ATOPEI TRABALLO COMO AUTÓNOMO OU AUTÓNOMA

Se está a cobrar prestacións por desemprego e inicia unha actividade como persoa traballadora por conta propia de duración inferior a meses, 60 suspenderase a prestación, e se se excede devandito período, extinguirase.

Poderá renovar a prestación nestes casos, e a condición de que cumpra o resto de requisitos:

 • Se o traballo por conta propia foi inferior a meses, 24 aínda que non se deu de alta como traballador ou traballadora por conta propia incluído dentro dalgún dos réximes da Seguridade Social.
 • Se a duración do traballo por conta propia foi superior a meses 24 e inferior a meses 60 e deuse de alta como traballador ou traballadora por conta propia no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar.

Nestes supostos, cando vostede cesamento na actividade por conta propia, poderá solicitar a continuación da prestación por desemprego. O prazo para solicitala é 15 de días hábiles seguintes ao cesamento no traballo por conta propia. Neste caso, o dereito ao cobro nacerá a partir do día seguinte ao cesamento.

Se tras o cesamento no traballo por conta propia tivese dereito á protección por cesamento de actividade, poderá elixir entre percibir esta prestación ou continuar percibindo a protección por desemprego que quedou suspendida. Se opta pola prestación que quedou suspendida, as cotizacións que deron lugar á prestación que non elixiu, non se terán en conta para acceder a unha prestación posterior.

A prestación por desemprego extinguirase:

 • Se o traballo por conta propia é de duración igual ou superior a meses.. 60
 • Se o traballo por conta propia tivo unha duración igual ou superior a meses 24 e inferior a meses, 60 e a persoa traballadora non se deu de alta como traballador ou traballadora por conta propia nalgún dos Réximes Especiais da Seguridade Social

 

Se vostede está a percibir a prestación por desemprego de nivel contributivo e cesou con carácter total e definitivo a súa actividade laboral, e dáse de alta como traballador ou traballadora por conta propia, poderá seguir percibindo a prestación que lle corresponda, mentres estea a traballar por conta propia, durante un máximo de días 270 ou durante o tempo inferior que quede por percibir, sempre que solicite a compatibilidade no improrrogable prazo de días 15 a contar desde a data de inicio da actividade por conta propia.

Tamén se poderá aplicar o indicado neste apartado a quen estean a percibir a prestación por desemprego e incorpórense como socios ou socias de sociedades laborais de nova creación ou socios traballadores ou socias traballadoras de cooperativas de traballo asociado de nova creación, que estean encadrados no Réxime Especial da Seguridade Social que corresponda por razón da súa actividade por conta propia.

A persoa traballadora que se acolla a esta compatibilidade percibirá o 100 % da contía da prestación por desemprego co desconto do IRPF, no seu caso, e sen dedución de cotización á Seguridade Social.

 

 

 • Quen inicien unha actividade por conta propia ou se incorporen a unha cooperativa de traballo asociado de nova creación ou sociedade laboral de nova creación sen darse de alta como traballador ou traballadora por conta propia nalgún dos réximes da Seguridade Social.
 • Quen inicien unha actividade por conta propia ou se incorporen a unha cooperativa de traballo asociado ou sociedade laboral xa constituídas dándose de alta como traballador ou traballadora por conta propia nalgún dos réximes da Seguridade Social.
 • Quen se dean de alta como traballador ou traballadora por conta propia nalgún dos réximes da Seguridade Social para incorporarse como socio ou socia a unha sociedade mercantil.
 • Aquelas persoas cuxo último emprego fose por conta propia, con independencia de que se deron de alta nalgún réxime da Seguridade Social ou o fixeron nalgunha Mutualidade.
 • Quen fixesen uso deste dereito nos 24 meses inmediatamente anteriores á data de inicio da actividade por conta propia.
 • Quen obtivesen o pago único da prestación por desemprego nos 24 meses inmediatamente anteriores á data de inicio da actividade por conta propia.
 • Quen se dean de alta como persoas traballadoras autónomas e asinen un contrato para realizar a súa actividade profesional co empregador ou empregadora para quen prestasen os seus servizos por conta allea inmediatamente antes do inicio da situación legal de desemprego, ou cunha empresa do mesmo grupo empresarial. Esta exclusión tamén afectará as persoas traballadoras que vaian desenvolver a súa actividade profesional incorporándose a unha sociedade laboral ou cooperativa de nova creación.