SON VÍTIMA DE VIOLENCIA DE XÉNERO OU DOMÉSTICA

Considérase vítima de violencia de xénero, a muller que é ou foi obxecto de actos de violencia física ou psicolóxica, agresións á liberdade sexual, ameazas, coacción ou privación de liberdade exercida polo seu cónxuxe, excónyuge, parella de feito ou expareja, aínda que non convivisen.

É vítima de violencia doméstica, o home que sufra violencia exercida polo seu cónxuxe, excónyuge, parella ou expareja, pais ou nais, fillos ou fillas e a muller que sufra violencia exercida polos seus pais ou nais, fillos ou fillas, cónxuxe, excónyuge ou parella de feito do seu proxenitor ou proxenitora.

Solicitar a suspensión temporal da túa relación laboral con reserva do posto de traballo ou a súa extinción definitiva.

Presentando en tu empresa una orden de protección judicial, informe del Ministerio Fiscal o certificación administrativa de acreditación que indique la existencia de indicios de que estás siendo objeto de violencia de género.

Tanto a suspensión como a extinción consideraranse situación de desemprego involuntario, o que che permite solicitar e cobrar a prestación contributiva ou subsidio por insuficiencia de cotización, sempre que reúnas o resto de requisitos esixidos con carácter xeral.

Se tras recibir a prestación por desemprego solicitas a extinción definitiva da túa relación laboral polo mesmo motivo ou por finalizar a túa relación de traballo por calquera outra causa allea á túa vontade, este período de suspensión considerarase de ocupación cotizada para o recoñecemento dun novo dereito no que non se terá en conta o percibido na prestación anterior.

O período polo que podes solicitar a suspensión temporal da túa relación laboral con reserva do posto de traballo é 6 de meses, podendo prorrogalo por períodos de meses 3 ata alcanzar os 18 , sempre que a autoridade xudicial acredite a necesidade de manter a suspensión para garantir a túa protección e seguridade.

É un período de cotización efectiva para as prestacións de xubilación, incapacidade permanente, morte ou supervivencia, maternidade e desemprego.

 

 

Si eres víctima de violencia de género o doméstica puedes acceder al programa de Renta Activa de Inserción de apoyo a la integración laboral de colectivos con especiales dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y en situación de necesidad económica.

Comporta o pago dunha renda mensual e axudas suplementarias en determinados supostos.

Xestiónase polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) coa colaboración dos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas.