INSTRUCIÓNS

Nesta páxina pode consultar e descargar as instrucións que afectan as prestacións por desemprego, por orde de publicación na mesma, en cumprimento da Lei 19/2013, de de 9 decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Pode obter máis información sobre prestacións por desemprego picando aquí .