Sede electrónica

Con que son compatibles as prestacións por desemprego?

A prestación contributiva ou o subsidio por desemprego é compatible con:

 • O traballo a tempo parcial (iso implica restar do importe da prestación a parte proporcional ao tempo traballado).
 • Pensións de xubilación parcial e pensións ou prestacións económicas da Seguridade Social que fosen compatibles co traballo que orixinou a prestación.
 • Pensións recoñecidas e aboadas por un Estado distinto ao español.
 • Os traballos de colaboración social.
 • Os contratos de traballo que asine no marco do programa de substitución de persoas traballadoras en formación.
 • A indemnización legal que proceda pola extinción do contrato de traballo.
 • As bolsas e axudas públicas para compensar gastos de transporte, aloxamento e manutención, que obteña pola asistencia a accións de formación ocupacional previstas no Subsistema de Formación Profesional para o Emprego ou outras subvencionadas con fondos do Servizo Público de Emprego Estatal.
 • As prácticas en entidades públicas ou privadas que formen parte do plan de estudos correspondente, que realice no marco de colaboración entre aquelas e o centro docente de que se trate, sempre que non requiran dedicación exclusiva e a contraprestación económica que perciba limítese a compensar os gastos de material, locomoción, aloxamento ou manutención, que a asistencia a ditas prácticas supoñan.
 • El ejercicio retribuido de cargos públicos o sindicales que supongan dedicación parcial.
 • As prestacións da Seguridade Social por fillo ou filla a cargo.
 • O traballo autónomo, se percibe a prestación contributiva, cesou con carácter total e definitivo a súa actividade laboral e dáse de alta como persoa traballadora por conta propia, ou se incorpora como persoa socia dunha sociedade laboral de nova creación, ou como persoa socia traballadora dunha cooperativa de traballo asociado de nova creación e está encadrado no Réxime Especial da Seguridade Social que corresponda. Poderao facer por un máximo de días 270 ou, se queda menos tempo de prestación por percibir, polo este período. Debe solicitar a compatibilidade no prazo improrrogable de días 15 a contar desde a data que inicie a actividade por conta propia.
 • Se é maior de anos 52 e percibe un subsidio por desemprego, poderá compatibilizalo cun contrato a tempo completo indefinido ou temporal, sempre que a duración sexa superior a meses.. 3

Se percibe un subsidio por desemprego, teña en conta que en todos os supostos anteriores, excepto no último punto, poderá compatibilizar este subsidio se segue carecendo de rendas de calquera tipo superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI) e segue xustificando responsabilidades familiares se, no seu caso, tivéronselle en conta para acceder ao subsidio.