QUEN IMPÓN AS SANCIÓNS EN MATERIA DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO?

Corresponde impor as sancións en materia de prestacións por desemprego á entidade xestora ou Servizo Común da Seguridade Social competente, a proposta da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

No caso de infraccións cometidas polas persoas solicitantes ou beneficiarias das prestacións por desemprego de nivel contributivo ou asistencial, ou da prestación por cesamento de actividade, a competencia corresponde á entidade xestora, salvo no caso das infraccións contidas no artigo 24.3 e 25.4 da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, no que a imposición da sanción corresponderá ao servizo público de emprego competente, que comunicará a sanción, no momento en que se impoña, á entidade xestora das prestacións por desemprego para que esta execútea.

Máis información sobre infraccións e sancións en materia de prestacións por desemprego en: “Obrigacións, infraccións e sancións”.