Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Con que son compatibles as prestacións por desemprego?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A prestación contributiva ou o subsidio por desemprego é compatible con:

 • O traballo a tempo parcial (iso implica restar do importe da prestación a parte proporcional ao tempo traballado).
 • Pensións de xubilación parcial e pensións ou prestacións económicas da Seguridade Social que fosen compatibles co traballo que orixinou a prestación.
 • Pensións recoñecidas e aboadas por un Estado distinto ao español.
 • Os contratos de traballo que asines no marco do programa de substitución de persoas traballadoras en formación.
 • A indemnización legal que proceda pola extinción do contrato de traballo.
 • El ejercicio retribuido de cargos públicos o sindicales que supongan dedicación parcial.
 • As prestacións da Seguridade Social por fillo ou filla a cargo.
 • A prestación e o subsidio poderanse compatibilizar coa percepción de prestacións económicas non contributivas da Seguridade Social, como é o ingreso mínimo vital e con calquera tipo de rendas mínimas, salarios sociais ou axudas análogas de asistencia social concedidas por calquera Administración Pública.
 • Se es maior de anos 52 e percibes un subsidio por desemprego, poderás compatibilizalo cun contrato a tempo completo indefinido ou temporal, sempre que a duración sexa superior a meses.. 3

Se percibes un subsidio por desemprego, ten en conta que, en todos os supostos anteriores, excepto no último punto, poderás compatibilizar este subsidio se segues carecendo de rendas de calquera tipo superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI)e segues xustificando responsabilidades familiares se, no teu caso, tivéronseche en conta para acceder ao subsidio.

 • Ademais, se percibes a prestación contributiva, pódela compatibilizar co traballo autónomo, sempre que cesases con carácter total e definitivo a túa actividade laboral e déasche de alta como persoa traballadora por conta propia, ou che incorpores como socio dunha sociedade laboral de nova creación dunha cooperativa de traballo asociado de nova creación encadrado no Réxime Especial da Seguridade Social que corresponda. Así mesmo, son compatibles as prestacións por desemprego de nivel contributivo co alta como traballador por conta propia nalgún dos réximes de Seguridade Social ou de que se opte por incorporarse a algunha mutualidade de previsión social alternativa. Poderalo facer por un máximo de días 270 ou, se quédache menos tempo de prestación por percibir, polo este período. Debes solicitar a compatibilidade no prazo improrrogable de días 15 a contar desde a data que inicies a actividade por conta propia.
 • Así mesmo, as prestacións e subsidios son compatibles coas bolsas e axudas que se obteñan por asistencia a accións de formación ocupacional ou para realizar prácticas en entidades públicas ou privadas que formen parte do plan de estudos e prodúzanse no marco de colaboración entre as este entidades e o centro docente de que se trate. Tamén se establece expresamente a compatibilidade das prestacións por desemprego con prácticas formativas ou non laborais.