buruzkoa ez egokitzeko langileen beharrak eta enpresa, (arabera finantzatutako 4.2 artikulua ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, emandako ESS/41/2015 agindua, urtarrilaren 12koa, eta TAS/718/2008 dekretua, martxoaren 7koa, 395/2007 errege dekretua, martxoaren 23koa).

Prestakuntza edo gaitasun profesionala interpretatzetiko prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua xedea izango da, en buruzko lege organikoan aurreikusitakoaren arabera, ekainaren 19ko 5/2002 eta kualifikazioen eta lanbide heziketa eta bere garapen-araudian ezarritakoaren arabera, langileak. erregulazio horretan Herri-administrazio eskudunari eskatu ahal izango dio eskuratzeko profesionaltasun ziurtagiria, dagokion lanbide-heziketako titulurik edo, hala badagokio, egiaztatzea partziala metatu.

Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua osatu aurretik, egiaztatu beharko du enpresak, egin beharreko lan eraginkor hori langilearen prestakuntza jarduera bat dago, bera da zerikusia duen lanbide-heziketako titulu edo lanbide ziurtagiria.

Enplegu-zerbitzu publikoei dagokie hezkuntza-administrazioekin lankidetzan, informatu eta orientatzea, enpresei eta langileei prestakuntza, kontratazio-aukera eta lanpostuaren ezaugarrien arteko doiketa eskainitako enpresek eta zentro egin daitezkeen prestakuntza-prestakuntza emateko kontratuari atxikita dago.

Prestakuntza-jarduera, aldez aurretik horretarako baimena izango da obra hasi aurretik autonomia-erkidegoko eskudun enplegu zerbitzu publikoak. Hilabeteko epean ebazpenik ez, administrazio-isiltasunez eskaria.

Hasiera emateko baimena, eta jarduera-aldaketak trebakuntza amaitu berri emango, eta enplegu-zerbitzu publikoek autonomia-erkidegoetako, estatuko enplegu zerbitzu publikoari, erregimen iragankorraren bada, enpresak zuzenean edo prestakuntza zentroan sinatzen duen erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera formativa.La aukeratu ahal izango dira izapide horiek guztiek eskudunak erregistro elektronikoaren bidez estatuko enplegu zerbitzu publikoaren.

Prestakuntza-jardueraren edukia

Prestakuntza bat eskuratzeko beharrezkoa dena lanbide-heziketako titulurik edo profesionaltasun ziurtagiria, edo ikasketen ziurtagiria edo egiaztagiria partziala metatu.

Horren programazioaren araberakoa izango da errege-dekretuek arautzen dituztenak profesionaltasun-ziurtagiriak edo tituluak heziketa zikloetan.

Zuzentzen zaienean bat eskuratzeko 2. mailako lanbide ziurtagiria edo maila 3, edo lanbide heziketako titulu bat jaso beharko da akordioa buruzko aitorpen bat langilearen prestakuntza mota honetan sartzeko eskatzen diren baldintzak.

Sar daiteke, gainera, lotutako prestakuntza osagarria, enpresaren beharretara edo langilearen sartu beharko dira, eta baimendutako eraketa akordioa. enplegu-zerbitzu publiko eskudunak.

Formazio hori dirulaguntza publikorik hobariak ESS/2518/2013 aginduaren arabera bidez, abenduaren 26koa, hezkuntza alderdiak arautzen dituena. prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren garatuz 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala emandako ESS/41/2015 agindua aldatzen duena, urtarrilaren 12koa, ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, hezkuntza alderdiak arautzen dituena. prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren garatuz 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala TAS/718/2008 agindua eta, martxoaren 7koa, garatzen duena, 395/2007 errege dekretua, martxoaren 23koa, enplegurako lanbide-heziketaren azpisistema arautzen duena, eta prestakuntza-eskaintza oinarri arautzaileak ezarri hura finantzatzeko diru-laguntza publikoak emateko.

