?COBRAR? PARO O SUBSIDIO CUANDO CESE DE UN CARGO P?BLICO O SINDICAL?

Si, quedan incluídas na protección por desemprego as persoas que ocupen altos cargos das administracións públicas que non sexan funcionarios ou funcionarias e teñan dedicación exclusiva e as que ocupen cargos representativos en sindicatos, con dedicación exclusiva ou parcial e desempeñen funcións de dirección, sempre que uns e outros perciban retribucións.

 

Se é vostede alto cargo das administracións, non terá dereito a protección por desemprego se, como consecuencia do cesamento, puidese percibir retribucións, indemnizacións ou calquera tipo de prestación compensatoria.

No entanto, se tiña unha relación laboral por conta allea cando foi elixido ou elixida, o desempeño do cargo supón a excedencia forzosa na devandita relación laboral con dereito ao reingreso e reserva de posto. Se á finalización do mandato, o reingreso non pode levar a cabo por desaparición da empresa, por negativa empresarial con declaración de despedimento ou por outras causas, terá dereito á prestación por desemprego, tendo en conta as cotizacións xeradas, incluídas as previas á situación de excedencia forzosa, que se considerará unha situación asimilada ao alta.

Si usted es una persona beneficiaria de prestaciones por desempleo y el desempeño del cargo público o sindical implica dedicación exclusiva, se suspenderá la prestación. Finalizado el mandato, podrá elegir entre reanudar dicha prestación o percibir una nueva en el caso de reunir un periodo de cotización suficiente.