SE NON ME PRESENTO ��S OFERTAS DE EMPREGO MENTRES COBRO O PARO OU O SUBSIDIO, ?QU? PASA?

Se non se presenta a unha oferta de emprego adecuada ou non participa en traballos de colaboración social sen causa xustificada, pode ter sanción por infracción grave de acordo coa escala seguinte:

- 1ª infracción: Perda de tres meses de prestación.

- 2ª infracción: Perda de seis meses de prestación.

- 3ª infracción: Extinción da prestación.

Aplicarase esta escala a partir da primeira infracción, con independencia do tipo de infracción (é dicir, non sempre ten que ser un rexeitamento de oferta, senón que pode ser outra das infraccións graves) e cando entre unha infracción grave e a anterior non transcorresen máis de días.. 365

Máis información en: Obrigacións, infraccións e sancións.