Akordioa, prestakuntza-jarduera

(1529/2012 Errege dekretuaren 21. artikulua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala eta 6. artikulua. ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, hezkuntza alderdiak arautzen dituena. prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren garatuz 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala)

Aldi berean sinatutako enpresak formazio zentroaren hezkuntza-administrazioak edo egiaztatu edo ondoko organo lan joan prestakuntza ematea, eta kontratuaren langilearen. Datu hauek eman behar dira gutxienez:

 • Enpresaren ordezkariek, prestakuntza eta langilea.
 • Eginen dutenei tutoretza enpresako eta zentroko.
 • Lanbide heziketako titulu edo ziurtagiri partziala profesionaltasun ziurtagiria, metatu edo ziurtagiri akademikoa kontratuaren xedea eta prestakuntza osagarria, hala badagokio.
 • Modalitatea: presentziala, teletrebakuntza edo mistoa esparruan, enplegurako lanbide-heziketa, eta bertaratutako erregimenean edo urrutitik, hezkuntza-eremuan erregulatzen dituen araudiaren arabera, lanbide-heziketako tituluak edo ziurtagiriak profesionaltasuna, kontratuaren arabera garatuko da eta zer zati enpresan prestakuntza-zentroko, irakasleek eta izena emateko modua eta ebaluazio-irizpideak.
 • Edukiak landuko ditu heziketa programaren egutegia, lanaldia, ordutegia eta lan-jarduera eta prestakuntza-programazio denboraren banaketa edo kontzentrazioa lan-jarduerarekin.
 • Trebakuntza, izanen da gutxienez lortzeko behar den lanbide heziketako titulua, profesionaltasun-ziurtagiria edo ziurtagiri akademikoa edo egiaztagiria partziala metatu.
 • Bateragarri egiteko Irizpideak oporrak enpresan eta eskolarik ez dagoen prestakuntza-zentroa.
 • Baldin eta prestakuntza hori enpresak berak 18.4 artikuluaren arabera, azaroaren 8koa, 1529/2012 errege dekretua garatzen duena prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala legeria finkatua], [BOE edukia ideia horretan oinarrituta, eta enpresak sinatuko da bat etorriko da eta langilea.

Nork prestakuntza ematen

(1529/2012 Errege dekretuaren 18. artikulua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala eta 5. artikuluak ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, hezkuntza alderdiak arautzen dituena. prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren garatuz 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala)

 • Prestakuntza ematen da lanbide heziketako ikastetxeetan bosgarren xedapen gehigarrian jasotako 5/2002 lege organikoa, ekainaren 19koa, kualifikazioei eta lanbide heziketari buruzkoa.
 • Prestakuntza ematen duten ikastetxeak lanbide heziketako tituluak hezkuntza administrazioen menpeko
 • Prestakuntza ematen duten ikastetxeak profesionaltasun-ziurtagiriak, egiaztatutako enplegu-zerbitzu publikoek.
 • Enpresetan bertan, instalazioak eta langile egokiak izan behar badute, eta dagokion baimena dutenak eta/edo egiaztatuak.
 • Edukiak profesionaltasun-ziurtagiria: lanbide-heziketako titulu edo.
 • Iraupena zehaztu beharko dira: ziurtagirian edo lanbide heziketako titulua.
 • Egiaztatzeko eskatuko da: herri-administrazio eskudunari-ziurtagiririk eman profesionaltasuna, lanbide heziketako titulua, ikasketa-ziurtagiria edo, hala badagokio. metatu egiaztatzeko partziala

