CERTIFICA A TÚA EXPERIENCIA LABORAL

Certifica a túa experiencia laboral

O Recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral e/ou formación non formal é un proceso mediante o cal se outorga a unha persoa candidata unha acreditación oficial previa avaliación das súas competencias profesionais.

As competencias profesionais poden acreditarse oficialmente a través das convocatorias do procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, dirixido a todas aquelas persoas que adquirisen as súas competencias profesionais mediante a experiencia laboral e/ou a formación das que non teñan unha acreditación oficial.

Os fins que persegue o procedemento de avaliación e acreditación son:

 • Avaliar as competencias profesionais que posúen as persoas, adquiridas a través da experiencia laboral e outras vías non formais de formación, mediante procedementos e metodoloxías comúns que garantan a validez, fiabilidade, obxectividade e rigor técnico da avaliación.
 • Acreditar oficialmente as competencias profesionais, con validez en todo o territorio do Estado, favorecendo a súa posta en valor co fin de facilitar tanto a inserción e integración laboral e a libre circulación no mercado de traballo, como a progresión persoal e profesional.
 • Facilitar ás persoas a aprendizaxe ao longo da vida e o incremento da súa cualificación profesional, ofrecendo oportunidades para a obtención dunha acreditación parcial acumulable, coa finalidade de completar a formación conducente á obtención do correspondente título de formación profesional ou certificado de profesionalidade.

Real Decreto 1224 / 2009 , de de 17 xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, determina o procedemento único, tanto para o ámbito educativo como para o laboral, para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, do que trata o artigo 8 . 2 de a Lei Orgánica 5 / 2002 , de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional. O Real Decreto comporta a realización de convocatorias polas Administracións competentes para avaliar e no seu caso, acreditar a competencia profesional dos candidatos que solicitan o recoñecemento.

Acceso a RECEX

Recoñecemento das competencias profesionais adquiridas

Se tes experiencia laboral pero careces de acreditación oficial, agora podes obtela.

¿Que teño que facer?

Podes acreditar as unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais que estean incluídas en Títulos de Formación Profesional e/ou en Certificados de Profesionalidade.

Cada unidade de competencia será a unidade mínima de acreditación.

As competencias profesionais dunha persoa reflicten o conxunto de coñecementos e capacidades que lle permiten o exercicio da actividade profesional conforme ás esixencias da produción e o emprego.

Estas competencias poden adquirirse mediante formación ou por experiencia laboral.

O conxunto de unidades de competencia con significación para o emprego constitúen unha cualificación profesional.

 • Obter unha acreditación oficial con validez en todo o territorio do Estado.
 • Conseguir acreditacións que me conduzan a un certificado de profesionalidade ou un título de formación profesional e a súa correspondencia entre eles.
 • Facer visibles as miñas competencias e valorar a miña experiencia coa axuda de diferentes profesionais.
 • Proponerme un Plan de formación individualizado que complete o aumente mis competencias profesionales.
 • Incrementar as miñas posibilidades de empregabilidade e mellora da miña cualificación.
 • Fomentar a mobilidade no mercado de traballo, tanto no ámbito nacional como no europeo.

Para participar no procedemento deberás cumprir os seguintes requisitos:

 • Nacionalidade: Posuír a nacionalidade española.
  Haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, ser titular de una autorización de residencia o, de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración.
 • Idade: Ter 18 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición, cando se trate de unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I e 20 anos para nivélelos II e III.
 • Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar:
 • No caso de experiencia laboral. Xustificar, polo menos 3 anos, cun mínimo de . 2000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Para as unidades de competencia de nivel I, requiriranse 2 anos de experiencia laboral cun mínimo de . 1200 horas traballadas en total.
 • No caso de formación. Xustificar, polo menos 300 horas, nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Para as unidades de competencia de nivel I, requiriranse polo menos 200 horas. Nos casos nos que os módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretende acreditar contemplen unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nos devanditos módulos.

Este asistente axudaralle paso a paso mediante preguntas sinxela a identificar todo o que aprendeu traballando que podería acreditar.

As preguntas refírense a a súa experiencia laboral e a súa formación.

Non todas as experiencias laborais, nin toda a formación pódese recoñecer.

O primeiro paso consiste en identificar que cousas aprendeu traballando que están incluídas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

O Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais (CNCP) inclúe as competencias profesionais que poden ser recoñecidas ben por experiencia laboral, ou ben por formación.

Buscador de convocatorias

Nesta ligazón podes acceder ao buscador de convocatorias de Recoñecemento das Competencias Profesionais Adquiridas.

Participar no procedemento

Unha vez admitido, teño que realizar 3 fases:

 • Me ayudan a completar el cuestionario de autoevaluación si no lo he realizado previamente.
 • Analizan o meu historial profesional e formativo, e contrástano co referente (CNCP)
 • Se é necesario, axúdanme a completar a documentación achegada, para configurar o meu dossier de competencias,
 • Emiten un informe orientativo sobre la conveniencia o no de pasar a la siguiente fase de evaluación.
 • Decido se continuo ou non no procedemento.
 • No caso de non continuar, indícanme que formación complementaria necesito para acreditar as miñas competencias e os centros (CC.AA.) onde podo recibila.
 • La Comisión de Evaluación analiza y valora mi dossier de competencias y el informe emitido en la fase de asesoramiento.
 • Planifican e organizan a miña avaliación, seleccionando os métodos e actividades máis adecuadas ao meu caso.
 • Demostro as competencias profesionais ás que me presento, realizando as actividades de avaliación xa planificadas.
 • Informar os resultados da miña avaliación.
 • Si no obtengo la acreditación, me diseñan un Plan de formación sobre:
  • As posibilidades de formación das competencias que quero acreditar en posteriores convocatorias.
  • Las posibilidades de la formación conducentes a certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional.

1. Se supero o proceso de recoñecemento, expídenme:

 • Unha acreditación parcial de cada unha das UC que demostrase no proceso.
 • Un certificado de profesionalidade se demostro competencia en todas as UC da cualificación pola que optei.

2. Os meus datos transfírense a un rexistro nominal e por UC.

3. Informar os efectos das acreditacións obtidas.

 • La administración educativa convalidará los módulos profesionales asociados a cada UC acreditada.
 • La administración laboral realizará la exención de los módulos formativos asociados a cada UC acreditada.