DESEXO REGRESAR AO MEU PAÍS

 

Se vostede é unha persoa estranxeira non comunitaria e quere regresar ao seu país, coñeza cales son os requisitos e a información necesarios para poder cobrar o pago acumulado e anticipado da prestación contributiva por desemprego.

Requisitos

Para poder cobrar o pago acumulado e anticipado da prestación contributiva por desemprego debe:

 • Ser nacional de un país que tenga convenio bilateral con España en materia de Seguridad Social (Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Japón, Marruecos, Méjico, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay, Venezuela, El Salvador, República de Corea, República de Cabo Verde y República Popular China), y tener residencia legal en España.
 • Quedan excluídas as persoas nacionais dos países que forman parte da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo, de Suíza, persoas apátridas e quen teñan dobre nacionalidade, cando unha delas sexa a dun país que teña convenio bilateral con España en materia de Seguridade Social e a outra sexa a española ou a dun país da Unión Europea, do Espazo Económico Europeo ou de Suíza.
 • Estar en desemprego e inscrito ou inscrita como demandante de emprego.
 • Ter recoñecido o dereito á prestación por desemprego de nivel contributivo, sen compatibilizalo cun traballo a tempo parcial.
 • Asumir o compromiso de retornar ao seu país de orixe, no seu caso, en compañía das persoas da súa familia reagrupadas que non teñan autorización de residencia independente, no prazo máximo de días 30 naturais a partir da data do primeiro pago en España, e o compromiso de non retornar a España no prazo de tres anos.
 • No estar afectado o afectada por alguno de los supuestos de prohibición de salida del territorio nacional previstos en la legislación de extranjería.

 

¿Podo regresar a España no futuro?

Non poderá regresar a España ata que non pase o período de compromiso de non retorno de tres anos, e sempre que previamente solicite de novo as autorizacións de traballo e de residencia en España. En ningún caso poderá volver antes do fin dese período para residir e/ou realizar unha actividade lucrativa ou profesional, mesmo aínda que quixese devolver as cantidades que percibise como abono acumulado e anticipado da prestación contributiva por desemprego para o retorno voluntario ao seu país de orixe.

Unha vez que teña aprobado o dereito de abono anticipado e acumulado da prestación contributiva por desemprego, pasados trinta días naturais desde a data do primeiro pago e sen necesidade doutro procedemento administrativo, as autorizacións de residencia das que vostede sexa titular quedarán extinguidas.

Transcorrido o período de tres anos desde a súa saída de España, terá un dereito preferente para incorporarse ao continxente de persoas traballadoras estranxeiras non comunitarias, sempre que xustifique os requisitos esixidos na normativa vixente en materia de estranxeiría e inmigración.

Se vostede era residente temporal en España e decide volver legalmente ao terminar o prazo do compromiso de non retorno de tres anos, a súa situación de residencia continuará a efectos de completar o período que lle faltase para obter, no seu caso, a residencia permanente. O período de ausencia fóra de España non se terá en conta para obter o permiso de residencia permanente.

Se tiña residencia permanente en España e regresa tras finalizar o prazo de compromiso de non retorno de tres anos, poderá recuperar a súa condición de residente permanente a través dun procedemento simplificado.

Duración e contía

Poderá recibir o importe anticipado e acumulado correspondente aos días da prestación por desemprego de nivel contributivo que lle correspondan ou que lle resten por percibir no momento da solicitude do abono.

Percibirá o importe en dous prazos:

 • El 40 % del importe en España, una vez aprobado el abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva..
 • O 60 % do importe restante no seu país de orixe, transcorrido o prazo de días 30 naturais desde a data do primeiro pago abonado en España e no prazo máximo de días 90 desde aquel.

Para recibir este abono, deberá presentarse na representación diplomática ou consular española no seu país de orixe para acreditar o seu retorno ao mesmo. No devandito momento deberá entregar o Cartón de Identidade de Estranxeiro/a de a que é titular.

Unha vez que vostede se presentou ante a representación diplomática ou consular,  e comunicar este feito ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) pola Dirección Xeral de Asuntos e Asistencia Consulares do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, o SEPE realizará o segundo pago.

O pago efectuarase no seu país de orixe, mediante cheque nominativo ou a través de transferencia bancaria, en euros ou, no seu caso, na moeda na que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social efectúe o pago das prestacións no devandito país.

Non se admitirá a renuncia ao abono acumulado e anticipado da prestación unha vez feito efectivo o primeiro pago.

Complementarase o abono acumulado e anticipado da prestación por desemprego cun programa de axudas complementarias que xestiona o Ministerio de Emprego e Seguridade Social a través da Secretaría Xeral de Inmigración e Emigración, Dirección Xeral de Migracións. Se desexa información adicional sobre estas axudas pode consultar a páxina web do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.  

Documentación necesaria

Para poder acceder ao abono acumulado e anticipado da prestación contributiva por desemprego deberá presentar a seguinte documentación:

Onde, cúando e como o tramito

Podrá presentar la solicitud en el caso de que tenga derecho a acceder o a reanudar la prestación por desempleo de nivel contributivo o mientras la está percibiendo, a través de:

 • A sede electrónica do SEPE
 • Na oficina de prestacións (pedindo cita previa na Sede Electrónica do SEPE ou por teléfono .
 • En calquera oficina de rexistro público ou
 • Enviándoa por correo administrativo.

A solicitude do abono acumulado e anticipado é independente da solicitude da prestación contributiva por desemprego (alta inicial ou continuación), aínda que se poden presentar ambas as á vez. No entanto, tamén poderá solicitar o abono acumulado e anticipado en calquera momento posterior á solicitude da prestación contributiva, mentres a estea percibindo. Non é necesario que quede un mínimo de días ou meses por percibir da devandita prestación.

Así mesmo, na solicitude, debe facer constar os datos relativos ao abono: o domicilio no país de orixe se elixiu o cheque como modalidade de pago, e os datos bancarios do número de conta da que sexa titular no caso de elixir a transferencia.

Puede obtener más información en los teléfonos de atención a la ciudadanía .