Prestakuntzaren kostuak eta horien finantziazioa

 • Hobariak Bidez gizarte segurantzaren enpresa-kuoten. Artikuluak aplikatu behar dira 8, 9 10 eta 11. ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, aldatutako ESS/41/2015 agindua, urtarrilaren 12koa, TAS/718/2008 dekretua, martxoaren 7koa, 395/2007 errege dekretua, martxoaren 23koa.
 • Finantzatzen ahal diren kostuak prestakuntza-kopuruaren arabera kalkulatu behar dira moduluak:
  • Presentziazko aukera: Kostuak ordua/8 euro dira.
  • Urrutiko modalitatea Kostuak/teleprestakuntza: 5 euro ordaindu beharko dituzte ordua/ikaslea.
  • Hobari gehigarria tutorízación: zenbatekoa gehienez 1,5 euro ikasle eta tutoretza-ordua, gehienez ere 40 ordu hileko eta ikasleak.
  • 5 langiletik beherako enpresetan, gehienezko zenbatekoa aurreko 2 euro ikasle eta orduko.
 • Diru laguntzaren gehieneko zenbatekoa, hobariak, halaber, enpresak aplikatu ahal izango da dagokiena izango da ordu-kopuru baliokidea% 25ean lehen urtean, eta% 15a izango da bertan, bigarren eta hirugarren urtean.
 • Prestakuntza-zentroei, ordainketa eta baimena, titularitate pribatukoak, enpresak hilabetero ordainduko kostua aplikatu ahal izango dira, prestakuntza zentroari dagokion hori dela eta, hobariak, gizarte segurantzako kuotak, 10. artikuluaren arabera abenduaren 26ko ESS/2518/2013.
 • Enpresari emango zentroa hilero fakturatzen datu hauek zehaztuta: ikastetxearen izena, ordezkari parte-hartzaileen datuak, egindako prestakuntza, prestakuntza-orduak likidatutako hileko fakturaren data eta.
 • Prestakuntza, edo enpresak, hala badagokio, estatuko enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko dizkiote, erregistro elektronikoa, arestian adierazitako datu guztiak, aldian-aldian, fakturatzen da, gero eta zuzendua, hilabeteko epean, edo aurrekontu-ekitaldiaren amaiera.
 • Prestakuntza osagarria diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren bidez izango da estatuko enplegu zerbitzu publikoaren, 4. artikuluko 2. paragrafoaren arabera ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, emandako ESS/41/2015 Agindua, urtarrilaren 12koa, TAS/718/2008 eta, martxoaren 7koa, garatzen duena, 395/2007 errege dekretua, martxoaren 23koa.

Pizgarriak

Kontratazio batekin egiten denean, langile langabetuak lan-eskatzaile gisa izena emanda:

 • Egiten dituzten enpresek prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuak urritasunen bat duten langileekin gutxitzeko eskubidea izango dute, eta% 50 baino gizarte segurantzaren enpresa-kuoten ezarri zaizkien prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuak.
 • Enpresa lizitatzaileek bertan behera utzi eta, kontratuak dirauen bitartean, luzapena barne, enpresa-kuoten% 100 murriztea kontingentzia arruntengatiko gizarte segurantzako, bai eta lan istripuei dagozkien eta gaixotasun profesionalengatik, langabeziagatik, soldatak bermatzeko funtsari eta lanbide heziketari, eta horiei dagozkien kontratuak, baldin eta kontratuaren bidez egiten da, enpresa horien% 75 baino txikiagoa bada, edo 250 langile plantilla, txantiloi bat edo gehiago dituen enpresa izatea.
 • Izena eman duten langileen kasuan, gazte bermea Sistema nazionalean, pizgarri horretara bildu, portzentajeen neurri bat izango da, eta hobaria 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera.
 • Halaber, egindako prestakuntza-kontratuen luzatutako edo aurreko lerroaldean xedatutakoaren arabera,% 100 murriztuko da, eta kirolarien kuoten langileak gizarte segurantzara, kontratuak irauten duen bitartean, luzapenak barne.

Mugagabe bihurtzea

 • Prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuak mugagabe bihurtzen dira, eta, bere hasierako iraupena, luzatu edo aurrez aurre jartzen zaien edonor data gutxitzeko eskubidea izango dute, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuotan 1.500 €/urtea, hiru urtez. Emakumeen kasuan, murriztapen hori 1.800 €/urteko izango da.
 • Izena eman duten langileen kasuan, gazte bermea Sistema nazionalean, pizgarri horretara bildu hobaria izango da 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera.
 • Pizgarri horiek jaso ahal izateko baldintzak bete beharko dira eta ez egotea jasotako arrazoiak 43/2006 legearen i. kapituluko 1. atalean.

Beste ezaugarri batzuk

Gizarte segurantzaren babes-ekintzaren prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratatutako langilearen kontingentzia guztiak hartuko ditu bere baitan, eta langabezia prestazioak barne. Halaber, egoera babesgarriak, eskubidea izango da, soldatak bermatzeko funtsaren estaldura.

