Sede electrónica

Centros especiais de emprego

Os Centros Especiais de Emprego son empresas cuxo obxectivo principal é o de proporcionar aos traballadores con discapacidade a realización dun traballo produtivo e remunerado, adecuado ás súas características persoais e que facilite a integración laboral destes no mercado ordinario de traballo.

Os centros especiais de emprego poden ter as seguintes características: creados polas Administracións Públicas, directamente ou en colaboración con outros organismos, por Entidades, por persoas físicas, xurídicas ou comunidades de bens, que teñan capacidade xurídica e de obrar para ser empresarios; de carácter público ou privado, con ou sen ánimo de lucro; a cualificación e inscrición no Rexistro de Centros do Servizo Público de Emprego Estatal (SPEE), ou, no seu caso, no correspondente das Administracións Autonómicas; a xestión está suxeita ás mesmas normas que afectan a calquera empresa.

Os destinatarios finais deste programa serán os traballadores con discapacidade dos Centros Especiais de Emprego que se atopen nalgún dos supostos que se describen a continuación:

 • Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual, cun grao de minusvalía recoñecido igual ou superior ao 33%.
 • Persoas con discapacidade física ou sensorial, cun grao de minusvalía recoñecido igual ou superior ao 65%.

As Unidades de Apoio á Actividade Profesional poderán prestar servizo tamén aos traballadores con discapacidade do Centro Especial de Emprego non incluídos anteriormente, a condición de que a dedicación a estes traballadores non menoscabe a atención dos incluídos no apartado anterior.

 

 

A subvención destínase a financiar custos laborais e de Seguridade Social derivados da contratación indefinida ou temporal de duración igual ou superior a meses 6 dos traballadores destas unidades de apoio. A contía da subvención establécese en . 1200 euros anuais por cada traballador con discapacidade que se atope no apartado destinatarios finais.

A subvención de . 1200 euros reducirase proporcionalmente en función da duración dos contratos, así como en función da duración da xornada no caso de que o contrato sexa a tempo parcial.

Estas subvencións concederanse por períodos máximos dun ano e estará condicionada á existencia de dispoñibilidades orzamentarias para o devandito fin, segundo o consignado anualmente nos Orzamentos do Servizo Público de Emprego Estatal.

As axudas que poden recibir consisten en:

 1. Para financiar parcialmente proxectos xeradores de emprego (creación de centros ou ampliación dos mesmos. Orde Ministerial de de 16 outubro de ).. 1998
  Subvencións de:
  • 12.020,24 euros por posto de traballo creado con carácter estable, se a CEE supera o 90 por de 100 traballadores con discapacidade respecto do total do seu persoal; ou,
  • 9.015,18 euros por posto de traballo creado de carácter estable se o número de traballadores con discapacidade da CEE está comprendido entre o 70 por e 100 o 90 por de 100 o total do persoal.

  Poderanse conceder as subvencións anteriores sempre que o centro especial de emprego xustifique adecuadamente o investimento que implica o proxecto para algunha ou algunha das seguintes accións:

  • Subvención para asistencia técnica (estudos de viabilidade, auditorias…).
  • Subvención parcial de intereses de préstamos de ata 3 puntos de interese.
  • Subvención para investimento fixo en proxectos de recoñecido interese social.
 2. Apoio ao mantemento de postos de traballo en CEE (Orde Ministerial de de 16 outubro de ).. 1998
  As axudas para o mantemento de postos de traballo en Centros Especiais de Emprego, consisten en:
  • Bonificación do 100 por de 100 a cota empresarial á Seguridade Social, incluídas as de accidentes de traballo e enfermidade profesional e as cotas de recadación conxunta..
  • Subvencións do custo salarial por un importe do 50 por de 100 o salario mínimo interprofesional. No caso de contrato de traballo a tempo parcial, a subvención experimentará unha redución proporcional á xornada laboral realizada.
  • Subvencións para adaptación de postos de traballo e eliminación de barreiras arquitectónicas nunha contía non superior a . 1803,04 euros por posto de traballo
  • Subvención, por unha soa vez, destinada a equilibrar e sanear financieramente aos centros especiais de emprego
  • Subvención dirixida a equilibrar o orzamento daqueles centros especiais de emprego que carezan de ánimo de lucro e sexan de utilidade pública e imprescindibilidad.
  • Os Centros Especiais de Emprego poderán recibir asistencia técnica destinada ao mantemento de postos de traballo, podendo ser concedida a instancia de parte ou de oficio cando o estudo do expediente así o demande.
 3. Axudas para as Unidades de Apoio á Actividade Profesional (R.D. 469/2006, de de 21 abril).

Enténdese por Unidades de Apoio á Actividade Profesional os equipos multiprofesionales, enmarcados dentro dos Servizos de Axuste Persoal e Social dos Centros Especiais de Emprego, que mediante o desenvolvemento de distintas funcións e labores, permiten axudar a superar as barreiras, obstáculos ou dificultades que os traballadores con discapacidade dos devanditos centros teñen no proceso de incorporación a un posto de traballo, así como a permanencia no mesmo.

Poderán ser beneficiarios destas subvencións as entidades titulares dos Centros Especiais de Emprego e devanditos Centros, cando teñan personalidade xurídica propia.

A composición das Unidades de Apoio á Actividade Profesional, establécese en función dos módulos determinados no artigo 6 do R.D. 469/2006, de de 21 abril.

 • Para as axudas de proxectos xeradores de emprego e mantemento de postos de traballo en Centros Especiais de Emprego, ao non estar suxeitas ao réxime de concorrencia competitiva, tramítanse directamente nas Direccións Provinciais do SPEE de Ceuta, Melilla e País Vasco. No resto de provincias a tramitación realízase ante a Unidade correspondente da Comunidade Autónoma, ao ter transferidas estas competencias. En canto ás bonificacións dos contratos, estas serán aplicadas directamente polos empregadores nos boletíns de cotización ante a TGSS (Tesouraría Xeral da Seguridade Social).
 • No caso das axudas para as Unidades de Apoio as solicitudes de subvención tramitaranse en réxime de concorrencia competitiva e deberán axustarse aos prazos e procedementos que se establezan nas súas respectivas convocatorias que aproben os Directores Provinciais do SPEE de Ceuta, Melilla e País Vasco, e publicaranse nos Boletíns Oficiais de cada provincia.

No resto das Comunidades Autónomas, ao ter asumido o traspaso destas competencias, estarase ao que se dispoña nas respectivas convocatorias de subvencións e que serán publicadas nos Boletíns Oficiais das devanditas Comunidades.

Tanto para acceder a calquera tipo de axuda, como para a súa posterior continuidade, os Centros Especiais de Emprego deben cumprir os requisitos esixidos no R.D. 2273/1985, de de 4 decembro (Regulamento dos Centros Especiais de Emprego) e no artigo 13 da Lei 38/2003, de de 17 novembro (Lei Xeral de Subvencións).