QUE CIRCUNSTANCIAS PERSOAIS OU FAMILIARES DEBO COMUNICAR AO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL SE COBRO O PARO OU O SUBSIDIO POR DESEMPREGO?

En xeral, deberá comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), en canto vaia a producirse, calquera circunstancia que supoña unha modificación da súa situación con respecto ao momento en que foi aprobada a súa solicitude de prestacións:

- A súa colocación (a tempo completo ou parcial).

- Se obtén ingresos que poidan supor pasar o límite individual esixido ás persoas beneficiarias de subsidio por desemprego,é dicir, o 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. Contías para este ano.

- O cambio da situación das persoas que compoñen a súa unidade familiar, se pode afectar o requisito de responsabilidades familiares para o acceso e mantemento do subsidio por desemprego: colocación ou perda do traballo, separación matrimonial, nacemento ou falecemento, etc.

- Variación do número de fillos ou fillas ao seu cargo que se tiveron en conta para a contía da prestación por desemprego. Exemplos: que un fillo ou filla cumpra 26 anos ou que obteña rendas propias superiores ao SMI, de forma que deixe de estar ao seu cargo, así mesmo, o nacemento ou o falecemento.

- Variación de su situación personal cuando esté percibiendo un subsidio por desempleo (matrimonio, viudedad, separación, etc.).

- A incapacidade temporal ou a maternidade ou paternidade.

- A incapacidade permanente ou outra pensión da Seguridade Social que poida ser incompatible coas prestacións.

- O cambio de domicilio, traslado de poboación, saída ao estranxeiro ou saída do ámbito de protección do subsidio agrario para traballadores eventuais do Sistema Especial Agrario da Seguridade Social.

- El cambio de domicilio, traslado de población, salida al extranjero o salida del ámbito de protección del subsidio agrario si es usted una persona trabajadora eventual del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.

- Todo aquilo que lle impida acudir aos servizos públicos de emprego a renovar a súa demanda de emprego.

Poderá comunicar calquera destes cambios en:

  • www.sepe.es si dispone de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve.
  • Chamando ao teléfono de atención á cidadanía.