Langileak enpresan suhiltzaileek kontratua amaitzean, itundu ahal izango da, eta ez beste aldi bat konputatuko da proba, kontratuaren iraupena enpresan eskuratutako antzinatasunaren ondorioetarako.

Isilbidez luzatu jotzen da, aurkako frogarik dagoenean izan ezik, ohiko kontratu mugagabea, gehienez, zerbitzuan ari da suhiltzaileek bete terminoa enpresan.

Araudia

 • 3/2015 Errege Decreto-Legislativo, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena. [Permalink ELI]
 • 44/2007 legea, abenduaren 13koa, gizarteratze enpresen araubidea erregulatzen duena. [Permalink ELI]
 • 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala. [Permalink ELI]
 • ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, hezkuntza alderdiak arautzen dituena. prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren garatuz 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala.
 • Legegintzako Errege Dekretua 3 / 2015 , 23 urrian onartu zuen legearen testu bateratuak Erabiltzea. [Permalink ELI]
 • ESS/41/2015 agindua aldatzen duena, urtarrilaren 12koa, ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, hezkuntza alderdiak arautzen dituena. prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren garatuz 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala TAS/718/2008 agindua eta, martxoaren 7koa, garatzen duena, 395/2007 errege dekretua, martxoaren 23koa, enplegurako lanbide-heziketaren azpisistema arautzen duena, prestakuntza-eskaintza eta diru-laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezarri hura finantzatzeko. [Permalink ELI]
 • ESS/1249/2015 legea, ekainaren 19koa, epea 3/2012 legearen zortzigarren xedapen iragankorrean aurreikusiriko, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuak. [Permalink ELI]
 • 6/2016 Errege Decreto-ley, abenduaren 23koa, bultzatzeko premiazko neurriei buruzko gazte bermea S1ekoa, premiazko neurriak tratu-berdintasuna izateko bermea eta emakumeen eta gizonen arteko aukera enpleguarekin eta istema nazionalaren. [Permalink ELI]
 • 6/2019 Errege Decreto-ley, martxoaren okupazioarekin. [Permalink ELI]

Aldi baterako laneko enpresek prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak egin ahalko dituzte, kontratatutako langileekin eskuetan diren enpresa erabiltzaileei araudian aurreikusitakoarekin bat etorriz. Enpresa horiek aipatutako kontratua arautzen duen aldi baterako laneko betebeharrak bete beharko dituzte. prestakuntza arloan 11.2 artikuluan ezarritako eta haren garapen-arauak.

Ableek erantzulea izango da, kontratuaren prestakuntza-alderdiak, barne-hitzarmena.

Enpresa erabiltzaileak babesteko lanean, arduraduna izendatzea kontratuan ABLE eta enpresa erabiltzailearen arteko esku jartzea.

Pizgarriak

Baldin eta prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratatutako langileei eta enpresa erabiltzaileen, Horiek gutxitzeko eskubidea izango dute gizarte segurantzarako enpresa-kuotetan, 1.500 €/urtea, hiru urtez (emakume batekin duen kontratua egiten bada, kontratu hori izango da, 1.800 €/urte), etengabe, hitzartzen denean, langileei horiekin lan-kontratu mugagabea.

Izena eman duten langileen kasuan, gazte bermea Sistema nazionalean, pizgarri horretara bildu, portzentajeen neurri bat izango da, eta hobaria 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Araudia

 • 11.2 Artikulua 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala. [Permalink ELI]
 • 11/2013 legea, uztailaren 26koa, neurri ekintzaileei laguntzeko eta enpleguaren sorrera eta hazkundea suspertzeko. [Permalink ELI]
 • Decreto-ley Errege 16/2013 lege organikoa, abenduaren 20koa, neurri-kontratazioa sustatzea egonkorra eta langileen enplegagarritasuna hobetzea. [Permalink ELI]
 • ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, hezkuntza alderdiak arautzen dituena. prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren garatuz 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala. [Permalink ELI]

Babes-ekintzaren gizarte segurantzako prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuak sinatu dituen programetan, ikasle-langile lantegi-eskoletan, ikas-ekinezko prestakuntzako ikastegietan eta lana lortzeko lantegietan, hauek izango dira, gertakizun haien egoera babesgarriak eta prestazioak gainerako langileentzat modalitate horretan kontratatzen artikuluan ezarri bezala 11.2.h) langileen estatutuaren aurrera barne errege Decreto-Ley 2018/28, abenduaren 28koa, langabezia-kontingentziaren estaldura bezala, ezarri da bosgarren xedapen iragankorra.

