Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Políticas activas de emprego

O Plan Anual de Política de Emprego (PAPE) contén servizos (accións) e programas (medidas) de políticas activas de emprego que se propoñen levar a cabo as Comunidades Autónomas, tanto as financiadas mediante fondos estatais, distribuídos de acordo cos criterios obxectivos acordados pola Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais, como con recursos económicos propios, así como as accións e medidas que vai realizar, no seu ámbito de competencia, o propio Servizo Público de Emprego Estatal.

O Real Decreto Lexislativo 3/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Emprego, establece como instrumentos de coordinación do Sistema Nacional de Emprego:

 • A Estratexia Española de Activación para o Emprego, regulada no artigo 10.
 • Os Plans Anuais de Política de Emprego, regulados no artigo 11.
 • O Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego, que se configura como un sistema de información común que se organizará cunha estrutura informática integrada e compatible, e será o instrumento técnico que integrará a información relativa á intermediación laboral, á xestión das políticas activas de emprego, e da protección por desemprego, que realicen os Servizos Públicos de Emprego en todo o territorio do Estado.
  Este sistema garantirá que leven a cabo de forma adecuada as funcións de intermediación laboral, sen barreiras territoriais; o rexistro das persoas demandantes de emprego; a rastrexabilidade das actuacións seguidas por estas na súa relación cos Servizos Públicos de Emprego; as estatísticas comúns; a comunicación do contido dos contratos; o coñecemento da información resultante e o seguimento, entre outros ámbitos, da xestión da formación profesional para o emprego, a orientación profesional, as iniciativas de emprego e as bonificacións á contratación, así como as actuacións das axencias de colocación.
  Tamén permitirá a avaliación, o seguimento e control da utilización de fondos procedentes dos Orzamentos Xerais do Estado ou da Unión Europea para a súa xustificación

 

As políticas activas de emprego en España, a partir de , 2013seguen unha nova Estratexia baseada nas liñas de actuación que foron acordadas coas Comunidades Autónomas no seo da Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais de de 11 abril de . 2013 A clave do cambio ao novo modelo de Políticas Activas de Emprego está na modificación do modelo de financiamento e xestión, articulado ao redor de instrumentos xurídicos pensados para programas establecidos centralizadamente para establecer un novo marco de financiamento, execución, control e avaliación orientado cara á consecución de determinados obxectivos, seguindo directrices e eixos prioritarios de actuación.

O novo marco concretouse na nova Estratexia Española de Activación para o Emprego 2017-2020, aprobada polo Real Decreto 1032/2017, de de 15 decembro. 

A finalidade da Estratexia é determinar como debe ser a política de activación do Sistema Nacional de Emprego (SNE) dos próximos anos, establecendo uns principios xerais, uns obxectivos e un marco de planificación, execución, avaliación e financiamento para as políticas activas do mercado de traballo.

Avaliación da EEAE 2014-2016

A Estratexia Española de Activación para o Emprego 2014-2016 permitiu mellorar os indicadores de atención aos demandantes de emprego e de inserción no mercado de traballo, tal e como se desprende dos seguintes datos:

 • A porcentaxe de demandantes inscritos nos Servizos Públicos de Emprego que atoparon un emprego respecto do total demandantes pasou do 38,4% en , 2013ao 48,29% en .. 2016
 • A porcentaxe de mozas que recibiron atención e incorporáronse ao mercado de traballo incrementouse desde o 19,8% en , 2015ao 22,6% en .. 2016
 • A porcentaxe de demandantes de emprego que recibiron servizos de asesoramento e de apoio ao emprendimiento, e que iniciaron unha actividade por conta propia nos 6 meses seguintes duplicouse, pasando do 5,6% (18.690) en , 2014a un 9,3% (21.895) en .. 2016
 • Un 44,5% dos demandantes que finalizaron en con 2016 apto unha acción formativa, atopáronse un emprego dentro dos 6 meses seguintes á finalización da acción.
 • A inserción das persoas perceptoras de prestacións atendidas polos Servizos Públicos de Emprego multiplicouse por en 6 catro anos (a súa taxa de inserción pasou do 1,22% en , 2013ao 7,26% en ). 2016Só en , 2016 343.223 persoas perceptoras de prestacións volveron ao mercado de traballo tras recibir un servizo no seis meses previos á colocación.

Os resultados da EEAE 2014-2016, unidos á melloría xeral da evolución da economía española, permitiron que desde a súa aprobación ata a data, incrementouse en . 2098.600 o número de ocupados (388.500 menores de anos), 30 reduciuse en . 2201.600 o número de parados e a taxa de paro descendese en , 955 puntos.

Nova Estratexia Española de Activación para o Emprego 2017-2020

Coa aprobación da nova EEAE dáse cumprimento a un dos acordos da Conferencia de Presidentes, celebrada o 17 de xaneiro de , 2017que apostou pola súa renovación para o período 2017-2020 de maneira consensuada no seo da Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais.

A EEAE é froito do proceso de traballo, diálogo e consenso do Goberno tanto coas Comunidades Autónomas como cos interlocutores sociais, xa que se traballou non só nas Conferencias Sectoriais e nos Consellos Xerais do Sistema Nacional de Emprego e nun Grupo de Traballo habilitado para iso coas rexións, senón tamén no marco da Mesa de diálogo social do Plan de Choque polo Emprego.