Laburbilduz, berezitasun hauek izango dituzte:

 • Ez da aplikatuko kontratu horiek adin-muga gaindituta edukita ere, ezta gutxieneko eta gehieneko iraupena, ezta mugari dagokionez eta iraupena, luzapenak.
 • Ez zenbaketa etengo du, kontratua aldi baterako ezintasun-egoeretan, amatasun, adopzio edo harrera, haurdunaldiko arriskua, edoskitzaroko arriskua eta aitatasuna.
 • Ez bete behar da, hartutako erabakiari buruzkoa eranskineko hezkuntza-jarduera egiteko hasiera emateko baimena eskuratu ere. hortaz, inplizituki onartua egon proiektua onartzea da.

Araudia

 • 11.2 Artikulua eta bigarren xedapen gehigarria 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]
 • 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala. [Permalink ELI]
 • 11/2013 legea, uztailaren 26koa, neurri ekintzaileei laguntzeko eta enpleguaren sorrera eta hazkundea suspertzeko. [Permalink ELI]
 • Decreto-ley Errege 16/2013 lege organikoa, abenduaren 20koa, neurri-kontratazioa sustatzea egonkorra eta langileen enplegagarritasuna hobetzea. [Permalink ELI]
 • ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, hezkuntza alderdiak arautzen dituena. prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren garatuz 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala.[Permalink ELI]

(Errege dekretuaren bigarren xedapen gehigarria 1529 / 2012 , 8 garatzen duena, azaroaren prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala.).

Urritasuna duten pertsonei egindako kontratuak edo handiagoa 33 beste% eta egoera berdintsuak dituzte honako berezitasun hauekin:

Enplegu zerbitzu publikoari baimena eskatu ahal izango dagokion kontratuaren gehieneko iraupena luzatu egin da, eta, lau urte arte.

Adimen ezintasuna, badago bat arte egin ahal izango da 25 lan-denboraren% errehabilitazio doitzeko edo gaitzeko, pertsonal edo sozial.

Prestakuntza-eskaintza flexibilizarse ahal izango baita irisgarritasuna errazteko prestakuntza-zentroei, eta, beharrezkoa bada, araudi espezifikoari jarraiki.

Pizgarriak

Enpresek hobaria jasotzeko eskubidea izango dute, kontratuak irauten duen bitartean, osoa edo partziala, 50 gizarte segurantzako enpresa-kuota% kontseiluarentzat aurreikusitako prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuak.

Kontratu mugagabeak bihurtzeak denbora osokoa izango da, edo, lanaldi partzialeko jasotzen ahalko dituzte legeak araututako hobariak 43 / 2006 , 29 abenduaren (Artikulua 2 . 2 ).

Araudia

 • Artikulua 11 . 2 legegintzako errege dekretua 2 / 2015 , 23 urriaren langileen estatutuaren legearen testu bategina onartzen. [Permalink ELI]
 • Errege Dekretua 1529 / 2012 , 8 garatzen duena, azaroaren prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak finkatzen dira. [lanbide heziketa dualaPermalink ELI]
 • Legea 11 / 2013 , 26 buruzko uztailaren 13ko ekintzaileei laguntzeko eta enpleguaren sorrera eta hazkundea suspertzeko. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-ley 16 / 2013 , 20 abenduaren 28ko kontratazioa sustatzea egonkorra eta langileen enplegagarritasuna hobetzea. [Permalink ELI]
 • ESS/ 2518 / 2013 , 26 agindua, abenduaren alderdiak ere arautzen dira trebakuntza-prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua, errege dekretuaren garapena 1529 / 2012 , 8 garatzen duena, azaroaren prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak finkatzen dira. [lanbide heziketa dualaPermalink ELI]

(Seigarren xedapen gehigarria 1529/2012 errege dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak finkatzen dira, lanbide heziketa duala errege dekretuaz aldatua): 2021/368 maiatzaren 25ekoa, legeria finkatua] [BOE)

Egindako kontratuen mugako adimen-gaitasuna duten pertsona ulertzen erregistroan izena emandako pertsonak enplegu-zerbitzu publikoek enplegu-eskatzaile gisa ofizialki egiaztatzen duten langabe, indarrean dauden baremoen arabera egoera baloratzeko,% 20 gutxienez lortzen ez adimeneko ezgaitasuna eta% 33.

Berezitasun hauek izango dituzte:

Kontratuaren gehieneko iraupena luza daiteke enplegu-zerbitzu publiko eskudunak aldeko txostena eman ondoren, ondorio horietarako, balorazio eta orientazio-txostena eskatu ahal izango talde teknikoek eskumena duten ezgaitasunaren ondorioz desgaitasun-maila eta mota eta gainerako zirkunstantzia indibidualak eta profesionalak, bai eta egin beharreko prestakuntza-prozesuaren ezaugarriak, langileak ez badu eskatutako gutxieneko ezagutza-mailarik altuena lortu lanpostua betetzeko, nolanahi ere, ezingo du lau urteko aldia gainditu.

Mugako adimen-gaitasuna duten pertsonek erabili ahal izango du lanpostuan edo aurrez aurreko prestakuntza-prozesuak prestakuntza ez diren prestakuntza-moduluak.

Pizgarriak

Kontratazio batekin egiten denean, langile langabetuak lan-eskatzaile gisa izena emanda:

 • Enpresa lizitatzaileek bertan behera utzi eta, kontratuak dirauen bitartean, luzapena barne, enpresa-kuoten% 100 murriztea kontingentzia arruntengatiko gizarte segurantzako, bai eta lan istripuei dagozkien eta gaixotasun profesionalengatik, langabeziagatik, soldatak bermatzeko funtsari eta lanbide heziketari, eta horiei dagozkien kontratuak, baldin eta kontratuaren bidez egiten da, enpresa horien% 75 baino txikiagoa bada, edo 250 langile plantilla, txantiloi bat edo gehiago dituen enpresa izatea.
 • Izena eman duten langileen kasuan, gazte bermea Sistema nazionalean, pizgarri horretara bildu, portzentajeen neurri bat izango da, eta hobaria 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera.
 • Era berean, egindako prestakuntza kontratuak luzatutako edo aurreko lerroaldean xedatutakoaren arabera,% 100 murriztuko da, eta kirolarien kuoten langileak gizarte segurantzara, kontratuak irauten duen bitartean, luzapenak barne.

Mugagabe bihurtzea:

 • Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak mugagabe bihurtzen dira, eta, bere hasierako iraupena, luzatu edo aurrez aurre jartzen zaien edonor data gutxitzeko eskubidea izango dute, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuotan 1.500 €/urtea, hiru urtez. Emakumeen kasuan, murriztapen hori 1.800 €/urteko izango da.
 • Izena eman duten langileen kasuan, gazte bermea Sistema nazionalean, pizgarri horretara bildu hobaria izango da 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera.
 • Pizgarri horiek jaso ahal izateko baldintzak bete beharko dira eta ez egotea jasotako arrazoiak 43/2006 legearen i. kapituluko 1. atalean.

Araudia

 • 11.2 Artikulua 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [BOE legeria finkatua]  [Permalink ELI]
 • 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala. [Permalink ELI]
 • ESS/2518/2013 legea, abenduaren 26koa, hezkuntza alderdiak arautzen dituena. prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren garatuz 1529/2012 Errege Dekretua garatzen duena, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua eta oinarriak ezarri dira lanbide heziketa duala. [Permalink ELI]
 • 368/2021 Errege Dekretua, maiatzaren 25ekoa, ekintza positiboko neurriei buruzko enplegua sustatzeko gaitasuna duten pertsona intelektuala muga. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-Ley 2021/11, maiatzaren 27koa, lanmerkatua aldatzeko premiazko neurriei buruzko enpleguaren defentsa, ekonomia eta langile autonomoen babesa. [Permalink ELI]

 

 

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.009.3

Urtarrilean eguneratu 2021